| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0010/ / 6444   7 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 6443   7 มิถุนายน 2566   ขอให้ดำเนินการออกทะเบียนบ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6442   7 มิถุนายน 2566   ขอให้เปิดทางแยกบริเวณจุดตัดบนถนนสาย ง1  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6441   7 มิถุนายน 2566   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6440   7 มิถุนายน 2566   ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไม้  คุณกัมพล มนทา หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วู้ดเด้น เชส  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6439   7 มิถุนายน 2566   ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไม้  คุ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6438   7 มิถุนายน 2566   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6437   7 มิถุนายน 2566   การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๖  นายทะเบียนอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6436   7 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 6435   7 มิถุนายน 2566   รายงานมาตรการกรมที่ดินในการปฏิบัติงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6434   7 มิถุนายน 2566   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 6433   7 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9094/2566 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 6432   7 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0035 / 6431   7 มิถุนายน 2566   ข้าราชการลาออกจากราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.1 / 6430   7 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือ  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / 6429   7 มิถุนายน 2566   การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 6428   7 มิถุนายน 2566   การรายงานการประเมินผลการปฏฺิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เลขาธิการ ก.พ.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 6427   7 มิถุนายน 2566   การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.4 / 6426   7 มิถุนายน 2566   การขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 6425   7 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 6424   7 มิถุนายน 2566   ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 6423   7 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6422   7 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6421   7 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6420   7 มิถุนายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.2/ / 6419   7 มิถุนายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6418   7 มิถุนายน 2566   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6417   7 มิถุนายน 2566   รายงานการโอนเงินค่าณาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  มท 0310.2/ว 15182 / 6416   7 มิถุนายน 2566   ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายการค่าจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด(ยกเว้นจังหวัดนครสรรค์ สุพรรณบุรี และจังหวัดชุมพร)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 6415   7 มิถุนายน 2566   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6414   7 มิถุนายน 2566   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6413   7 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 6412   7 มิถุนายน 2566   การประเมินความพีงพอใจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีต่อประสืทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / 6411   7 มิถุนายน 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.101.1 / 6410   7 มิถุนายน 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นางสาววิยดา วงศ์คำเครือ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต (กอปภจ) 0021/ / 6409   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 6408   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.101.1 / 6407   7 มิถุนายน 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นางสาววรรณภา พรมวังขวา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต (กปภจ) 0021/ / 6406   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 6405   7 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (ภัยแล้ง)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3 / 6404   7 มิถุนายน 2566   รายงานปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 6403   7 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (ภัยแล้ง)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3 / 6402   7 มิถุนายน 2566   รายงานปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 6401   7 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (ภัยแล้ง)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 6400   7 มิถุนายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ภัยแล้ง อำเภอท่าปลา  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3 / 6399   7 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 6398   7 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 6397   7 มิถุนายน 2566   ปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6396   6 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6395   6 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10944 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219