| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต.0023.5 / 2551   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2550   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สุวีรา คล้ายวัตร)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 2549   27 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.010 / 2548   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2547   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0014.3/ / 2546   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.2/ / 2545   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามใบสั่งจ้าง  ร้านขุนต้น  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 2544   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามใบสั่งซื้อ  หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1/ว / 2543   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ซ่อมแซมท่อส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการแขวนทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่2 และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2542   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ซ่อมแซมท่อส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการแขวนทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่2 และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2541   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายค้าที่ดินสนองผู้มั่งคั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 25 ตุลาคม 2565 และให้เดินหน้านโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  คุณจำนง หนูพันธ์ (ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม)  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2540   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายค้าที่ดินสนองผู้มั่งคั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 25 ตุลาคม 2565 และให้เดินหน้านโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 2539   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 2538   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ขอลาออกจากราชการระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 2537   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังโทษสูงในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 2536   27 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2535   27 กุมภาพันธ์ 2566   การโอน ย้าย พนักงานครูเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 2534   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี" ภายใต้กลไก ก.น.บ.  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 2533   27 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุนธรรมต้นแบบโดดเด่น  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2532   27 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุนธรรมต้นแบบโดดเด่น  คลังจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2531   27 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุนธรรมต้นแบบโดดเด่น  พระครูพิลาสธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2530   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานน้ำสรงเจดีย์พระธาตุพระฝาง  ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2529   27 กุมภาพันธ์ 2566   พระราชบัญยัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.001 / 2528   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้างก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2527   27 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0033.101.2 / 2526   27 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาหลักฐานแสดงการโอนสิทธิรับเงิน  สรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 2525   27 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาหลักฐานแสดงการโอนสิทธิรับเงิน  ผอก.สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 2524   27 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนอุตรดิตถ์เมืองสงบมั่นคง ปลอดภัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2523   27 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  มท 0204.1/ว 319 / 2522   27 กุมภาพันธ์ 2566   การเปลี่ยนแปลงชือเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 2521   27 กุมภาพันธ์ 2566   การฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.3 / 2520   27 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบข้อหารือแนวทางกรณีไม่ได้รับเงินจัดสรรสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3/ / 2519   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขอย้าย (ชุลีกร สิทธิสันติ์)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 2518   27 กุมภาพันธ์ 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2517   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการไดรับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 2516   27 กุมภาพันธ์ 2566   การผลิตหลักเขตที่ดิน  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2515   27 กุมภาพันธ์ 2566   การผลิตหลักเขตที่ดิน  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 2514   27 กุมภาพันธ์ 2566   การกำหนดแนวทางการขอรับเงินอุุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด กรณีวัดท่ีได้เสนอเรื่องขอรับงบประมาณ นอกระยะเวลาการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0017.3 / 2513   27 กุมภาพันธ์ 2566   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / 2512   27 กุมภาพันธ์ 2566   การอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2511   27 กุมภาพันธ์ 2566   บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ (วัลลพ ศิลจันทร์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 2510   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่1/2566  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 2509   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 2508   27 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2507   27 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2506   27 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.1 / 2505   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 2504   27 กุมภาพันธ์ 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญราย นายธนากร ขันซ้าย  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2503   27 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญราย นายธนากร ขันซ้าย  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2502   27 กุมภาพันธ์ 2566   ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัว  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73