| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.5 / 708   11 มกราคม 2567   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 707   11 มกราคม 2567   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0010 / 706   11 มกราคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 705   11 มกราคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานการขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005/ / 704   11 มกราคม 2567   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุน พก ประจำเดือนธันวาคม 25  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 703   11 มกราคม 2567   รายงานสรุปผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปี 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 702   11 มกราคม 2567   ส่งรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 701   11 มกราคม 2567   แจ้งเรื่อง ผู้ถูกควบคุมถึงแก่ความตาย กรณีของ นักโทษเด็ดขาดชายสุธี แก้วฮี่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 700   11 มกราคม 2567   มอบอำนาจให้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ และใบอนุญาตตั้งโณงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 699   11 มกราคม 2567   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 698   11 มกราคม 2567   การตั้งแต่งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 697   10 มกราคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายณัฐพร พลเสน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 696   10 มกราคม 2567   ดำเนินการตรวจสอบข้อเมูลและแก้ไขในระบบการให้ริการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 695   10 มกราคม 2567   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 694   10 มกราคม 2567   โครงการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 693   10 มกราคม 2567   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.3 / 692   10 มกราคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  0033.010/ / 691   10 มกราคม 2567   การย้ายข้าราชการ3สายงาน (นายแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบอัตรากำลัง ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.2 / 690   10 มกราคม 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 689   10 มกราคม 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / 688   10 มกราคม 2567   สรุปผลการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการค้าภายใน (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ)  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0016 / 687   10 มกราคม 2567   สรุปผลการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการค้าภายใน (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ)  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 686   10 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 685   10 มกราคม 2567   ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและยาวชนกิจกรรม "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี 2567  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0025 / 684   10 มกราคม 2567   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 683   10 มกราคม 2567   การยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 682   10 มกราคม 2567   ขออนุญาตนำนักโทษเด็ดขาดร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.3 / 681   10 มกราคม 2567   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.2 / 680   10 มกราคม 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 679   10 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานประเภทให้ดำรงตำเเหน่งสายงานประเภทวิชาการ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 678   10 มกราคม 2567   ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ปฏิบัติราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 677   10 มกราคม 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 676   10 มกราคม 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม คร้งที่ ๓)  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0033 / 675   10 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ปัทมา โคนันท์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 674   10 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 673   10 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 672   10 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 671   10 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 670   10 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033/ / 669   10 มกราคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 668   10 มกราคม 2567   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033/ / 667   10 มกราคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 666   10 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 665   10 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 664   10 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 663   10 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 662   10 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 661   10 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 660   10 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0004 / 659   10 มกราคม 2567   จัดส่งโครงการตามแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา ประจำปี 2567  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2308 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47