| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 5822   6 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกดอกดาวเรือง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5821   6 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกดอกดาวเรือง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5820   6 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกดอกดาวเรือง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5819   6 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกดอกดาวเรือง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5818   6 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 5817   5 มิถุนายน 2567   แจ้งรายชื่อชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงาน OTOP Midyear 2024  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 5816   5 มิถุนายน 2567   การอนุมัติโครงการและมอบำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / 5815   5 มิถุนายน 2567   ขอส่งเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 5814   5 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานโครงกานเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับกรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 5813   5 มิถุนายน 2567   รายงานยอดสมทบเงินทูลเกล้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0025 / 5812   5 มิถุนายน 2567   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 5811   5 มิถุนายน 2567   แนวทางปฏิบัติการโอนทรัพย์สินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / 5810   5 มิถุนายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 5809   5 มิถุนายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002/ / 5808   5 มิถุนายน 2567   การศึกษาอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังสำหรับนายทหารสัญญาบัตร ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022.5 / 5807   5 มิถุนายน 2567   การโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับคืนส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0011/ / 5806   5 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสตรัคชั่น  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 5805   5 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตและมห้ชำระค่าธรรมเนียม  ซ้อปลา คาราโอเกะ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5804   5 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5803   5 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.6 / 5802   5 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR) และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 5801   5 มิถุนายน 2567   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดาวเทียมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / 5800   5 มิถุนายน 2567   ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงรับจำนำปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ / 5799   5 มิถุนายน 2567   แจ้งให้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนภายในสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสตรัคชั่น  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 5798   5 มิถุนายน 2567   การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฎาคม 2567  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพธิ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5797   5 มิถุนายน 2567   การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฎาคม 2567  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5796   5 มิถุนายน 2567   การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฎาคม 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 5795   5 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 5794   5 มิถุนายน 2567   แจ้งเบาะแส กรณี สุนัขถูกนำมาทิ้ง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 5793   5 มิถุนายน 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 5792   5 มิถุนายน 2567   การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2/ / 5791   5 มิถุนายน 2567   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายฟื้น คล้ายชม ครั้งที่ 2  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5790   5 มิถุนายน 2567   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2567  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5789   5 มิถุนายน 2567   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0004 / 5788   5 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดทำป้าย Billboard ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต.0021/ / 5787   5 มิถุนายน 2567   ข้าราชการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ  คลังเขต 6 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0007 / 5786   5 มิถุนายน 2567   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.1 / 5785   5 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานการนำฝากเงินค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดินที่นำฝากคลังของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และสาขา พฤษภาคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 5784   5 มิถุนายน 2567   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 5783   5 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายละเอียดการใช้จ่ายและประมาณการใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินามทบกองทุนเงินทดแทนและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯl สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 5782   5 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5781   5 มิถุนายน 2567   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5780   5 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ และ ช่างผู้ควบคุมงาน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5779   5 มิถุนายน 2567   ส่งเงินได้รายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2567  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5778   5 มิถุนายน 2567   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2567  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5777   5 มิถุนายน 2567   ขอรับเงินสงเคราะห์ศพฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง  ประธานกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5776   5 มิถุนายน 2567   ขอแก้ไขแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบเลขที่ ยผจ.อต.33/2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / 5775   5 มิถุนายน 2567   การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขั้นกรรมาธิการ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 5774   5 มิถุนายน 2567   การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู็เสียชีวิตจากภัยพิบัติ (วาตภัย)  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / 5773   5 มิถุนายน 2567   หนังสือรับรองสภาพวัด  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165