| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 1913   13 กุมภาพันธ์ 2567   มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 1912   13 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / 1911   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / 1910   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1909   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 1908   13 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจัได้รีบวันลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 1907   13 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1906   13 กุมภาพันธ์ 2567   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1905   13 กุมภาพันธ์ 2567   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 1904   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการสรุปรายชื่อของลูกจ้างประจำ ทั้งที่เลือกรับค่าจ้าง 1 รอบ หรือ 2 รอบ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.3 / 1903   13 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 1902   13 กุมภาพันธ์ 2567   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชำระค่าเช่าที่ดินวัดป่าสะแก (ร้าง) ประจำปี 2567  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 1901   13 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 1900   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.4 / 1899   13 กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0005/ / 1898   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเรียนเชิญร่วมการเยี่ยมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 1897   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเรียนเชิญร่วมการเยี่ยมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 1896   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเรียนเชิญร่วมการเยี่ยมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0003 / 1895   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว 222 ล.ว 22 เมษายน 2567 และ ที่ กค 0416.2/ว223 ล.ว 23 เมษายน 2567  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 1894   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเรียนเชิญร่วมการเยี่ยมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 1893   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเรียนเชิญร่วมการเยี่ยมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 1892   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเรียนเชิญร่วมการเยี่ยมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 1891   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเรียนเชิญร่วมการเยี่ยมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 1890   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเรียนเชิญร่วมการเยี่ยมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 1889   13 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการจัดงเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  นายชัยรัตน์ บัวศรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 1888   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  รง0487/ / 1887   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  รง0487/ / 1886   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2566  ผูพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0019.1 / 1885   13 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งยืนยันเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อรับโอนการดำเนินงานตามกิจกรรม ภารกิจของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รง0487/ / 1884   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  รง0487/ / 1883   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.อต  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0004 / 1882   12 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / 1881   12 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต  ผู้บังคับการตำรวจภ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / 1880   12 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / 1879   12 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / 1878   12 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต  สารวัตรใหญ่สถานีท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการท่องเที่ยว 2  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0002/ / 1877   12 กุมภาพันธ์ 2567   ให้นายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดีรักษาราชการสัสดีอำเภอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 1876   12 กุมภาพันธ์ 2567   ให้นายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดีรักษาราชการสัสดีอำเภอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 1875   12 กุมภาพันธ์ 2567   จัดส่งแผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.3 / 1874   12 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 1873   12 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการสำรวจและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1872   12 กุมภาพันธ์ 2567   แก้ไขข้อบกพร่องบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1871   12 กุมภาพันธ์ 2567   เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1870   12 กุมภาพันธ์ 2567   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0014.3 / 1869   12 กุมภาพันธ์ 2567   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0010 / 1868   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.3 / 1867   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 1866   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอพระราชทานเพลิงศพ  เลขาธิการพระราชวัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1865   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  เลขาธิการพระราชวัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.4 / 1864   12 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165