| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 11044   28 กันยายน 2566   แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 11043   28 กันยายน 2566   ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 2 โครงการ  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005 / 11042   28 กันยายน 2566   รายงานการเยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  เลขา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / 11041   28 กันยายน 2566   ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เจ้าคณะภาค 5  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0011/ / 11040   28 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0133.1/8.1 / 11039   28 กันยายน 2566   แจ้งให้มาตรวจรับงานติดตั้งโซล่าเซลล์  คณะกรรมการตรวจรับ  รพ.สต.น้ำริด
  อต 0019.4 / 11038   27 กันยายน 2566   การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 11037   27 กันยายน 2566   ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและหลักฐานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11036   27 กันยายน 2566   ขอส่งสรุปผลการให้คะแนนการคัดเลือก คนพิกาต้นแบบ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0018.1/ / 11035   27 กันยายน 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11034   27 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 11033   27 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.3 / 11032   27 กันยายน 2566   รายงานข้อเท็จจริงข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 11031   27 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 11030   27 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 11029   27 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดอบรมภาษาต่างประเทศและจัดอบรมบัญชีครัวเรือนให้แก่ผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 11028   27 กันยายน 2566   ขอแก้ไขรายการเบิกจ่ายที่ผิดพลาดในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 11027   27 กันยายน 2566   ขอแก้ไขรายการเบิกจ่ายที่ผิดพลาดในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 11026   27 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการประเภทอำนวยการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 11025   27 กันยายน 2566   ข้าราชการขอย้าย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 11024   27 กันยายน 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวสุภาภรณ์ หอมอ่อน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 11023   27 กันยายน 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวจิราวัลย์ ระไหวพรมราช  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 11022   27 กันยายน 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวสุภาพร จันทขันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 11021   27 กันยายน 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  นายพรเทพ จันลาสี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 11020   27 กันยายน 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  นายกิตติศักดิ์ เกตุอินทร์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0002 / 11019   27 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0009 / 11018   27 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เฉพาะราย  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0001/ / 11017   27 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566)(เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0017.3/ / 11016   27 กันยายน 2566   กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวันเป็นกรณีพิเศษ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 11015   27 กันยายน 2566   ขอใช้เงินเหลือจ่ายสำหรับค่าสาธารณณูปโภคค่าไฟฟ้าต่อคณะกรรมการ ก.บ.ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 11014   27 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 11013   27 กันยายน 2566   รายงานผลการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ประจำปี พ.ศ.2566 รายไตรมาสที่ 4  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11012   27 กันยายน 2566   การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 11011   27 กันยายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาววราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต  นางสาววราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.4 / 11010   27 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 11009   27 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 11008   27 กันยายน 2566   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 11007   27 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11006   27 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 11005   27 กันยายน 2566   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / 11004   27 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0006 / 11003   27 กันยายน 2566   การโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0018.1 / 11002   27 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 11001   27 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 11000   27 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10999   27 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 10998   27 กันยายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 10997   27 กันยายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 10996   27 กันยายน 2566   พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 10995   27 กันยายน 2566   พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  เจ้าอาวาสวัดประชานิมิต  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11497 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230