| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0016 / 1685   7 กุมภาพันธ์ 2567   ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ขอเบิกเงินและเปิดบัญชีตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 1684   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 1683   7 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งแแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 1682   7 กุมภาพันธ์ 2567   การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารกรมการปกครองส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567  นายอำเภอตรอน, นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 1681   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบำนาญปกติ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1680   7 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1679   7 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.4 / 1678   7 กุมภาพันธ์ 2567   การแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้ันที่หวงห้ามประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 1677   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผู้อำนวยการศูนย์เขต9พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0020.1 / 1676   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งคืนใบเสร็จฯ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 1675   6 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งทำลายแบบพิมพ์ใบแทนโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002/ / 1674   6 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งตัวนายทหารประทวนรับราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 1673   6 กุมภาพันธ์ 2567   ให้นายทหารประทวนรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1672   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033 / 1671   6 กุมภาพันธ์ 2567   ส่ง ก.พ.7 และหลักฐานของพนักงานราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 1670   6 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 1669   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 1668   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 1667   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 1666   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.2 / 1665   6 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 1664   6 กุมภาพันธ์ 2567   การนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทม.อต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 1663   6 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.4 / 1662   6 กุมภาพันธ์ 2567   จังหวัดตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.5/ / 1661   6 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / 1660   6 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0002 / 1659   6 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033 / 1658   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฐิตาพร มิตรอุปถัมภ์)  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1657   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (รวิสรา สิทธิผกาผล)  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1656   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ศุภวิชญ์ ทีปสิริลาภวัต)  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1655   6 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0133.1/04 / 1654   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเข้าร่วมประชุม  นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย, นางสาวกัลยวีย์ ขำทับทิม และนางทิพย์เกสร เชื้อหมอ  รพ.สต.ป่าเซ่า
  อต 0020.1 / 1653   6 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินารยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต ๐๐๓๑/ / 1652   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2566  หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0025 / 1651   6 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1650   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1649   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1648   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1647   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1646   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.3 / 1645   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1644   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(เพิ่มเติม)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเข้าฝึกอบรมวิทยากรแกนนำต้นแบบประชาธิปไตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1643   6 กุมภาพันธ์ 2567   ตัวอย่างลายมือชื่อและดวงตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องที่  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1642   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1641   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอย้ายสถานประกอบอาชีพค้าของเก่า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 1640   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเจ้าหน้าที่และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นายพีรดนย์ พชระพงศกุล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1639   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเจ้าหน้าที่และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นายกิตติศักดิ์ ศศิภัทรกุล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1638   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  นายกเทศบาลตำบลท่าเสา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1637   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1636   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เกี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 2485 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50