| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 10346   11 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 10345   11 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 10344   11 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10343   11 กันยายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10342   11 กันยายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10341   11 กันยายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10340   11 กันยายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 10339   11 กันยายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0021 / 10338   11 กันยายน 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 10337   11 กันยายน 2566   ส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนในการดำเนินการจากกรมที่ดิน 2 โครงการ  สำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.5 / 10336   11 กันยายน 2566   ขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดเเทนของเดิมที่ชำรุด สายถ้ำเกิ้ง บ้านห้วยเนียว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำไผ่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 10335   11 กันยายน 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 10334   11 กันยายน 2566   ขอยกเลิกบริการอินเตอร์เน็ต  ผู้จัดการ บริษัท ทีโอที จำกัด สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / 10333   11 กันยายน 2566   การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 10332   11 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0023.5 / 10331   11 กันยายน 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10330   11 กันยายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10329   11 กันยายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 10328   11 กันยายน 2566   การส่งมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / 10327   11 กันยายน 2566   การส่งมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ  นายกเทศมนตรีเทศบาลวังกะพี้  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0025 / 10326   11 กันยายน 2566   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 10325   11 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการวางและสนับสนุนด้านการวางผังเมืองบริเวณผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.302/ / 10324   11 กันยายน 2566   ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย  ผู้จัดการ บริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จำกัด  โรงพยาบาลท่าปลา
  อต0034(4) / 10323   11 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่คำขอประทานบัตรที่1/2565ของบริษัท โรงโม่ทองแสนขัน จำกัด  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0022 / 10322   11 กันยายน 2566   จัดทำประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5  กองบูรณะและบำรุงรักษา  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0030 / 10321   11 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงนายจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0019.4 / 10320   11 กันยายน 2566   แจ้งค่าปรับ  นายรัฐพงศกรณ์ สุปานันท์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 10319   11 กันยายน 2566   แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ  นายรัฐพงศกรณ์ สุปานันท์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0030 / 10318   11 กันยายน 2566   ขอความร่วมมือสอบข้อเท็จ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0021 / 10317   11 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เฉพาะราย  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 10316   11 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เฉพาะราย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.4 / 10315   11 กันยายน 2566   ติดตามผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0025 / 10314   11 กันยายน 2566   ข้าราชการกลับมารายงานตัวปฏบัติหน้าที่ต้นสังกัด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 10313   11 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10312   11 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10311   11 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 10310   11 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10309   11 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10308   11 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10307   11 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10306   11 กันยายน 2566   การจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 10305   11 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10304   11 กันยายน 2566   การจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 10303   11 กันยายน 2566   การจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 10302   11 กันยายน 2566   การจัดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.4 / 10301   11 กันยายน 2566   ขอทำความตกลงยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 10300   11 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 10299   11 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.2 / 10298   11 กันยายน 2566   การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0028/ / 10297   11 กันยายน 2566   ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230