| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 208   4 มกราคม 2567   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 207   4 มกราคม 2567   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 206   4 มกราคม 2567   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 205   4 มกราคม 2567   การดำเนินการยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 204   4 มกราคม 2567   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0016 / 203   4 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาและในระหว่างวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0032 / 202   4 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 1  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 201   4 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 200   4 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางณัฐธนวรรณ ภัคน์วุฒิกุลศิริ  นางณัฐธนวรรณ ภัคน์วุฒิกุลศิริ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 199   4 มกราคม 2567   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 198   4 มกราคม 2567   การจัดทำคำของบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 197   4 มกราคม 2567   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันตามมาตรา 27(2)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 196   4 มกราคม 2567   การปรับปรุงการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างสำหรับภูมิภาค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 195   4 มกราคม 2567   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 194   4 มกราคม 2567   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0029.1/ / 193   4 มกราคม 2567   ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0016 / 192   4 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนภูมิภาค)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการค้าภายใน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 191   4 มกราคม 2567   ขอความธรรม ราย นางบอย สีรัตน์สา  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 190   4 มกราคม 2567   การรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 5565  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0014.3 / 189   4 มกราคม 2567   กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง และประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์การงดเว้นการเผาเด็ดขาดการเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ. 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 188   4 มกราคม 2567   กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง และประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์การงดเว้นการเผาเด็ดขาดการเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ. 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.2 / 187   4 มกราคม 2567   หารือการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 186   4 มกราคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / 185   4 มกราคม 2567   แจ้งผลการจัดสรรเงินสินเชื่อเพื่อเก็บสต็อกให้แก่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0023.5 / 184   4 มกราคม 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 183   4 มกราคม 2567   ขออมัติพักการลงโทษ นักโทษเด็ดขาดโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.1 / 182   4 มกราคม 2567   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (อนุมัติครั้งที่ 8)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / 181   4 มกราคม 2567   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (อนุมัติครั้งที่ 7)  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.001 / 180   4 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นายพีรสันต์ ปั้นก้อง  นายพีรสันต์ ปั้นก้อง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 179   4 มกราคม 2567   ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 178   4 มกราคม 2567   ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอุตริตถ์(นายวารุจ ศิริวัฒน์)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.001 / 177   4 มกราคม 2567   หน้งสือรับรอง นายวสันต์ ทองโม้  นายวสันต์ ทองโม้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017 / 176   4 มกราคม 2567   ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์(นายรวี เล็กอุทัย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / 175   4 มกราคม 2567   การขออนุญาตอออกนอกเขตจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ฺ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / 174   4 มกราคม 2567   ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.001 / 173   4 มกราคม 2567   หน้งสือรับรอง นายณัฐพงศ์ บวบจาด   นายณัฐพงศ์ บวบจาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.5 / 172   4 มกราคม 2567   การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 10933 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 171   4 มกราคม 2567   ขอความช่วยเหลือตามหาญาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 170   4 มกราคม 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 169   3 มกราคม 2567   ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 168   3 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 167   3 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 166   3 มกราคม 2567   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 165   3 มกราคม 2567   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022 / 164   3 มกราคม 2567   ส่งข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 163   3 มกราคม 2567   ขอส่งเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 162   3 มกราคม 2567   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ และรายงานการเบิกจ่ายเงินงบบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 161   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายเอกชัย ทำมา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 160   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายบุญส่ง ตันคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 159   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวณฐมน นวลสีใส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2308 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47