| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 2984   9 มีนาคม 2566   การรับนักเรียนเข้าฝึกงาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 2983   9 มีนาคม 2566   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 2982   9 มีนาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 2981   9 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกลาวันมาฆบูชา  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2980   9 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลสินทรัพย์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 2979   9 มีนาคม 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2978   9 มีนาคม 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 2977   9 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0007 / 2976   9 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  คุณธเนศ เขียวสอาด  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0028 / 2975   9 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบสรุปการสัมภาษณ์รายจังหวัด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2974   9 มีนาคม 2566   ขอขอบคุณ  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2973   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2972   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2971   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2970   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2969   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2968   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2967   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2966   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทองเเสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2965   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  พม 0304.73 / 2964   9 มีนาคม 2566   ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  พม 0304.73 / 2963   9 มีนาคม 2566   ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2962   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.1 / 2961   9 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 2960   9 มีนาคม 2566   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2959   9 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2958   9 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2957   9 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2956   9 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2955   9 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2954   9 มีนาคม 2566   การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 2953   8 มีนาคม 2566   เชิญประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินกิจกรรมศพก.  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2952   8 มีนาคม 2566   ได้รับสมุดคู่บัญชีการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล จำนวน 100 เล่ม  กรมกรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 2951   8 มีนาคม 2566   รายงานผลการสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 2950   8 มีนาคม 2566   ขอแจ้งเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พราวโปรดักส์แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2949   8 มีนาคม 2566   ขอแจ้งเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลย์ดวงดีการพิมพ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028 / 2948   8 มีนาคม 2566   ส่งคืนเงินงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 2947   8 มีนาคม 2566   รายงานการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 2946   8 มีนาคม 2566   ส่งรายการลดหย่อนภาษีประจำปี  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 2945   8 มีนาคม 2566   ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2944   8 มีนาคม 2566   ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดงบลงทุน ครุภัณฑ์ ระยะ5ปี  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2943   8 มีนาคม 2566   ขอเบิกเลิกข้อตกลงเช่าสถานที่เก็บพัสดุของ ราชการ สนง.พมจ.อต  นางสาววัรัญญา ธาราเวชรักษ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2942   8 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (บำรุง คล้ายแก้วสกุล)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 2941   8 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 2940   8 มีนาคม 2566   ขอเบิกใบแบบพิมพ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0014.3 / 2939   8 มีนาคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นางสำเนียง มานพกาวี  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / 2938   8 มีนาคม 2566   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / 2937   8 มีนาคม 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 2936   8 มีนาคม 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 2935   8 มีนาคม 2566   กิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127