| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.2 / 4434   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 4433   7 เมษายน 2566   การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4432   7 เมษายน 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4431   7 เมษายน 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4430   7 เมษายน 2566   ขอมีบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4429   7 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายข่าว  วิทยากร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4428   7 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายข่าว  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4427   7 เมษายน 2566   การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ ฯ  หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4426   7 เมษายน 2566   แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง  นายอำเภอบ้านโคก น้ำปาด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4425   7 เมษายน 2566   การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ ฯ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4424   7 เมษายน 2566   การฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4423   7 เมษายน 2566   กรขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ ฯ  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4422   7 เมษายน 2566   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4421   7 เมษายน 2566   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0006 / 4420   7 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.5/ / 4419   7 เมษายน 2566   มาตรการป้องกันและปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0025 / 4418   7 เมษายน 2566   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด:ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4417   7 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4416   7 เมษายน 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 4415   7 เมษายน 2566   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4414   7 เมษายน 2566   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 4413   7 เมษายน 2566   การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จุดดำเนินการจังหวัดนครราชสีมา  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4412   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4411   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4410   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4409   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4408   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4407   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4406   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4405   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 4404   7 เมษายน 2566   โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 4403   7 เมษายน 2566   โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 4402   7 เมษายน 2566   ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 4401   7 เมษายน 2566   การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0021 / 4400   7 เมษายน 2566   การจัดงาน "ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ. จังหวัด"  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1/ / 4399   7 เมษายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ นางสาวนัทรียา สุภายอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4398   7 เมษายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028 / 4397   7 เมษายน 2566   ขอส่งแบบคำร้องติดตามเงินบำเหน็จชราภาพ  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 4396   7 เมษายน 2566   รายงานผลการติดตามการเรียกเงินคืนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 4395   7 เมษายน 2566   รายงานผลการติดตามการเรียกคืนเงินกรณีผลการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 4394   7 เมษายน 2566   รายงานผลการติดตามการคืนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 4393   7 เมษายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (พนัชกร เมืองชา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 4392   7 เมษายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (เฉลิมชนม์ สุทธิหลวง)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 4391   7 เมษายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (รวีวรรณ เหมฤดี)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 4390   7 เมษายน 2566   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 4389   7 เมษายน 2566   การอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 4388   7 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ทำการเกษตร  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 4387   6 เมษายน 2566   ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผู้อำนวยการศูนย์เขต9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 4386   5 เมษายน 2566   รายงานผลการติดตามการเรียกเงินคืนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 4385   5 เมษายน 2566   รายงานผลการติดตามการเรียกคืนเงินกรณีผลการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127