| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 7760   15 กรกฏาคม 2567   ขอนิมนต์เข้าร่วมประชุม  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ว / 7759   15 กรกฏาคม 2567   ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002/ / 7758   15 กรกฏาคม 2567   ส่งตัวนายทหารประทวน เพื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0007 / 7757   15 กรกฏาคม 2567   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.2 / 7756   15 กรกฏาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.3 / 7755   15 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย ทต ร่วมจิต  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 7754   15 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0020.1 / 7753   15 กรกฏาคม 2567   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะช่างรังวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างรังวัดชำนาญงานและปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 7752   15 กรกฏาคม 2567   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะช่างรังวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับนายช่างรังวัดชำนาญงานและปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 7751   15 กรกฏาคม 2567   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0021 / 7750   12 กรกฏาคม 2567   ประกาศเขตอุทกภัย(อำเภอน้ำปาด)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 7749   12 กรกฏาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (อุทกภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผอ.ศูนย์เขต9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 7748   12 กรกฏาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธาณณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 7747   12 กรกฏาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 7746   12 กรกฏาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (วาตภัยป  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการศูนย์เขต9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0001/ / 7745   12 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/๒๕๖7  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต0021 / 7744   12 กรกฏาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธาณณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 7743   12 กรกฏาคม 2567   กิจกรรมการประกวดรางวัลครบรอบ10ปีศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 7742   12 กรกฏาคม 2567   ขอส่งรายงานผลตามแผนการดำเนินงานบริหารจัดการหนี้  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7741   12 กรกฏาคม 2567   ขอส่งรายงานการติดตามทวงหนี้ค้างชำระ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0020.1 / 7740   12 กรกฏาคม 2567   ขอเบิกสิ่งของ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 7739   12 กรกฏาคม 2567   ขออุทธรณ์แก้ไขในระบบ Thai Water Plan  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4/ / 7738   12 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4/ / 7737   12 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมรถยนต์ราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2 / 7736   12 กรกฏาคม 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 7735   12 กรกฏาคม 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  รง0487/ / 7734   12 กรกฏาคม 2567   ให้ข้าราชการรายงานตัว  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 7733   12 กรกฏาคม 2567   โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพระพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในนามรัฐบาล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  0017.5 / 7732   12 กรกฏาคม 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.1 / 7731   12 กรกฏาคม 2567   โครงการจ้างติดตั้งตาข่ายกั้นนก  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ว / 7730   12 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์เอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 7729   12 กรกฏาคม 2567   โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7728   12 กรกฏาคม 2567   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7727   12 กรกฏาคม 2567   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต00181 / 7726   12 กรกฏาคม 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 7725   12 กรกฏาคม 2567   ขอส่งรายงานการนำฝากเงินค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดินที่นำฝากคลังของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และสาขา เดือน มิถุนายน 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 7724   12 กรกฏาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  คุณสุวิทย์ ทรงจันทร์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0005/ / 7723   12 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9122/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.3 / 7722   12 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย ทต ร่วมจิต  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ศธ ๐๒๑๓๐ / 7721   12 กรกฏาคม 2567   มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ประธานคณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษาเยาวชนในระบบโรงเรียน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 7720   12 กรกฏาคม 2567   รายงานการจัดสรรครัวเรือนเปราะบาง MSO-Logbook  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 7719   12 กรกฏาคม 2567   อนุญาตให้สารวัตรกำนันลาอุปสมบท  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7718   12 กรกฏาคม 2567   อนุญาตให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลาอุปสมบท  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7717   12 กรกฏาคม 2567   อนุญาตให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลาอุปสมบท  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7716   12 กรกฏาคม 2567   อนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลาอุปสมบท  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 7715   12 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแบบรายงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พศ. 2567  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0020.1 / 7714   12 กรกฏาคม 2567   รายงานการทำลายแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส.4จ)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 7713   12 กรกฏาคม 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวชมพูนุท มีชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 7712   12 กรกฏาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7711   12 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165