| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 506   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายณัฐพล ธงไธสง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 505   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอ่อนศรี ธงไธสง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 504   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวกนกวรรณ รอดภัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 503   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายหมาย ผ่องใส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 502   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางปรีชา แก้วสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 501   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเจริญ แก้วสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 500   8 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวพรรณิภา ทองศิริ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 499   8 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอิ๊ด ทองศิริ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0004 / 498   8 มกราคม 2567   ผลการหารือพิจรณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการกำหนดเส้นทางขบวนรถไฟท่องเที่ยว  หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 3  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0020.1 / 497   8 มกราคม 2567   แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามโครงการให้บริการประชาชนผู้สูงอายุและทุพพลภาพ เพื่อฉลอง 100 ปร วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 496   8 มกราคม 2567   การรายงานผลดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมที่ดินฉบับที่สอง พ.ศ. 2566-2570  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 495   8 มกราคม 2567   คำร้องขอย้ายข้าราชการกรมที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ว / 494   8 มกราคม 2567   ขอสำรวจข้อมูลองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ในจังกวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 493   8 มกราคม 2567   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 492   8 มกราคม 2567   ข้อสั่งการสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 491   8 มกราคม 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 490   8 มกราคม 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0017.5/ / 489   8 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.3 / 488   8 มกราคม 2567   การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านห้วยยศ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 487   8 มกราคม 2567   ขออนุณาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 486   8 มกราคม 2567   การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ถอดรหัสความสำเร็จการขับเคลื่อนสู่องค์การ 4.0"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.4/ / 485   8 มกราคม 2567   บำเหน็จตกทอด  กรมบัญชีกลาง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 484   8 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / 483   8 มกราคม 2567   ขอส่งรายชื่อเสนอขอพราราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ ประจำปี 2567  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 482   8 มกราคม 2567   ขอต่ออายุให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 481   8 มกราคม 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 480   8 มกราคม 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 479   8 มกราคม 2567   ขอเลิกประกอบอาชีพค้าของเก่า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 478   8 มกราคม 2567   ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 477   8 มกราคม 2567   การขอรับเงินอุดหนุนบรูณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อิหม่ามประจำมัสยิดอัดดาอีย์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 476   8 มกราคม 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 475   8 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / 474   8 มกราคม 2567   แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี 2566/67  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033 / 473   8 มกราคม 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ธนกฤต หลานจันทร์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 472   8 มกราคม 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ญาณิศา อินสุ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 471   8 มกราคม 2567   ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0033 / 470   8 มกราคม 2567   ข้าราชการขอลากิจเลี้ยงดูบุตร นส.สุชาดา สีสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 469   8 มกราคม 2567   ข้าราชการขอลากิจเลี้ยงดูบุตร นสสุภาวรรณ กีรติเรืองรอง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0010 / 468   8 มกราคม 2567   หารือการโอนสาธารณประโยชน์ไปเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและครอบครัวของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  นายทะเบียนสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022 / 467   8 มกราคม 2567   ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  สำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 466   8 มกราคม 2567   แจ้งผลการติดตามโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 9  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1/ / 465   8 มกราคม 2567   รายงานผลการออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 464   8 มกราคม 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 463   8 มกราคม 2567   แจ้งผลการติดตามขอขยายช่องจราจรทางหลวงเชื่อระหว่างภูมิภาค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 462   8 มกราคม 2567   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 461   8 มกราคม 2567   การขอนุญาตออกนอกเขต  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 460   8 มกราคม 2567   ขอให้ช่วยเหลือเยียวยา  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 459   8 มกราคม 2567   แก้ไขคำสั่งตรวจรับพัสดุ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 458   8 มกราคม 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 457   8 มกราคม 2567   กรมชลประทานขอความยินยอมตามมาตรา 17 (1) กฎหมายเวนคืน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2306 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47