| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 2968   14 มีนาคม 2567   ตรวจสอบสถานะบุคคลไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.4 / 2967   14 มีนาคม 2567   การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2966   14 มีนาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนนา ประจำประเทศไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2965   14 มีนาคม 2567   ตรวจสอบทายาทของนางคำมา ศรีริ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 2964   14 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 2963   14 มีนาคม 2567   มติที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2962   14 มีนาคม 2567   ขอคัดทะเบียนราษฎร์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 2961   14 มีนาคม 2567   มติที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 2960   14 มีนาคม 2567   การส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / 2959   14 มีนาคม 2567   การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐฯ  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 2958   14 มีนาคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0033 / 2957   14 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายยุทธศักดิ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 2956   14 มีนาคม 2567   ขอส่งหลักฐารการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0033 / 2955   14 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.อภิชญา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2954   14 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายอรรถพล - นายสานิตย์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2953   14 มีนาคม 2567   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 2952   14 มีนาคม 2567   มอบมุดภาพชัยนาทจากภาพเก่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / 2951   14 มีนาคม 2567   การเลื่อนขั้นค่าพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 )  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 2950   14 มีนาคม 2567   ขอสนับสนุนบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2000 ใบ พร้อมหมึกสำหรับพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ(ดครื่องพิมพ์ ENTRUST)  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 2949   14 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 2948   14 มีนาคม 2567   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 2947   14 มีนาคม 2567   รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 2946   14 มีนาคม 2567   ส่งเอกสารโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2 เพิ่มเติม  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0014.2/ / 2945   14 มีนาคม 2567   มาตรการฉุกเฉินยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0025 / 2944   14 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.3 / 2943   14 มีนาคม 2567   การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2942   14 มีนาคม 2567   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 2941   14 มีนาคม 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2940   14 มีนาคม 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / 2939   14 มีนาคม 2567   ขอส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล รอบเดือนตุลาคม 2566  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 2938   14 มีนาคม 2567   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0021 / 2937   14 มีนาคม 2567   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.010 / 2936   14 มีนาคม 2567   เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0021 / 2935   14 มีนาคม 2567   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2934   14 มีนาคม 2567   ขอเพิ่มจำนวนห้องพักโรงแรม ต้นส้ม เรสซิแดนซ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2933   14 มีนาคม 2567   รางานอาวุธยุทโธปกรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2932   14 มีนาคม 2567   การชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2931   14 มีนาคม 2567   การชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2930   14 มีนาคม 2567   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2929   14 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2928   14 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2927   14 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2926   13 มีนาคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / 2925   13 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต 1  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0033 / 2924   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ กลุ่มการพยาบาล จำนวน 10 ราย นส.สิรินาถ - นางพนินาฎ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2923   13 มีนาคม 2567   รายงานผลโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2922   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายสมเจต ชัยเจริญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2921   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายณัฐดนัย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2920   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายอัมรินทร์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0004 / 2919   13 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4019 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81