| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ / 2942   14 มีนาคม 2567   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 2941   14 มีนาคม 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2940   14 มีนาคม 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / 2939   14 มีนาคม 2567   ขอส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล รอบเดือนตุลาคม 2566  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 2938   14 มีนาคม 2567   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0021 / 2937   14 มีนาคม 2567   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.010 / 2936   14 มีนาคม 2567   เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0021 / 2935   14 มีนาคม 2567   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2934   14 มีนาคม 2567   ขอเพิ่มจำนวนห้องพักโรงแรม ต้นส้ม เรสซิแดนซ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2933   14 มีนาคม 2567   รางานอาวุธยุทโธปกรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2932   14 มีนาคม 2567   การชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2931   14 มีนาคม 2567   การชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2930   14 มีนาคม 2567   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2929   14 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2928   14 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2927   14 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2926   13 มีนาคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / 2925   13 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต 1  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0033 / 2924   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ กลุ่มการพยาบาล จำนวน 10 ราย นส.สิรินาถ - นางพนินาฎ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2923   13 มีนาคม 2567   รายงานผลโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2922   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายสมเจต ชัยเจริญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2921   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายณัฐดนัย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2920   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายอัมรินทร์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0004 / 2919   13 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0033 / 2918   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นส.ณิชากร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2917   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ จำนวย 2 ราย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทัศนีย์ - นส.รุ่งนภา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ว / 2916   13 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.4 / 2915   13 มีนาคม 2567   วัดนาโห้งขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 2914   13 มีนาคม 2567   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2913   13 มีนาคม 2567   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2912   13 มีนาคม 2567   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2911   13 มีนาคม 2567   ตรวจสอบสถานภาพการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเรียนที่ 2/2566  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาการจัดการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2910   13 มีนาคม 2567   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2909   13 มีนาคม 2567   ตรวจสอบสถานภาพการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเรียนที่ 2/2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2908   13 มีนาคม 2567   แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.2 / 2907   13 มีนาคม 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2906   13 มีนาคม 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2905   13 มีนาคม 2567   ขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2904   13 มีนาคม 2567   จดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2903   13 มีนาคม 2567   ขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2902   13 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การค้ามนุษย์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2901   13 มีนาคม 2567   การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 2900   13 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุม  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 2899   13 มีนาคม 2567   ข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2898   13 มีนาคม 2567   การจัดทำประมาณการการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.1 / 2897   13 มีนาคม 2567   ขอทำลายเอกสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมศิลปากร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 2896   13 มีนาคม 2567   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 2895   13 มีนาคม 2567   ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนว่าการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2894   13 มีนาคม 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2893   13 มีนาคม 2567   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4093 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82