| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 7410   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางฉอ้อน สังข์ทิพย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7409   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายสุพงษ์ศักดิ์ จันหมี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7408   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางงอย จันหมี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7407   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายสุทิน จันทร์คำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7406   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางบุญทรง จันทร์คำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7405   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวสิริกัญญา สิทธิวิรุฬห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7404   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายสมยศ สิทธิวิรุฬห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7403   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวนิตยา คงคณะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7402   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางสาววิเพลิน ชัยสิทธิ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7401   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายหาญเดช เพ็งน้อย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7400   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางสุวิมล เทศปาน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7399   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายณรงค์ยศ บุญทวี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7398   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางจินตนา บุญทวี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7397   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางจิตติมา ศิวาดำรงค์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7396   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางอัมพร ปันลาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7395   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายรัฐวิทย์ เขียวจั่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7394   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางทอน เศษฐีสมบัติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7393   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวณัฏฐณิจชา พวงศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7392   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางปภานิจ อินชวด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7391   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายสุเจตน์ สีระสา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7390   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางสุนันท์ สีระสา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 7389   8 กรกฏาคม 2567   สหกรณ์ขอไถ่ถอนจำนองที่ดินกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0025 / 7388   8 กรกฏาคม 2567   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7387   8 กรกฏาคม 2567   รายงานกสนจัดอบรมฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 7386   8 กรกฏาคม 2567   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7385   8 กรกฏาคม 2567   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7384   8 กรกฏาคม 2567   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0025 / 7383   8 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการตรวจราชการกรณัปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7382   8 กรกฏาคม 2567   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7381   8 กรกฏาคม 2567   รายงานการใช้่จ่ายค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7380   8 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.1 / 7379   8 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนอากาศยาน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0022.5 / 7378   8 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 3)  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 7377   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการดำเนินการ และขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 3)  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 7376   8 กรกฏาคม 2567   ส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 3)  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 7375   8 กรกฏาคม 2567   ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022.5 / 7374   8 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการลำปาง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0019.2 / 7373   8 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการสนับสนุน การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กิจกรรม การขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.3 / 7372   8 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ค้าบุหรี่ผิดกฎหมายกระทำผิดซ้ำ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009/ / 7371   8 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 7370   8 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแบบการเสนอโครงการขอรับเงินนกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตดริตถ์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 7369   8 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.5 / 7368   8 กรกฏาคม 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 7367   8 กรกฏาคม 2567   ขอสนับสนุนงบประมาณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.4 / 7366   8 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0017.4 / 7365   8 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0017.4 / 7364   8 กรกฏาคม 2567   การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7363   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7362   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7361   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165