| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0025 / 2518   1 มีนาคม 2567   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2517   1 มีนาคม 2567   รายงานการใชามาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2516   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2515   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ตองขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 2514   1 มีนาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2513   1 มีนาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 2512   1 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานผลตามแบบประเมินผล (สคส.03) และรายงานผลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 2511   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2510   1 มีนาคม 2567   รายงานข้อมูลชื่อผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 2509   1 มีนาคม 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5))  อธิบดีกรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0020.1 / 2508   1 มีนาคม 2567   รายงานการทำลายแบบพิมพ์ฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 2507   1 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงโรงงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 2506   1 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงโรงงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0025 / 2505   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามแนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2504   1 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.อรพรรณ - นส.ประภาภรณ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2503   1 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.วรวรรณ ปิ่นรัตน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0032 / 2502   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2501   1 มีนาคม 2567   ส่งแบบการประเมินของบุคลากรทีปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0022 / 2500   1 มีนาคม 2567   ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 2499   1 มีนาคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022 / 2498   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0021/ / 2497   1 มีนาคม 2567   ขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะฝนแล้ง ด้านพืช ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 2496   1 มีนาคม 2567   ขอยกเลิกคำขอย้าย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2495   1 มีนาคม 2567   แจ้งแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033 / 2494   1 มีนาคม 2567   ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (นางสาวพรชนก ถีระวงษ์)  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 2493   1 มีนาคม 2567   การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต(นายพิลาป ทารัตน์)  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033 / 2492   1 มีนาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นางปรานอม มงคลสิทธิ์)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 2491   1 มีนาคม 2567   ผลการประเมินการดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 2490   1 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2489   1 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0021 / 2488   1 มีนาคม 2567   ขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ด้านการเกษตร)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 2487   1 มีนาคม 2567   แบบรายงานผลการประกาศยกย่องคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / 2486   1 มีนาคม 2567   หารือกรณีการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  นายทะเบียนสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 2485   1 มีนาคม 2567   ขอตัวข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 2484   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องฟอกอากาศ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 2483   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2482   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2481   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2480   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2479   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2478   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2477   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2476   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2475   29 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2474   29 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2473   29 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2472   29 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2471   29 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2470   29 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2469   29 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4019 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81