| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 6011   12 มิถุนายน 2567   ขอให้ขยายไฟฟ้า  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 6010   12 มิถุนายน 2567   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการคลาวด์(Cloud)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 6009   12 มิถุนายน 2567   ให้โดอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6008   12 มิถุนายน 2567   ให้โดอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6007   12 มิถุนายน 2567   โครงการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต (กปภจ) 0021/ / 6006   12 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.5 / 6005   11 มิถุนายน 2567   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 6004   11 มิถุนายน 2567   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / 6003   11 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 6002   11 มิถุนายน 2567   การขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน และที่ปรึกษาตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 6001   11 มิถุนายน 2567   ขอให้เรียกเก็บค่าน้ำในอัตราคงที่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6000   11 มิถุนายน 2567   ร้องเรียนร้านจำหน่ายยางรถยนต์รุกล้ำเขตทางหลวง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5999   11 มิถุนายน 2567   ได้รับความเสียหายจากเสาสัญญาณโทรศัพท์  ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5998   11 มิถุนายน 2567   ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากต้นไม้ของเพื่อนบ้าน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 5997   11 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 5996   11 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 5995   11 มิถุนายน 2567   ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมการประชุม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 5994   11 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินหอพักเอกชนที่ขอรับตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 5993   11 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.17 ประจำปีงบประมาณ 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 5992   11 มิถุนายน 2567   โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3/ / 5991   11 มิถุนายน 2567   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 5990   11 มิถุนายน 2567   การดำเนินการยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ฯ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 5989   11 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002/ / 5988   11 มิถุนายน 2567   ให้นายทหารสัญญาบัตรรักษาราชการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0020.1 / 5987   11 มิถุนายน 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5986   11 มิถุนายน 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุมและรื้อถอนอุปกรณ์เดิมสำหรับห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5985   11 มิถุนายน 2567   รายงานจำนวนเรื่องที่นิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 5984   11 มิถุนายน 2567   โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราขพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5983   11 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราขพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 5982   11 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในงาน Most Music and Art @ UTD  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5981   11 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตใช้สถานที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจัดงาน Most Music and Art @ UTD  ธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5980   11 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตใช้สถานที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจัดงาน Most Music and Art @ UTD  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0022.5 / 5979   11 มิถุนายน 2567   ส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.2 / 5978   11 มิถุนายน 2567   การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯต่างสำนักงานแบบออนไลน์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 5977   11 มิถุนายน 2567   รายงานสถิติผลการดำเนินงามคุ้มครองพยานในคดีอาญา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / 5976   11 มิถุนายน 2567   รายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2567  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0018.1 / 5975   11 มิถุนายน 2567   การรายงานสถืตืข้อมูลสำนวนคดีอาญาฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021/ / 5974   11 มิถุนายน 2567   รายงานสรุปความเสียหาย และประมาณการราคาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากเหตุวาตภัย  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0002 / 5973   10 มิถุนายน 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 5972   10 มิถุนายน 2567   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 5971   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 5970   10 มิถุนายน 2567   ส่งบัญชีร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 5969   10 มิถุนายน 2567   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 5968   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบปทนพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022.2 / 5967   10 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ฯ  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 5966   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 5965   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งหลักฐานการจ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.3 / 5964   10 มิถุนายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรกรรมภายในตำบลห้วยมุ่น)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5963   10 มิถุนายน 2567   รายงานขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5962   10 มิถุนายน 2567   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165