| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033 / 2462   29 กุมภาพันธ์ 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  มณทิรา ดวงทุม  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 2461   29 กุมภาพันธ์ 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  มณทิรา ดวงทุม  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 2460   29 กุมภาพันธ์ 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ฉันทชา ทาติด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 2459   29 กุมภาพันธ์ 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ภัทรภา ดามัง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 2458   29 กุมภาพันธ์ 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ปวีณา อินนาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.005 / 2457   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย/ธนาคารทหารไทยธนาชาต สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.005 / 2456   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักทรัพย์  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.005 / 2455   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักทรัพย์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0030 / 2454   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0033.005 / 2453   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรายงานการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี ทุจริตเบิกจ่ายเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.005 / 2452   29 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / 2451   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 30  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 2450   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารรายละเอียดการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0021/ / 2449   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด้านการเกษตร)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 2448   29 กุมภาพันธ์ 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2447   29 กุมภาพันธ์ 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2446   29 กุมภาพันธ์ 2567   ปรับแกไขรายละเอียดโครงการงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 2445   29 กุมภาพันธ์ 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2444   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบรายงานหลักฐานกประกอบตัวชี้วัดที่ 5  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2443   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.2 / 2442   29 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค (ครั้งที่ 6)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2441   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2440   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 2439   29 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 2438   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 2437   29 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานพิธีมอบหนังสือสารานุกรม เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0031 / 2436   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุมัติโครงการปรับปรุงโครงหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0025 / 2435   29 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2434   29 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 2433   29 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.6 / 2432   29 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ  ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2431   29 กุมภาพันธ์ 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 2430   29 กุมภาพันธ์ 2567   การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.1 / 2429   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 2428   29 กุมภาพันธ์ 2567   การกำหนดวันหยุทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 2427   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2426   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์เชื่อมท่อระบายน้ำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 2425   29 กุมภาพันธ์ 2567   การขอรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด  เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2424   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.2 / 2423   28 กุมภาพันธ์ 2567   เพิกถอนรายการจดทะเบียนตามคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 2422   28 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 2421   28 กุมภาพันธ์ 2567   อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.4 / 2420   28 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0004 / 2419   28 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจความต้องการในการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0005/ / 2418   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแผนปฏิบัติการ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2417   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรายงานผลการพิจารณาคัดเบือก  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.012 / 2416   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งใบสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว.  เลขาธิการมูลลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 2415   28 กุมภาพันธ์ 2567   ให้โอนข้าราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2414   28 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2413   28 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165