| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 2451   23 กุมภาพันธ์ 2566   การเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่เบิกเกินสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการราย นายธนาวุฒิ ทองศรีจันทร์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 2450   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2449   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรหัสครุภัณฑ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2448   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2447   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการจัดซื้อ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2446   23 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2445   23 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต (กปภจ) 0021/ / 2444   23 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565-2566  นายอำเภอบ้านโคก / ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2 / 2443   23 กุมภาพันธ์ 2566   การรับโอน ย้าย พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2442   23 กุมภาพันธ์ 2566   การกำหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA )  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 2441   23 กุมภาพันธ์ 2566   ยินดีรับโอนนางสาวสุภาวดี น้อยมณี ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ มาปฏิบัติงานฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2440   23 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร (วัชระ ลอยปลิว)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 2439   23 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (จำนวน 2 ราย)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 2438   23 กุมภาพันธ์ 2566   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้งสูงของตำแหน่งที่ได้รีับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2437   23 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำสั่งกรมที่ดิน เรื่องเลื่อนข้าราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.4/ / 2436   23 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  กค 0318.72/ / 2435   23 กุมภาพันธ์ 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุ รายเทศบาลตำบลท่าเสา  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  กค 0318.72/ / 2434   23 กุมภาพันธ์ 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุรายเทศบาลตำบลท่าเสา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต0010 / 2433   23 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 2432   23 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0010 / 2431   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2430   23 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2429   23 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2428   23 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อุทัยบริการ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2427   23 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 2426   23 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติม  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / 2425   23 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.2 / 2424   23 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 2423   23 กุมภาพันธ์ 2566   การเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2422   23 กุมภาพันธ์ 2566   ขอปรับปรุงแก้ไขรายการข้อมูลที่ตั้งของมูลนิธิสายธารพระพร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2421   23 กุมภาพันธ์ 2566   มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมให้เข้าร่วมประชุมแทน  ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.2/ / 2420   23 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานขอรับสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2419   23 กุมภาพันธ์ 2566   มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมให้เข้าร่วมประชุมแทน  ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.2/ / 2418   23 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2417   23 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2416   23 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2415   22 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนราย นายสมคิด ปั่นวงษ์ก๋อ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2414   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 3535/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 2413   22 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 2412   22 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายการจำแนกลักษณะนักโทษเด็ดขาดที่เข้าข่ายกระทำความผิดมาตรตรา3 ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรตรา23ฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 2411   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร ของร้อยตรีคมสันต์ บัวติ๊บ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0011/ / 2410   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอหารือ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 2409   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 2408   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  จัดหางานจังหวัดอุตดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 2407   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.012 / 2406   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 7)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0034(2) / 2405   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3(นางประเจียด แจ้งเอี่ยม)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0025 / 2404   22 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2403   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานการจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 2402   22 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73