| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 3811   30 มีนาคม 2566   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3810   30 มีนาคม 2566   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.101.1 / 3809   30 มีนาคม 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นางสาวณัฐธิดา กุณวงศ์ (บุญอยู่)  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.3 / 3808   30 มีนาคม 2566   ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 3807   30 มีนาคม 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3806   30 มีนาคม 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0023.5 / 3805   30 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3804   30 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3803   30 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3802   30 มีนาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3801   30 มีนาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 3800   30 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3799   30 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3798   30 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวปวริศา ขัมภวรัตน์  นางสาวปวริศา ขัมภวรัตน์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3797   30 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวอภิญญา อุวรรณ์  นางสาวอภิญญา อุวรรณ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 3796   30 มีนาคม 2566   การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 3795   30 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวศิริรัตน์ คำป่าคาย  นางสาวศิริรัตน์ คำป่าคาย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 3794   30 มีนาคม 2566   ขอโอนเงินดอกผลเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 3793   30 มีนาคม 2566   ร้องทุกข์บิดาได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน  สวัสดิิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 3792   30 มีนาคม 2566   การส่งเงินคืน งวดที่ 2 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตกร ระยะที่ 2  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 3791   30 มีนาคม 2566   ขอให้เปิดทางแยกบริเวณจุดตัดบนถนนสาย ง1  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3790   30 มีนาคม 2566   ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 3789   30 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 3788   30 มีนาคม 2566   แจ้งปรับอัตราเงินสะสมและงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3787   30 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารขอความเห็นชอบปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0033.306 / 3786   30 มีนาคม 2566   สัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณบ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0033.306 / 3785   30 มีนาคม 2566   สัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต 0019.4 / 3784   29 มีนาคม 2566   ขอส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 3783   29 มีนาคม 2566   การรับมอบรถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 3782   29 มีนาคม 2566   รายงานลการพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติต่อู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 3781   29 มีนาคม 2566   ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแรงงานจังหวัด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0005 / 3780   29 มีนาคม 2566   ขอส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติกู้ยืมเงินกองทุน พก.  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3779   29 มีนาคม 2566   ขอจัดส่งสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ หนังสือยืนยันการได้รับหนังสือแจ้งโอนเงินกองทุนผู็สูงอายุ แบบยืนยันขององค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3778   29 มีนาคม 2566   ส่งเค้าโครงผลงาน/แบบการแสดงแนวคิดฯ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 3777   29 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอย้าย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 3776   29 มีนาคม 2566   ขอส่งสำเนาโครงการฯและหนังสือประสานงานคณะสงฆ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 3775   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นางชิ้น แป้นเพ็ชร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0025 / 3774   29 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทอำนวยการระดับสูง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 3773   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 3772   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 3771   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะอำเภอพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 3770   29 มีนาคม 2566   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  สกจ.อต 0208 / 3769   29 มีนาคม 2566   ขอให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3768   29 มีนาคม 2566   การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง "หนองชุมแสง"  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3767   29 มีนาคม 2566   รายงานจัดพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่1/2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0133.1/06 / 3766   29 มีนาคม 2566   ขอให้มาทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง  รพ.สต.วังกะพี้
  อต0032 / 3765   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3764   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3763   29 มีนาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสุนทรี อินต๊ะ  นางสุนทรี อินต๊ะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3762   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10961 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220