| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.3 / 9946   31 สิงหาคม 2566   แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณโครงการทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการการบำบัดยาเสพติด  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 9945   31 สิงหาคม 2566   แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณโครงการทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการการบำบัดยาเสพติด  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 9944   31 สิงหาคม 2566   แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณโครงการทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการการบำบัดยาเสพติด  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 9943   31 สิงหาคม 2566   แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณโครงการทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการการบำบัดยาเสพติด  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / 9942   31 สิงหาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 9941   31 สิงหาคม 2566   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9940   31 สิงหาคม 2566   การบรรจุและเเต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน(ปลัดอำเภอ)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 9939   31 สิงหาคม 2566   ขอทราบข้อมูลการได้รับอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัว  ผู้กำกับการสภานีตำรวจภูธรท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9938   31 สิงหาคม 2566   ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 9937   31 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กสน.3)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 9936   31 สิงหาคม 2566   ขอออกใบแทนหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 9935   31 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 9934   31 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 9933   31 สิงหาคม 2566   ขอออกใบแทนหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  กค 0318.72/ / 9932   31 สิงหาคม 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุ ราย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต0031 / 9931   31 สิงหาคม 2566   รายงานการเบิกจ่ายเงินปละผลแฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0018.1 / 9930   31 สิงหาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 9929   31 สิงหาคม 2566   ขอออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  นายฉลอง สาริยา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.3 / 9928   31 สิงหาคม 2566   ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 9927   31 สิงหาคม 2566   ขอออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ผูู้้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 9926   31 สิงหาคม 2566   รายงานเกี่ยวกับการใช้ ปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / 9925   31 สิงหาคม 2566   เอกสารและภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องในงานฉลองพระชนมมาบุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  อธิบดีกรมศิลปากร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.2 / 9924   31 สิงหาคม 2566   การรับรองผลการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9923   31 สิงหาคม 2566   ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชขูปถัมภ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 9922   31 สิงหาคม 2566   กาตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังโป่ง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 9921   31 สิงหาคม 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 9920   31 สิงหาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 9919   31 สิงหาคม 2566   การตรวจสอบและรายงานเงินเหลือจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายค่าใช้จ่ายฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.2 / 9918   31 สิงหาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 9917   31 สิงหาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9916   31 สิงหาคม 2566   ส่งเงินรายได้รายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9915   31 สิงหาคม 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.3 / 9914   31 สิงหาคม 2566   การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเฉลิมราชย์ หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 9913   31 สิงหาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 9912   31 สิงหาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 9911   31 สิงหาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 9910   31 สิงหาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 9909   31 สิงหาคม 2566   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9908   31 สิงหาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (พรนภา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9907   31 สิงหาคม 2566   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9906   31 สิงหาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9905   31 สิงหาคม 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 9904   31 สิงหาคม 2566   ขอนำส่งดอกเบี้ยเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชขูปถัมภ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 9903   31 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒน์พานิช (พิชัย) จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 9902   30 สิงหาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0006 / 9901   30 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0006 / 9900   30 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 9899   30 สิงหาคม 2566   ขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 9898   30 สิงหาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0020.1 / 9897   30 สิงหาคม 2566   การสำรวจสินทรัพย์ที่ไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือมีการใช้งานแต่ยังไม่มีหน่วยงานปกครองดูแลรักษา  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230