| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0035 / 5443   9 พฤษภาคม 2566   ขอให้แจ้งผลการจัดทำสัญญาเช่ารายใหม่ ช่วงวันท่่ี๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต.0021/ / 5442   9 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 5441   9 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย))  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 5440   9 พฤษภาคม 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (เพิ่มเติม)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5439   9 พฤษภาคม 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5438   9 พฤษภาคม 2566   รายงานมาตรการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0021/ / 5437   9 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย วาตภัย อำเภอทองแสนขัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 5436   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5435   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5434   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5433   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ว / 5432   9 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพํฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 5431   9 พฤษภาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5430   9 พฤษภาคม 2566   การดำเนินารยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 5429   9 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5428   9 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5427   9 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนร้านจำหน่ายสุราเสียงดังและตั้งโต๊ะกีดขวางทางเข้าออก  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5426   9 พฤษภาคม 2566   ขอให้เปิดทางแยกบริเวณจุดตัดบนถนนสาย ง1  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 5425   9 พฤษภาคม 2566   การสรรหาค่าจ้างฯ  สวัสดิการฯ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.1 / 5424   9 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบหมายเลขเสื้อรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5423   9 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนการถมดินลงแม่น้ำน่าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 5422   9 พฤษภาคม 2566   รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ประจำเดือนมีนาคม 2566 และเดือนเมษายน 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.101.3 / 5421   9 พฤษภาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต (กปภจ)0021 / 5420   9 พฤษภาคม 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.010 / 5419   9 พฤษภาคม 2566   ขอยกเลิกการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 5418   9 พฤษภาคม 2566   การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0018.3 / 5417   9 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 5416   9 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 5415   9 พฤษภาคม 2566   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 5414   9 พฤษภาคม 2566   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับสนุบสนุนจาก สน.อส.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5413   9 พฤษภาคม 2566   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5412   9 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการตามมติที่ประชุม คพร.จังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีการขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ "หนองชุมแสง" อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 5411   8 พฤษภาคม 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005 / 5410   8 พฤษภาคม 2566   การประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 5409   8 พฤษภาคม 2566   ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าเช่าบ้าน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005 / 5408   8 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผุ้สูงอายุ และรายงานการเบิกจ่ายเงินงบบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 5407   8 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายพันธุ์เอก ใจหลวง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5406   8 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นางจินดา มาแก้ว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5405   8 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 5404   8 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5403   8 พฤษภาคม 2566   รายงานการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่ในเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5402   8 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการจู่โจมตรวจค้นกรณีวันหยุดราชการติดต่อกัน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 5401   8 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5400   8 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5399   8 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้ง ๑  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5398   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งลงนามใบสั่งจ้าง  ร้านสุนทรเทรดดิ้ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 5397   8 พฤษภาคม 2566   การประชุมติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005/ว / 5396   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 5395   8 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0034(1) / 5394   8 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10943 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219