| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 3634   27 มีนาคม 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 3633   27 มีนาคม 2566   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  กษ 0312.06/ / 3632   27 มีนาคม 2566   แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3631   27 มีนาคม 2566   มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ (คพร.อต.)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3630   27 มีนาคม 2566   วัดหน้าฝายขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 3629   27 มีนาคม 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนธันวาคม และเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน สิงหาคม 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.5 / 3628   27 มีนาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 3627   27 มีนาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 3626   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 6  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 3625   27 มีนาคม 2566   การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 3624   27 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3623   27 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3622   27 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3621   27 มีนาคม 2566   ขออนุญาตอุปสมบท  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3620   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3619   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3618   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3617   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 3616   27 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอลาอุปสมบท  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3615   27 มีนาคม 2566   ขัาราชการขอลาอุปสมบท  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3614   27 มีนาคม 2566   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2)/ / 3613   27 มีนาคม 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงานจำพวกที่ 3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 3612   27 มีนาคม 2566   ส่งบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอบ้านโคก ประจำปี ๒๕๖๖ ให้คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3611   27 มีนาคม 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3610   27 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินอพป.ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(4) / 3609   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและกลิ่่นเหม็นจากการกลั่นน้ำมัน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0021 / 3608   27 มีนาคม 2566   มอบเกียรติบัตร อปพร.ดีเด่น  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3607   27 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3606   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมวันขัาราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3605   27 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ แลขนะย้ายวัตถุระเบิด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3604   27 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอทองแสนขัน (นายทะเบียนท้องที่ที่อำเภอทองแสนขัน)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3603   27 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3602   27 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 3601   25 มีนาคม 2566   รายงานอุบัติเหตุใหญ่  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0005/ว / 3600   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผู้ช่วยคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ว / 3599   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  อปท.ทุกแห่ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 3598   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศํกยภาพกลไกขัลเคลื่อนงานตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 3597   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3596   24 มีนาคม 2566   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3595   24 มีนาคม 2566   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3594   24 มีนาคม 2566   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0010 / 3593   24 มีนาคม 2566   การติดตามแผนการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.001 / 3592   24 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช. คอนสตรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3591   24 มีนาคม 2566   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งฯ ระดับชำนาญการ (เตือนจิตร แขรั้ง)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0011/ / 3590   24 มีนาคม 2566   ขอแจ้งเรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3589   24 มีนาคม 2566   รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 3588   24 มีนาคม 2566   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3587   24 มีนาคม 2566   รายงานการย้ายผู้ต้องขังป่วย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0011/ / 3586   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ2566  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 3585   24 มีนาคม 2566   ขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127