| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 10695   20 กันยายน 2566   แจ้งลงนามในใบสั่งซื้อ  ร้านพี เอส เซอร์วิส  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2/ / 10694   20 กันยายน 2566   ขอรายชื่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / 10693   20 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10692   20 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10691   20 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10690   20 กันยายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10689   20 กันยายน 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 10688   20 กันยายน 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสาร ประจำศูนย์เลือกตั้ง  ิอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10687   20 กันยายน 2566   ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10686   20 กันยายน 2566   ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0023.5 / 10685   20 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่เกษียณอายุราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10684   20 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่เกษียณอายุราชการ  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10683   20 กันยายน 2566   โครงการสัมมนาขับเคลื่อนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต ๐๐๐๒ / 10682   20 กันยายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005 / 10681   20 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 16161/2566 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงขิองตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 10680   20 กันยายน 2566   ขออนุมัติพกการลงโทษ นักโทษเด็ดขาดโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.3 / 10679   20 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / 10678   20 กันยายน 2566   การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033/ / 10677   20 กันยายน 2566   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 10676   20 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 10675   20 กันยายน 2566   รายงานตรวจพบความบกพร่องของเอกสารสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 10674   20 กันยายน 2566   ขอแจ้งรายชือผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 10673   20 กันยายน 2566   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 10672   20 กันยายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกย้ายหมู่บ้าน  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 10671   20 กันยายน 2566   มอบอำนาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 10670   20 กันยายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดนหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอลับเเล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.4 / 10669   20 กันยายน 2566   แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  พราว โปรดักส์แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 10668   20 กันยายน 2566   รายงานการแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0003 / 10667   20 กันยายน 2566   แจ้งความประสงค์และยืนยัยรับจ้างให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (แบบขาวดา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ร้านพีเอ็นคอมเซอร์วิส  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0014.3 / 10666   20 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันการลักรอบตัดไม้ในพื้นที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.5 / 10665   20 กันยายน 2566   ข้าราชการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เพิ่มเติม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 10664   20 กันยายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ  อธิบดรชีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.001 / 10663   20 กันยายน 2566   ส่งบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมและเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช. คอนสตรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0011/ / 10662   20 กันยายน 2566   การดำเนินคดีแพ่งกับนายวีระชาติ นัดประสบ จำเลยที่ 1 กับพวก  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 10661   20 กันยายน 2566   ขอให้จัดทำใบแจ้งบริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายละเอียด  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสทรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 10660   20 กันยายน 2566   การเตรียมความพร้อมนำข้อมูลรับชำระเกินเข้าระบบบัญชีการเงินระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 10659   20 กันยายน 2566   ความเห็นและข้อเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10658   20 กันยายน 2566   ความเห็นและข้อเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10657   20 กันยายน 2566   ความเห็นและข้อเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10656   20 กันยายน 2566   ความเห็นและข้อเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / 10655   20 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0133.1/8.1 / 10654   20 กันยายน 2566   เชิญคณะกรรมกำหนดคุณลักษณะติดตั้งโซล่าเซลล์ประชุม  คณะกรรมกำหนดคุณลักษณะ  รพ.สต.น้ำริด
  อต 0033.001 / 10653   20 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุม  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 10652   20 กันยายน 2566   อนุมัติเปิดหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และอัตราการเบิกจ่ายใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสิทธิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรอน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 10651   20 กันยายน 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้ (สิงหาคม 2566)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10650   20 กันยายน 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (สิงหาคม 2566)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10649   20 กันยายน 2566   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซืื้อวัสดุกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0035 / 10648   20 กันยายน 2566   รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวัด โครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0028/ / 10647   19 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบที่ 2  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10646   19 กันยายน 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11498 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230