| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 5963   25 พฤษภาคม 2566   ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 5962   25 พฤษภาคม 2566   การลงทะเบียนใช้งานระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปเคชัน ThaiD  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 5961   25 พฤษภาคม 2566   แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่ตั้งสำนักงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 5960   25 พฤษภาคม 2566   จำหน่ายทะเบียนโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 5959   25 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวศริประภา ศิริวิมาตย์  นางสาวศริประภา ศิริวิมาตย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 5958   25 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบฉุกเฉิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 5957   25 พฤษภาคม 2566   ขอส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2566  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 5956   25 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566  พระครูบวรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / 5955   25 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 5954   25 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 5953   25 พฤษภาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 5952   25 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำสวน ปี 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0007 / 5951   25 พฤษภาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สุวิทย์ พันธุ์ปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0002 / 5950   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5949   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5948   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5947   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5946   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5945   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5944   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5943   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5942   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.2 / 5941   25 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้งบกลาง รายงานสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5940   25 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้งบกลาง รายงานสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5939   25 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้งบกลาง รายงานสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.3 / 5938   25 พฤษภาคม 2566   การยกระดับจุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าวฯ  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 5937   25 พฤษภาคม 2566   การยกระดับจุดค้าขายประเพณีช่องมหาราชฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 5936   25 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนผู้ประสานคดีใหม่  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 5935   25 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 5934   24 พฤษภาคม 2566   ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5933   24 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5932   24 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005 / 5931   24 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.2 / 5930   24 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 3  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0033.101.2 / 5929   24 พฤษภาคม 2566   แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง  หจก.ธิติรัตน์ก่อสร้าง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0133.1/8.1 / 5928   24 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องSupply เข้าร่วมประชุม  นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์ นายจำรอง วันเสาร์ นางสาวบุษรา โท่นจ้อน  รพ.สต.น้ำริด
  อต0133.1/8.1/ / 5927   24 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย เข้าร่วมประชุม  นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์ นายจำรอง วันเสาร์ นางสาวบุษรา โท่นจ้อน  รพ.สต.น้ำริด
  อต 0033.010 / 5926   24 พฤษภาคม 2566   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 5925   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5924   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5923   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5922   24 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0028 / 5921   24 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 5920   24 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตนำนักโทษเด็ดขาดหญิงออกทำงานนอกเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5919   24 พฤษภาคม 2566   แจ้งพนักงานราชการลาออก และขออนุญาตนำบัญชีพนักงานราชการมาดำเนินการจัดจ้าง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 5918   24 พฤษภาคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.นัำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 5917   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5916   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5915   24 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5914   24 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225