| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002/ / 6710   28 มิถุนายน 2567   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรกลับไปปฏิบัติหน้าที่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.4 / 6709   28 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 6708   28 มิถุนายน 2567   การอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2566)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 6707   28 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 6706   28 มิถุนายน 2567   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 6705   28 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกปันสุขเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 6704   28 มิถุนายน 2567   การตรวจประเมินรางวัลเริศรัฐ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 6703   28 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเจ้าหน้าที่และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นางอานู จันทร์ทอง (ร้านวิมลรัตน์)  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6702   28 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเจ้าหน้าที่และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นายพรชัย แสนสีมูล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6701   28 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 6700   28 มิถุนายน 2567   เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6699   28 มิถุนายน 2567   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6698   28 มิถุนายน 2567   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.4 / 6697   28 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด วัดร้าง โบสถ์ มัสยิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 6696   28 มิถุนายน 2567   แจ้งยกเลิกการเดินทางมามอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0025 / 6695   28 มิถุนายน 2567   รายงานผลการซื้ออุปกรณ์ต่อพาวง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 6694   28 มิถุนายน 2567   มติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6693   28 มิถุนายน 2567   มติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6692   28 มิถุนายน 2567   มติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0011/ / 6691   28 มิถุนายน 2567   แจ้งเตือนเข้าปฏิบัติงาน  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสทรัคชั่น  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 6690   28 มิถุนายน 2567   ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตะภัย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 6689   27 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.1 / 6688   27 มิถุนายน 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการบันทึกโครงการ/กิจกรรม ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 6687   27 มิถุนายน 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน ศจพ.  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0025 / 6686   27 มิถุนายน 2567   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 6685   27 มิถุนายน 2567   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฦาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / 6684   27 มิถุนายน 2567   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0025 / 6683   27 มิถุนายน 2567   รายงานผลการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 6682   27 มิถุนายน 2567   รายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 6681   27 มิถุนายน 2567   การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033/ / 6680   27 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 6679   27 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 6678   27 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 6677   27 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 6676   27 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 6675   27 มิถุนายน 2567   ส่งตัวนายทหารประทวนเข้ารับการศึกษา  ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033/ / 6674   27 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6673   27 มิถุนายน 2567   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจะได้รัยการลดวันต้องโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 6672   27 มิถุนายน 2567   โครงการกรมการปกครองโปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอท่าปลา,นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / 6671   27 มิถุนายน 2567   การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 6670   27 มิถุนายน 2567   แจ้งการส่งมอบงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 6669   27 มิถุนายน 2567   การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 6668   27 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมดครงการสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 6667   27 มิถุนายน 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6666   27 มิถุนายน 2567   แจ้งการส่งมอบงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์สาขาฯ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0012 / 6665   27 มิถุนายน 2567   ข้าราชการไปรายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 6664   27 มิถุนายน 2567   ข้าราชการไปรายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 6663   27 มิถุนายน 2567   ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 6662   27 มิถุนายน 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 6661   27 มิถุนายน 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  สำนักงานขนส่งจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165