| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 3784   29 มีนาคม 2566   ขอส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 3783   29 มีนาคม 2566   การรับมอบรถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 3782   29 มีนาคม 2566   รายงานลการพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติต่อู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 3781   29 มีนาคม 2566   ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแรงงานจังหวัด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0005 / 3780   29 มีนาคม 2566   ขอส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติกู้ยืมเงินกองทุน พก.  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3779   29 มีนาคม 2566   ขอจัดส่งสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ หนังสือยืนยันการได้รับหนังสือแจ้งโอนเงินกองทุนผู็สูงอายุ แบบยืนยันขององค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3778   29 มีนาคม 2566   ส่งเค้าโครงผลงาน/แบบการแสดงแนวคิดฯ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 3777   29 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอย้าย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 3776   29 มีนาคม 2566   ขอส่งสำเนาโครงการฯและหนังสือประสานงานคณะสงฆ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 3775   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นางชิ้น แป้นเพ็ชร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0025 / 3774   29 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทอำนวยการระดับสูง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 3773   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 3772   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 3771   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะอำเภอพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 3770   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0020.1 / 3769   29 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการออกหนังสือสำคํญสำหรับที่หลวงทับที่ดินทำกิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3768   29 มีนาคม 2566   การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง "หนองชุมแสง"  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3767   29 มีนาคม 2566   รายงานจัดพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่1/2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0133.1/06 / 3766   29 มีนาคม 2566   ขอให้มาทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง  รพ.สต.วังกะพี้
  อต0032 / 3765   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3764   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3763   29 มีนาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสุนทรี อินต๊ะ  นางสุนทรี อินต๊ะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3762   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3761   29 มีนาคม 2566   หนังสือรับรอง นางกาญจนมาส หล้าฤทธิ์  นางกาญจนมาส หล้าฤทธิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 3760   29 มีนาคม 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0028 / 3759   29 มีนาคม 2566   รายงานผลเร่งรัดติดตามแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0019.4 / 3758   29 มีนาคม 2566   -  ขอให้ดำเนินการส่งหลักฐานโครงการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0011/ / 3757   29 มีนาคม 2566   หนังสือยินยอมให้เกษตรกรก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  นายวันชัย แสงทอง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  กค 0318.72/ / 3756   29 มีนาคม 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุ ราย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3755   29 มีนาคม 2566   ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย ไม่จ่ายค่าแรง  นายปรีชา มีธรรมยุติ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3754   29 มีนาคม 2566   ขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดไส้กรองเครื่องปั๊มน้ำ  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 3753   29 มีนาคม 2566   รายงานการขออนุมัติแก้ไขรายการเงินจัดสรรของโครงการที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 3752   29 มีนาคม 2566   สะพานบ้านหัวฝายทรุด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 3751   29 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.2 / 3750   29 มีนาคม 2566   การต่อรองราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  ผู้จัดการ บริษัท เอพีเอ็น 2014 จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / 3749   29 มีนาคม 2566   ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ของเทสบาลตำลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 3748   29 มีนาคม 2566   ขอส่งหนังสือมอบอำนาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง  อธิบดีอัยการ สำนักคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.6 / 3747   29 มีนาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 3746   29 มีนาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3745   29 มีนาคม 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตำบลท่าเสา เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 3744   29 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 3743   29 มีนาคม 2566   ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3742   29 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3741   29 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 3740   29 มีนาคม 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 3739   29 มีนาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3738   29 มีนาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 3737   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3736   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 3735   29 มีนาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127