| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / 6111   13 มิถุนายน 2567   รายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6110   13 มิถุนายน 2567   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0029.1/ / 6109   13 มิถุนายน 2567   บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0017.2 / 6108   13 มิถุนายน 2567   พิธีเปิด "โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0020.1 / 6107   13 มิถุนายน 2567   รายงานการทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6106   13 มิถุนายน 2567   การทำลายเอกสารเกียวกับที่ดินในสารบบ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.5 / 6105   13 มิถุนายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 6104   13 มิถุนายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6103   13 มิถุนายน 2567   การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6102   13 มิถุนายน 2567   การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 6101   13 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0014.1/ / 6100   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครง 72 พลิกล้านต้น พลิกฟืินผืนป่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.1/ / 6099   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครง 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า  ผุ้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถื  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.1/ / 6098   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าฯ  ผูับัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0021/ / 6097   13 มิถุนายน 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021/ / 6096   13 มิถุนายน 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021/ / 6095   13 มิถุนายน 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / 6094   13 มิถุนายน 2567   รายงานขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033 / 6093   13 มิถุนายน 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 6092   13 มิถุนายน 2567   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.4/ / 6091   13 มิถุนายน 2567   การแจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนดู่  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0021/ / 6090   13 มิถุนายน 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.1 / 6089   13 มิถุนายน 2567   การขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0020.1 / 6088   13 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒน์พานิช (พิชัย) จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 6087   13 มิถุนายน 2567   หนังสือเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน แก่เยาวชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6086   13 มิถุนายน 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6085   13 มิถุนายน 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / 6084   13 มิถุนายน 2567   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 6083   13 มิถุนายน 2567   การรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 6082   13 มิถุนายน 2567   รายงานผลการเยี่ยมคารวะ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 6081   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรม ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ตักบาตรหาบจังหัน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 6080   13 มิถุนายน 2567   ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ จุดคลองกั้ง (คลองน้ำริด) หมู่ที่ 1 บ้านฟากท่า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / 6079   13 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ จำหน่ายและขนย้ายวัตถุระเบิด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 6078   13 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 6077   13 มิถุนายน 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 6076   13 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนการห้ามจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 6075   13 มิถุนายน 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 6074   13 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนการห้ามจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 6073   13 มิถุนายน 2567   ขอขยายระยะเวลาแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 6072   13 มิถุนายน 2567   ขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6071   13 มิถุนายน 2567   ขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 6070   13 มิถุนายน 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 6069   13 มิถุนายน 2567   ขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 6068   13 มิถุนายน 2567   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6067   13 มิถุนายน 2567   ข้าราชการขอต่อเวลาการปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / 6066   13 มิถุนายน 2567   ขอความร่วมมือสืบหาทรัพย์ลูกหนี้  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 6065   13 มิถุนายน 2567   ขอความร่วมมือสืบหาทรัพย์ลูกหนี้  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0001/ / 6064   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0009 / 6063   13 มิถุนายน 2567   อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0001/ / 6062   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165