| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  0017.5 / 4763   20 เมษายน 2566   รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.2 / 4762   20 เมษายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 4761   20 เมษายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 4760   20 เมษายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ / 4759   20 เมษายน 2566   ขอความช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหากลิ่นมูลสุกร  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.2 / 4758   20 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ว / 4757   20 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.001 / 4756   20 เมษายน 2566   หนังสือรับรองนางสาวณัฏฐพร ฟุ้งสมุทร  นางสาวณัฏฐพร ฟุ้งสมุทร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 4755   20 เมษายน 2566   หนังสือรับรองนางสาวเพ็ญนภา ใจด้วง  นางสาวเพ็ญนภา ใจด้วง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0034(2) / 4754   20 เมษายน 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0025 / 4753   19 เมษายน 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4752   19 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนิดงานห้องสมุด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4751   19 เมษายน 2566   รายงานการจัดทำข้อมูลมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นต่ำสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 4750   19 เมษายน 2566   การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0017.5 / 4749   19 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 4748   19 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 4747   19 เมษายน 2566   การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 4746   19 เมษายน 2566   ขอส่งข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 4745   19 เมษายน 2566   ข้าราชการขอย้ายออนไลน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 4744   19 เมษายน 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  นายประเทศ ตันกุรานนท์ คณะกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 4743   19 เมษายน 2566   รายงานการแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 4742   19 เมษายน 2566   ขอความเป็นธรรม กรณี การทำโครงการสาธารณประโยชน์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านคลองวัดไพร ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 4741   19 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับ ปีการผลิต 2565/66 ครั้งที่ 2/2566  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.2 / 4740   19 เมษายน 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.2 / 4739   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4738   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4737   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4736   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4735   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนานจม แสงแก้ว  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 4734   19 เมษายน 2566   หนังสือรับรองนางสาวชุติมา มีปิ่น  นางสาวชุติมา มีปิ่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / 4733   19 เมษายน 2566   ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำหนด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4732   19 เมษายน 2566   ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาคลองโพ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 4731   19 เมษายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 4730   19 เมษายน 2566   หารือการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 4729   19 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4728   19 เมษายน 2566   ขอนำส่งเอกสารของคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0007 / 4727   19 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ต่อทะเบียนภาษีประจำปี รถยนต์ราชการ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.1/ / 4726   19 เมษายน 2566   ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.5 / 4725   19 เมษายน 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 4724   19 เมษายน 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.2 / 4723   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนางกัญญารัตน์ คำภา เป็นผู้ครอบครอง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4722   19 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.012 / 4721   19 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 4720   19 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4719   19 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงนายภูมินทร์ สั้นจันดา กรณีการใช้สิทธิมาตรา 33 การจ้างงานคนพิการ และมาตรา 35 การจ้างเหมาบริการซ้ำซ้อน  บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 4718   19 เมษายน 2566   ให้ไปทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4717   19 เมษายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  บริษัท ชัยวัฒน์พานิช(พิชัย) จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 4716   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4715   19 เมษายน 2566   การแจกจ่ายเสื้อเกราะป้องกันกระสุน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4714   19 เมษายน 2566   การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225