| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / 5063   16 พฤษภาคม 2567   การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 5062   16 พฤษภาคม 2567   แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก 1  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 5061   16 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2567)  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.010 / 5060   16 พฤษภาคม 2567   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 5059   16 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการขอโอน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 5058   16 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  นายสมคิด บุญประเสริฐ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / 5057   16 พฤษภาคม 2567   ขอมอบหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022.5 / 5056   16 พฤษภาคม 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 5055   15 พฤษภาคม 2567   ขอส่งแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.2 / 5054   15 พฤษภาคม 2567   การจัดงาน OTOP Midyear 2024 (บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 5053   15 พฤษภาคม 2567   การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 5052   15 พฤษภาคม 2567   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.2 / 5051   15 พฤษภาคม 2567   การจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงาน OTOP Midyear 2024  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 5050   15 พฤษภาคม 2567   มอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022.5 / 5049   15 พฤษภาคม 2567   การสำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อประกอบการวางแผนการฝึกอบรม  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.2 / 5048   15 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033 / 5047   15 พฤษภาคม 2567   ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 5046   15 พฤษภาคม 2567   ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0032 / 5045   15 พฤษภาคม 2567   การให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายนายกรัณย์ กันจะนะ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5044   15 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการใช้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 5043   15 พฤษภาคม 2567   แจ้งการขนย้ายวัตถุระเบิดจากสถานที่เก็บเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า  นายทะเบียนท้องที่อำเภอท้องแสงขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / 5042   15 พฤษภาคม 2567   เชิญสำรวจรอยเท้าสัตว์โบราณ  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.3 / 5041   15 พฤษภาคม 2567   โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน(People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0033 / 5040   15 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายอายุส ภมะราภา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.2 / 5039   15 พฤษภาคม 2567   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 5038   15 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5037   15 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0007 / 5036   15 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจให้ดำเนินการตั้งเรื่องบังคับคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0031 / 5035   15 พฤษภาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0033.005 / 5034   15 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณี ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 5033   15 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0020.1 / 5032   15 พฤษภาคม 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 5031   15 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานประกอบการที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมเช่น โกดัง คลังสินค้า หรือสถานที่เก็บสารเคมี หรือสถานที่ต้องสงสัยที่อาจเก็ขของเสียอันตราย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดอุตรดิตถ์)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033/ / 5030   15 พฤษภาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 5029   15 พฤษภาคม 2567   การดำเนินโครงการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรในสังกัดกรมปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 5028   15 พฤษภาคม 2567   ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสายสื่อสาร  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5027   15 พฤษภาคม 2567   ร้องเรียนรถบรรทุกดินทำให้เกิดฝุ่นละออง  หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 5026   15 พฤษภาคม 2567   รายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5025   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  มทบ.35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5024   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5023   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5022   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5021   15 พฤษภาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5020   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  มทบ.35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5019   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5018   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 5017   15 พฤษภาคม 2567   ขอตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษี ภ.ง.ด.55 ของมูลนิธิพรประกายแก้ว  สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5016   15 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 5015   15 พฤษภาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5014   15 พฤษภาคม 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8215 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165