| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 10446   13 กันยายน 2566   การอนุมัติโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 10445   13 กันยายน 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนสิงหาคม 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0020.1 / 10444   13 กันยายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 10443   13 กันยายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านแบงค์แอร์อุตรดิตถ์ โดย นายณัฐพร พลเสน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.3 / 10442   13 กันยายน 2566   ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028/ / 10441   13 กันยายน 2566   รายงานทบทวนแผนครั้งที่ 3  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0031 / 10440   13 กันยายน 2566   เลื่อนค่าจ้างพนักงานประกันสังคม  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0018.1 / 10439   13 กันยายน 2566   โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0031 / 10438   13 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2566  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0020.1 / 10437   13 กันยายน 2566   ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 10436   13 กันยายน 2566   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.4 / 10435   13 กันยายน 2566   แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0028 / 10434   13 กันยายน 2566   ส่งแบบประเมินรบอที่ 2และแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแผนปฏิบัติการค้ามนุษย์์  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ดานแรงงาน)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0034(2) / 10433   13 กันยายน 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.308 / 10432   13 กันยายน 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต0023.4 / 10431   13 กันยายน 2566   แจ้งผลคดีศาลปกครองพิษณุโลก  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10430   13 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10429   13 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028/ / 10428   13 กันยายน 2566   ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแรงงานจังหวัด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 10427   13 กันยายน 2566   การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10426   13 กันยายน 2566   การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10425   13 กันยายน 2566   การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10424   13 กันยายน 2566   การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10423   13 กันยายน 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0016 / 10422   13 กันยายน 2566   ขอส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร.ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0022 / 10421   13 กันยายน 2566   ส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน สิงหาคม 2566  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0020.1 / 10420   12 กันยายน 2566   ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และสาขา  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 10419   12 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10418   12 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10417   12 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10416   12 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10415   12 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10414   12 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10413   12 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10412   12 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 10411   12 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจ้างพนักงานราชการและคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 10410   12 กันยายน 2566   ขอส่งแบบฟอร์มขอแก้ไข Customer services  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0007 / 10409   12 กันยายน 2566   ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม  ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0002 / 10408   12 กันยายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.2 / 10407   12 กันยายน 2566   แจ้งมติ กบจ.อต ครั้งที่ 2/2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 10406   12 กันยายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 10405   12 กันยายน 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 10404   12 กันยายน 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 10403   12 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 10402   12 กันยายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต.0023.5 / 10401   12 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาล(ตำแหน่งครู) ที่ถึงแก่กรรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10400   12 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาล(ตำแหน่งครู) ที่ถึงแก่กรรม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10399   12 กันยายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 10398   12 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0035 / 10397   12 กันยายน 2566   พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ ๒  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230