| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  รง0487/ / 6510   25 มิถุนายน 2567   ให้ข้าราชการรายงานตัว  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  รง0487/ / 6509   25 มิถุนายน 2567   ให้ข้าราชการรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0019.2/ / 6508   25 มิถุนายน 2567   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 6507   25 มิถุนายน 2567   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0021/ / 6506   25 มิถุนายน 2567   พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021/ / 6505   25 มิถุนายน 2567   พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 6504   25 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6503   25 มิถุนายน 2567   รายละเอียดข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 6502   25 มิถุนายน 2567   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033 / 6501   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือน (อารีย์ คงนิ่ม)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6500   25 มิถุนายน 2567   ขอความช่วยเหลือ กรณี สุนัขสร้างความเดือดร้อน  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 6499   25 มิถุนายน 2567   ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลแผนงานโครงการ และกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0025 / 6498   25 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6497   25 มิถุนายน 2567   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567ฯ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 6496   25 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นั่งบาร์คาราโอเกะ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6495   25 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6494   25 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6493   25 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมงาน "นุ่งซิ่น กินทุเรียนหลงหลิน ยินยลตำนานรักเมืองลับแล" และกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ตับบาตรหาบจังหัน และงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่น  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6492   25 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมงาน "นุ่งซิ่น กินทุเรียนหลงหลิน ยินยลตำนานรักเมืองลับแล" และกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ตับบาตรหาบจังหัน และงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่น  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6491   25 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมงาน "นุ่งซิ่น กินทุเรียนหลงหลิน ยินยลตำนานรักเมืองลับแล" และกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ตับบาตรหาบจังหัน และงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6490   25 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมงาน "นุ่งซิ่น กินทุเรียนหลงหลิน ยินยลตำนานรักเมืองลับแล" และกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ตับบาตรหาบจังหัน และงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่น  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 6489   25 มิถุนายน 2567   ขอให้เข้าทำการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  นายชาญนุพันธ์ พาอ่ำ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.2 / 6488   24 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 6487   24 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 6486   24 มิถุนายน 2567   ขอให้ติดตามการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 6485   24 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ของ สนง.พมจ.อุตรดิตถ์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 6484   24 มิถุนายน 2567   การขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนของเกษตรอำภอ/รักษาการเกษตรอำเภอ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6483   24 มิถุนายน 2567   อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 6482   24 มิถุนายน 2567   ขอจัดส่งรูปเลมรายงานสถานการณ์ทางสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0008 / 6481   24 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรคิในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0033 / 6480   24 มิถุนายน 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นราวัลลภ์ ชัยรัตน์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6479   24 มิถุนายน 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ขวัญนภา กลิ่นอุดม)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 6478   24 มิถุนายน 2567   ขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6477   24 มิถุนายน 2567   ขอรายชื่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขับเคลื่อนการขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3/ / 6476   24 มิถุนายน 2567   ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชานฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 6475   24 มิถุนายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6474   24 มิถุนายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0533.1/3.2/ / 6473   24 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และราคากลาง ปรับปรุงมุมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  รพ.สต.ท่าโพธิ์
  อต0533.1/3.2/ / 6472   24 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และราคากลาง ปรับปรุงมุมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  รพ.สต.ท่าโพธิ์
  อต 0020.1 / 6471   24 มิถุนายน 2567   ส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 6470   24 มิถุนายน 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.พรนภา คลังกรณ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0034(1) / 6469   24 มิถุนายน 2567   แจ้งกำหนดการลงนามในสัญญา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอส โกลบอล จำกัด  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6468   24 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณีกรมโยธาธิการฯ  นายธนกฤษ แสงสาย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6467   24 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าทีี่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณีกรมโยธาธิการและผังเมืองขอนุญาตเข้าทำปรดโยชน์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6466   24 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณีกรมโยธาธิการและผังเมืองขออนุญาตเข้าทำประโยชน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6465   24 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี กรมโยธาธิการและผังเมืองขออนุญาตเข้าทำประโยชน์  นายธนกฤษ แสงสาย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6464   24 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณีกรมโยธาธิการฯ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6463   24 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าบริเวณ กรมโยธาธิการฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0020.1 / 6462   24 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท ก.เข็มเพ็ชร์วิศวกรรม จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6461   24 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  หจก.ทีเคแอร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165