| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 9996   1 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9995   1 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033/ / 9994   1 กันยายน 2566   ขอเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 9993   1 กันยายน 2566   ขอส่งหนึงสือถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9992   1 กันยายน 2566   ขอส่งหนึงสือถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.101.3 / 9991   1 กันยายน 2566   ขอส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9990   1 กันยายน 2566   การติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้ได้ข้อยุติ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 9989   1 กันยายน 2566   ขอความร่วมมือรวบรวมคำร้องผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวม  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9988   1 กันยายน 2566   รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ที่ใกล้ปล่อยตัวพ้นโทษในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับการจัดทำรายงานจำแนกลักษณะฯ ตามที่กำหนดในมาตรา 23  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 9987   1 กันยายน 2566   ส่งคืนที่ราชพัสดุ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9986   1 กันยายน 2566   ขออนุญาตลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 9985   1 กันยายน 2566   ขอแก้ไขรายละเอียดการรายงานการส่งคืนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9984   1 กันยายน 2566   ขอแก้ไขรายละเอียดการรายงานการส่งคืนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4/ / 9983   1 กันยายน 2566   แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  นายรัฐพงศกรณ์ สุปานันท์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 9982   1 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วม "งานตลาดนัดคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์"  พระศรปริยัติวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9981   1 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วม "งานตลาดนัดคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์"  พระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9980   1 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วม "งานตลาดนัดคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์"  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9979   1 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วม "งานตลาดนัดคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์"  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.4 / 9978   1 กันยายน 2566   มอบอำนาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 9977   1 กันยายน 2566   ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการยื่นฟ้องคดี  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 9976   1 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 9975   1 กันยายน 2566   ให้ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567ของเทศบาลตำบลผาจุก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.1 / 9974   1 กันยายน 2566   การรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 9973   1 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 9972   31 สิงหาคม 2566   ขอเชิญเป็นศาสนพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 9971   31 สิงหาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 9970   31 สิงหาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 9969   31 สิงหาคม 2566   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 9968   31 สิงหาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 9967   31 สิงหาคม 2566   รายงานผลการสำรวจความต้องการชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 9966   31 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9965   31 สิงหาคม 2566   รายงานผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9964   31 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมศาสนพิธีกร(มัคนายก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 9963   31 สิงหาคม 2566   การเปลี่ยนแปลงผังเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต(บริษัท เบณจวรรณ์2456จำกัด  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0019.4 / 9962   31 สิงหาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 9961   31 สิงหาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 9960   31 สิงหาคม 2566   ขอความอนเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 9959   31 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะหในการสนับสนุนการจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 9958   31 สิงหาคม 2566   ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักบางส่วนเป็นการชั่วคราว  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 9957   31 สิงหาคม 2566   ขออนุญาตปิดการจราจร บริเวณถนนแปดวาและถนนใกล้เคียง เพื่อจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0010 / 9956   31 สิงหาคม 2566   สำรวจความต้องการอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำโครงการประกอบการขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.010 / 9955   31 สิงหาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 9954   31 สิงหาคม 2566   รายงานผลการจัดโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 9953   31 สิงหาคม 2566   ขอส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล รอบเดือน เมษายน 2566  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9952   31 สิงหาคม 2566   หารือการเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9951   31 สิงหาคม 2566   การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9950   31 สิงหาคม 2566   การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9949   31 สิงหาคม 2566   การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9948   31 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9947   31 สิงหาคม 2566   รายงานการโอนเงินค่าณาปนกิจสงเคราะห์ ของพนักงานราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานกรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230