| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.2 / 4565   2 พฤษภาคม 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อน  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4564   2 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 4563   2 พฤษภาคม 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 4562   2 พฤษภาคม 2567   รายงานการมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 4561   2 พฤษภาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / 4560   2 พฤษภาคม 2567   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0018.1 / 4559   2 พฤษภาคม 2567   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 4558   2 พฤษภาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 4557   2 พฤษภาคม 2567   อนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านลาอุปสมบท  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 4556   2 พฤษภาคม 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบ 60 ปี  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 4555   2 พฤษภาคม 2567   การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับกาสรศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู็ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.2 / 4554   2 พฤษภาคม 2567   การรายงานผลดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดิน(ส.ค.1 ) ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 4553   2 พฤษภาคม 2567   ส่งแบบการประเมินของบุคลากรทีปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0014.3 / 4552   2 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์(ท)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0022.5 / 4551   2 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0029.1/ / 4550   2 พฤษภาคม 2567   ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน 2567 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0035 / 4549   2 พฤษภาคม 2567   การยื่นแบบคำขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา  ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.5 / 4548   2 พฤษภาคม 2567   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4547   2 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4546   2 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4545   2 พฤษภาคม 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4544   2 พฤษภาคม 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4543   2 พฤษภาคม 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 4542   2 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับเเต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พพนักงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 4541   2 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4540   2 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4539   2 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4538   2 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 4537   2 พฤษภาคม 2567   รายงานทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมฯ และกลุ่มเศรษฐกิจ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0025 / 4536   2 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 4535   2 พฤษภาคม 2567   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 4534   2 พฤษภาคม 2567   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 4533   2 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0030 / 4532   2 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 4531   2 พฤษภาคม 2567   การประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบทางไกล (VTC)  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 4530   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4529   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4528   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0011/ว / 4527   2 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสัี่งและเอกสาร  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0022.5 / 4526   2 พฤษภาคม 2567   ส่งหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 4525   2 พฤษภาคม 2567   หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 4524   2 พฤษภาคม 2567   ส่งหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 4523   2 พฤษภาคม 2567   หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 4522   1 พฤษภาคม 2567   รายงานการเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 4521   1 พฤษภาคม 2567   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.4 / 4520   1 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 4519   1 พฤษภาคม 2567   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 4518   1 พฤษภาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา กรณี ซับเมอร์สสูบน้ำพังเสียหาย  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4517   1 พฤษภาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา  ผูู้้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 4516   1 พฤษภาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6166 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124