| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0022.5 / 6311   19 มิถุนายน 2567   ส่งบัญชีรับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.3 / 6310   19 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย ทต ร่วมจิต  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 6309   19 มิถุนายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.3 / 6308   19 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6307   19 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 6306   19 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินเหลือจ่าย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6305   19 มิถุนายน 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6304   19 มิถุนายน 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6303   19 มิถุนายน 2567   แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2565  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0020.1 / 6302   19 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้จัดการ บริษัท คลังเครื่องเขียน อภิญญา จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 6301   18 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักเป็นการชั่วคราว  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 6300   18 มิถุนายน 2567   อนุญาตการจัดงาน Most Music and Art @ UTD  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.3 / 6299   18 มิถุนายน 2567   การคัดเลือกการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 6298   18 มิถุนายน 2567   ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน กองทุน ศป.คม  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / 6297   18 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดป่าพุทธบารมี  นายทรวง นาพันธ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005/ / 6296   18 มิถุนายน 2567   ขอโอนเงินงบประมาณ ราย นางสาวอลิสา แป้นน้อย คืน  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 6295   18 มิถุนายน 2567   ตอบรับร่วมงานนมันการพระธาตุท้าวแก่น  เจ้าแขวงไชยะบูลี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 6294   18 มิถุนายน 2567   ขอยกเลิกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 6293   18 มิถุนายน 2567   การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6292   18 มิถุนายน 2567   การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6291   18 มิถุนายน 2567   การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอลับแล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 6290   18 มิถุนายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 6289   18 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อดำเนินโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 6288   18 มิถุนายน 2567   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกในท้องที่อำเภอลับแล อำเภอเมือง อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย เดือน เมษายนและพฤษภาคม 2567  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6287   18 มิถุนายน 2567   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกในท้องที่อำเภอลับแล อำเภอเมือง อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย เดือน เมษายนและพฤษภาคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 6286   18 มิถุนายน 2567   โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)  วิทยากร (ตามบัญชีแนบท้ายฯ)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6285   18 มิถุนายน 2567   โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6284   18 มิถุนายน 2567   โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6283   18 มิถุนายน 2567   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ระดับจังหวัด  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.4 / 6282   18 มิถุนายน 2567   สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0033.010 / 6281   18 มิถุนายน 2567   งข้าราชการไปรายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ (นางสุภาวดี โชตินพรัตน์)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6280   18 มิถุนายน 2567   ส่งข้าราชการไปรายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ (นางสุภาวดี โชตินพรัตน์)  จังหวัดเลย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6279   18 มิถุนายน 2567   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นายศิวดล เขื่อนแก้ว)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  0017.1 / 6278   18 มิถุนายน 2567   ขอความเป็นธรรมกรณีถูกสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาส  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6277   18 มิถุนายน 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 6276   18 มิถุนายน 2567   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาววลัยลักษณ์ เสาเกิด)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6275   18 มิถุนายน 2567   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาววลัยลักษณ์ เสาเกิด)  จังหวัดพิจิตร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0004 / 6274   18 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันมวยไทย "ไทยไฟท์" พระยาพิชัยดาบหัก  นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0020.1 / 6273   18 มิถุนายน 2567   ขอให้สั้งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6272   18 มิถุนายน 2567   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6271   18 มิถุนายน 2567   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6270   18 มิถุนายน 2567   ให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 6269   18 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6268   18 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0031 / 6267   18 มิถุนายน 2567   รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0007 / 6266   18 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  คุณสุวิทย์ ทรงจันทร์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0001/ / 6265   18 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / 6264   18 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0017.3 / 6263   18 มิถุนายน 2567   แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022.5 / 6262   18 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165