| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.2 / 4564   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายวุ่น ขัตติยะ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4563   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายมา สิทธิสอน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4562   12 เมษายน 2566   ย้ายข้าราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 4561   12 เมษายน 2566   ขอส่งรูปเล่มประวัติผลงาน อพม.ดีเด่นพิเศษ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 4560   12 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4559   12 เมษายน 2566   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4558   11 เมษายน 2566   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0029.1/ / 4557   11 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4556   11 เมษายน 2566   โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินฯ นางสาวนิตยา  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4555   11 เมษายน 2566   โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินฯ นายพิทักษ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 4554   11 เมษายน 2566   การจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 4553   11 เมษายน 2566   เรียกคืนเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับ รายวรพจน์ อินจันทร์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4552   11 เมษายน 2566   เรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาล รายนายวรพจน์ อินจันทร์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4551   11 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดินรายนายสี ใจใส  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4550   11 เมษายน 2566   การดำเนินารยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4549   11 เมษายน 2566   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  0002 / 4548   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4547   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4546   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4545   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4544   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4543   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4542   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4541   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010 / 4540   11 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.2 / 4539   11 เมษายน 2566   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดังจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.5/ / 4538   11 เมษายน 2566   การรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / 4537   11 เมษายน 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 4536   11 เมษายน 2566   ขอให้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.4 / 4535   11 เมษายน 2566   มอบอำนาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ392/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 4534   11 เมษายน 2566   มาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0025 / 4533   11 เมษายน 2566   ส่งแบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.3 / 4532   11 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 4531   11 เมษายน 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 4530   11 เมษายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4529   11 เมษายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 4528   11 เมษายน 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 4527   11 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 4526   11 เมษายน 2566   ลูกจ้างประจำขอปรับระดับชั้นงาน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.2 / 4525   11 เมษายน 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.004 / 4524   11 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 4523   11 เมษายน 2566   ส่งหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการในสายงาน กอ.รมน.  คลังเขต 6  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 4522   11 เมษายน 2566   ขอความเป็นธรรม กรณี ไม่ต่อสัญญาจ้างให้พนักงานจ้างเหมาบริการ  นายอำเภอตรอน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4521   11 เมษายน 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4520   11 เมษายน 2566   ขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จำกัด  นายอำเภอตรอน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4519   11 เมษายน 2566   ขอให้ตัดต้นไม้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4518   11 เมษายน 2566   ร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษในพื้นที่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  ศธ ๐๒๑๓๐ / 4517   11 เมษายน 2566   การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4516   11 เมษายน 2566   ร้องเรียนผลกระทบจากกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  ศธ ๐๒๑๓๐ / 4515   11 เมษายน 2566   การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11214 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225