| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 3034   10 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3033   10 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3032   10 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3031   10 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3030   10 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3029   10 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3028   10 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.3 / 3027   10 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / 3026   10 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สุวิทย์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0032 / 3025   10 มีนาคม 2566   กิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 3024   10 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.4 / 3023   10 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมรถยนต์ราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / 3022   10 มีนาคม 2566   ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลผังเมืองรวม  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0025 / 3021   10 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3/ / 3020   10 มีนาคม 2566   รับย้ายข้าราชการ (ชิดชนก อ่อนสา)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0032 / 3019   10 มีนาคม 2566   จัดเก็บข้อมูลรายได้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3018   10 มีนาคม 2566   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3017   10 มีนาคม 2566   ขอให้แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง บริเวณ หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอบ้านโคก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3016   10 มีนาคม 2566   ร้องเรียนผลกระทบจากกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3015   10 มีนาคม 2566   ขอให้ติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้าง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3014   10 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดังรบกวน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3013   10 มีนาคม 2566   ร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษในพื้นที่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3012   10 มีนาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวกุลธร หมีสา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3011   10 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือไม่ได้รับการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  นายเงิน สุละ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3010   10 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือไม่ได้รับการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 3009   10 มีนาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3008   10 มีนาคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 3007   9 มีนาคม 2566   ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 3006   9 มีนาคม 2566   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของเรือน/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3005   9 มีนาคม 2566   ใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3004   9 มีนาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3003   9 มีนาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3002   9 มีนาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.001 / 3001   9 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 3000   9 มีนาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 1  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 2999   9 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 2998   9 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2997   9 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับรอบการประเมินที่ 1  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0034(2) / 2996   9 มีนาคม 2566   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2995   9 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 2994   9 มีนาคม 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 2993   9 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นายพัลลภ ขันมณี และนายวินัย จันทร์ทับทอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 2992   9 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผุ้ควบคุมงามจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โยธาธิการและผักเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2991   9 มีนาคม 2566   เรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงที่เบิกเกินสิทธิ  นายวรพจน์ อินจันทร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  คค 0703.74 / 2990   9 มีนาคม 2566   ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  อต0021 / 2989   9 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 2988   9 มีนาคม 2566   ขอชะลอการฟ้องคดีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 2987   9 มีนาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2986   9 มีนาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2985   9 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127