| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / 6421   21 มิถุนายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / 6420   21 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1.2  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 6419   21 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1.2  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 6418   21 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1.2  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 6417   21 มิถุนายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 6416   21 มิถุนายน 2567   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.3 / 6415   21 มิถุนายน 2567   รายงานผลดำเนินการและความก้าวหน้าและประโยชน์ที่ได้รับของโครงการ 72 พรรษา 7300 โครงการตามผังภูมิสังคมฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 6414   21 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.2 / 6413   21 มิถุนายน 2567   ส่งเอกสารรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม จำนวน 86 เล่ม  สำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 6412   21 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2567  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 6411   21 มิถุนายน 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 6410   21 มิถุนายน 2567   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 6409   21 มิถุนายน 2567   ขอส่งหลักฐานการทราบคำสั่งกรมราชทัณฑ์(ลับ)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6408   21 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (มารินทร์ พลขันธ์)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6407   21 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (มารินทร์ พลขันธ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 6406   21 มิถุนายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย  นางนงลักษณ์ มีเจริญ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 6405   21 มิถุนายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 6404   21 มิถุนายน 2567   ปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านเนื่องจากโครงการหมู่บ้านแฮปปี้โซน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 6403   21 มิถุนายน 2567   ปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านเนื่องจากโครงการหมู่บ้านแฮปปี้โซน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 6402   21 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1/ / 6401   21 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1/ / 6400   21 มิถุนายน 2567   ขอให้พิจารณาเร่งดำเนินการรื้อถอนท่อส่งน้ำ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 6399   21 มิถุนายน 2567   ผลการตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033 / 6398   21 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (นิติพงษ์)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6397   21 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (ชณิฎสฬา)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6396   21 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (สิรภัทร)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6395   21 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (สิริณ)  คณบดีมหาวิทลยัมหิดล  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6394   21 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (ณัฐกิตติ์)  คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6393   21 มิถุนายน 2567   รายงานสถิติการดำเนินการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของศาลยุติธรรม  กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 6392   20 มิถุนายน 2567   การขอแก้ไขรายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ในระบบ Thai Water Plan  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.3 / 6391   20 มิถุนายน 2567   การจัดอบรมออนไลน์ความรุ้เท่าทันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ว / 6390   20 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0014.3 / 6389   20 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 6388   20 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 6387   20 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 6386   20 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0025 / 6385   20 มิถุนายน 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 6384   20 มิถุนายน 2567   โครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6383   20 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการไปช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 6382   20 มิถุนายน 2567   จัดทำคำอุทธรณ์  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 6381   20 มิถุนายน 2567   แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4 / 6380   20 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022.5 / 6379   20 มิถุนายน 2567   ส่งแบบฟอร์ม และแบบสอบถามของกรมโยธาธิการและผังเมือง  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 6378   20 มิถุนายน 2567   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022.5 / 6377   20 มิถุนายน 2567   ขอส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0002 / 6376   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6375   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6374   20 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 6373   20 มิถุนายน 2567   โครงการมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าน้ำปาด” ท้องที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / 6372   20 มิถุนายน 2567   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัรราชธิดา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165