| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.1 / 2051   13 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.4 / 2050   13 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  บริษัท อุตรดิตถ์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 2049   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งแบบฟอร์มขอแก้ไข Customer Sarvices การบริการลูกค้า  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2048   13 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สมบัติ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 2047   13 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ประภัสสร)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 2046   13 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สุวิชชา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 2045   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจัดส่งแบบแสดงจำนงเข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรมระดับต้นแบบ  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005/ / 2044   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิยประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  หัวหน้าส่วนราชการ/ผุ้ทรงคุณวิฒิ ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0029.2 / 2043   13 กุมภาพันธ์ 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0029.2 / 2042   13 กุมภาพันธ์ 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0029.2 / 2041   13 กุมภาพันธ์ 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0029.2 / 2040   13 กุมภาพันธ์ 2566   ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0002 / 2039   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2038   13 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0004 / 2037   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการกระทำวินัย  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0018.1 / 2036   13 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2035   13 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 2034   13 กุมภาพันธ์ 2566   การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)  นายก อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 2033   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.2 / 2032   13 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปกิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / 2031   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2030   13 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2029   13 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2028   13 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 2027   13 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียงไม่ทำรางน้ำฝน  นางอารีย์ พัฒนายนต์ชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 2026   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2025   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2024   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2023   13 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2022   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ต่อทะเบียนหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และจัดทำหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศประเทศ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 2021   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2020   13 กุมภาพันธ์ 2566   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 2019   13 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 2018   13 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2017   13 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0016 / 2016   13 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 2015   13 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0002 / 2014   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัด ประจำปี 2566  แม่ทัพภาคที่3  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0009 / 2013   13 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.2 / 2012   13 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้ม่สิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2011   10 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต.0018.1/ / 2010   10 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารตามหมายฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2009   10 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปิดระบบและแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2008   10 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการเเละการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2007   10 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินดครงการสนับสนุนการบุรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2006   10 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2005   10 กุมภาพันธ์ 2566   เเต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2004   10 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2003   10 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานป่าไม้รอบเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 2002   10 กุมภาพันธ์ 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73