| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 119   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายเสนห์ ศรีสอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 118   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายบุญช่วย ป๊อกหลง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 117   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายประมวน อ้นอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 116   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประนอม พุ่มพวง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 115   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสมเกียรติ เปิ้นสุวรรณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 114   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายชิด มาบวบ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 113   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางกอบกุล เปิ้นสุวรรณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 112   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมัย นาขัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 111   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสมัย มาสิงห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 110   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายแก้ว มาสิงห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 109   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางอังคณา โก๊ะกอย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 108   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเจริญ กรงทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 107   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายบุญสังข์ บุญประเสริฐ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 106   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสร้อยฟ้า แดงทองดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 105   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสำเริง โตมี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 104   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางคืน น้อยเจือ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 103   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสมชาย มาสน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 102   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางชิด มาสน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 101   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางขนกานต์ วิรัชวงศ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 100   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจันทร์ รุ่งเมือง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0012 / 99   3 มกราคม 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0005/ / 98   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสสาวสายใจ กิจเฉลียว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 97   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอารี ทิพย์ พรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0012 / 96   3 มกราคม 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 95   3 มกราคม 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 94   3 มกราคม 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 93   3 มกราคม 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0020.1 / 92   3 มกราคม 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน ธันวาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 91   3 มกราคม 2567   ตรวจสอบงานค้างรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พูนทรัพย์เซอร์เวย์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 90   3 มกราคม 2567   ขอประสานคำร้องสอบข้อเท็จจริงนายจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0011/ / 89   3 มกราคม 2567   ขอให้มาคืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) โครงการก่อสร้างอาคารพักคอย ส.ป.ก. อุตรดิตถ์  ผู้จัดการบริษัท แสวงชัย จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0023.5 / 88   3 มกราคม 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานส่วนตำบลที่ถึงแก่กรรม  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 87   3 มกราคม 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาลถึงแก่กรรม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 86   3 มกราคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 85   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาววัชรา อภัยชา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 84   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  รต.พนมวัน รัตนพล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 83   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางศิริพร หงษ์วิจิตร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 82   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฟอง สง่าอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 81   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางจันจิรา จันสะอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 80   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสมศักดิ์ จันสะอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 79   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางใย มาทำมา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 78   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฉลวย จันพี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 77   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอิทธิพันธ์ ณาณโรจน์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 76   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางคำมูล ไชยกันยะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 75   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางบุญมาก พละทรัพย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 74   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายวิวัฒน์ เทียนงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 73   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  ร.ต.ท.หญิงอรวรรณ ทรงอยู่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 72   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเสงี่ยม เรืองพิมาย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 71   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวณัทธมน กาวี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 70   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมจิตร หอมตัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2319 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47