| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 601   9 มกราคม 2567   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 600   9 มกราคม 2567   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 599   9 มกราคม 2567   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 598   9 มกราคม 2567   การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / 597   9 มกราคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2/ / 596   9 มกราคม 2567   การจัดรายการวิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน  คลังจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 595   9 มกราคม 2567   รายงานมาตรการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 594   9 มกราคม 2567   หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / 593   9 มกราคม 2567   การแจ้งผู้ขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มาทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  นายทัศนพงษ์ ปรุงเรณู  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 592   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวสมจิต ชอบธรรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 591   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายดรุณ มากล้น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 590   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายพงศกร กาญจนมณีเสถียร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 589   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอุดม จำปา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 588   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสวรสสุคนธ์ อินชัยเขา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 587   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางวาสนา สังข์ทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 586   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายเปลว อินทร์เมือง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 585   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางทุเรียน อินทร์เมือง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 584   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวธารทิพย์ คงเทศ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 583   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายประทุม คงเทศ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 582   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายรณสิทธิ์ อยบู่ม่วง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 581   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายรณสิทธิ์ อยบู่ม่ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 580   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจันทร์ ปั่นเปี่ยม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 579   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสามารถ สังข์ทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 578   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประโยชน์ โทศก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 577   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายณัฐพล สวนแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 576   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายณัฐพล สวนแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 575   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาววัชรีฎา เฮียงก่อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 574   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสวาท แก้วเปี้ย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 573   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางเพ็ญนิภ พุ่มเทียน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 572   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางลำพึง นาคแทน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 571   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายฐานทัพ เรือนอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 570   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นนางเสมียด คำท่าปลา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 569   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวิชาญ พรมแก้วต่อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 568   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายรุ่งทิวา พิมพ์สงวน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 567   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายประชา พัฒนาค  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 566   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางน้ำหวาน ร้อยกรอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 565   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวศิรินันท์ แดงวังสะโม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 564   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสำเนียง ลำไย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 563   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสุจิน นะภิใจ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 562   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายนุมัติ ทิมชม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 561   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายภิรมย์ ฟันอ้น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 560   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสว่าย ฟันอ้น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 559   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาววรรัตน์ ทองก้อนแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 558   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมควร ทองก้อนแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 557   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายว่าน แก้วสกุณี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 556   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวยุิน แก้วสกุณี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 555   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวปรียา เพชรแอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 554   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประหยัด เพชรแอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 553   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวนิศาชล เขียวดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 552   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสุดท้าย แดงมี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2301 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47