| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.2/ / 6348   6 มิถุนายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6347   6 มิถุนายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6346   6 มิถุนายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0029.1/ / 6345   6 มิถุนายน 2566   ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0014.3/ / 6344   6 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสารณุปโภค  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0006/ / 6343   6 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0033.101.3 / 6342   6 มิถุนายน 2566   เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 6341   6 มิถุนายน 2566   การขอรับสนับสนุนงบประมาณซ่อมรถยนต์ของทางราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 6340   6 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มชี้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ฯ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 6339   6 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มชี้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ฯ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 6338   6 มิถุนายน 2566   การส่งเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 2 (งวดสุดท้าย) รายนายประเทือง ทรัพย์ทอง  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 6337   6 มิถุนายน 2566   ขอส่งแบบรายงานฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 6336   6 มิถุนายน 2566   ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6335   6 มิถุนายน 2566   ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 6334   2 มิถุนายน 2566   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6333   2 มิถุนายน 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6332   2 มิถุนายน 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 6331   2 มิถุนายน 2566   เดินทางไปรับมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 6330   2 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6329   2 มิถุนายน 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6328   2 มิถุนายน 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2566)  นายอำเภอลับแล นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 6327   2 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6326   2 มิถุนายน 2566   รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6325   2 มิถุนายน 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๓ เมษายน -มิถุนายน ๒๕๖๖)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 6324   2 มิถุนายน 2566   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 6323   2 มิถุนายน 2566   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 6322   2 มิถุนายน 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนเมษายน 2566 และเพิ่มเติมเดือนธันวาคม 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 6321   2 มิถุนายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (วรัญญู)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6320   2 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (สวัสดิการผู้ต้องขัง 6 ส่วน)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0012 / 6319   2 มิถุนายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครึ่งปีแรก เพ่ิมเติม  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 6318   2 มิถุนายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครึ่งปีแรก เพ่ิมเติม  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต0010 / 6317   2 มิถุนายน 2566   แก้ไขประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 6316   2 มิถุนายน 2566   แก้ไขประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 6315   2 มิถุนายน 2566   ขอแจ้งยกเลิกการใช้รถแท็กเตอร์ เลขทะเบียน ตค 172 อุตรดิตถ์  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0034(2) / 6314   2 มิถุนายน 2566   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0005 / 6313   2 มิถุนายน 2566   ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายกิจกรรมการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปี 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 6312   2 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (ศศิวิมล)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 6311   2 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (สุชาดา)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 6310   2 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (ธมนวรรณ)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 6309   2 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (พรเพชร)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0028 / 6308   2 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานงบประมาณ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 6307   2 มิถุนายน 2566   ส่งงบทดลองและรายจ่ายได้ ค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0014.3/ / 6306   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าในพื้นที่บ้านห้วยลึกฯ  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6305   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าในพื้นที่บ้านห้วยลึกฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6304   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าในพื้นที่บ้านห้วยลึกฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0010 / 6303   2 มิถุนายน 2566   แก้ไขประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 6302   2 มิถุนายน 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 6301   2 มิถุนายน 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.5 / 6300   2 มิถุนายน 2566   การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 6299   2 มิถุนายน 2566   การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10948 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219