| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / 4913   25 เมษายน 2566   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานด้ายมงคล พวงมาลัยคล้องคอบ่าวสาว และแจกันดอกไม้แด่ นางสาวปิยะมาศ เชื้อคำเพ็ง กับ สิบเอกศิวศิษฎ์ แจ้งเอี่ยม  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.103.3 / 4912   25 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปประชุมต่างประเทศญี่ปุ่น  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.103.3 / 4911   25 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปประชุมต่างประเทศสาธาณรัฐอิตาลี  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0021/ / 4910   25 เมษายน 2566   โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 4909   25 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการสำคัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 4908   25 เมษายน 2566   แจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.3 / 4907   25 เมษายน 2566   การขอเข้ารับคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 4906   24 เมษายน 2566   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 4905   24 เมษายน 2566   รายงานการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 4904   24 เมษายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 4903   24 เมษายน 2566   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 4902   24 เมษายน 2566   การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570)  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0020.1 / 4901   24 เมษายน 2566   ขอให้รับรองสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 4900   24 เมษายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4899   24 เมษายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4898   24 เมษายน 2566   ขอส่งเอกสารโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.1 / 4897   24 เมษายน 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นางสาวจิรประภา สิทธิจรัส  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2/ / 4896   24 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / 4895   24 เมษายน 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 4894   24 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 4893   24 เมษายน 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4892   24 เมษายน 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4891   24 เมษายน 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 4890   24 เมษายน 2566   การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.012 / 4889   24 เมษายน 2566   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 9)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 4888   24 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานเรือนจำด้านอาคารสถานที่และรูปแบบทางกายภาพของเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0011/ / 4887   24 เมษายน 2566   แจ้งให้ซ้อมแซฒงานก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร (ครั้งที่ 1)  ผู้จัดการบริษัท แสวงชัย จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0018.3 / 4886   24 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรนามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรนายต์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 4885   24 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรนามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรนายต์ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.004/ / 4884   24 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2566  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0007 / 4883   24 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพันธุ์ปลา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0030 / 4882   24 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือแก้ต่างคดีแรงงาน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0034(2) / 4881   24 เมษายน 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535รายสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 4880   24 เมษายน 2566   โครงการจัดกิจกรรม "วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.004 / 4879   24 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 4878   24 เมษายน 2566   พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ขอลาออก  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.1 / 4877   24 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 4876   24 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.004 / 4875   24 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0011/ / 4874   24 เมษายน 2566   ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 4873   24 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4872   24 เมษายน 2566   การแจกจ่ายเสื้อเกราะป้องกันกระสุน  อำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4871   24 เมษายน 2566   การแจกจ่ายเสื้อเกราะป้องกันกระสุน  กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 4870   24 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4869   24 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.005 / 4868   24 เมษายน 2566   ส่งคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  นายอดิศักดิ์ เรี่ยมสุวรรณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 4867   24 เมษายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.005 / 4866   24 เมษายน 2566   ส่งคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  นายเมือง เพชรแบน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.005 / 4865   24 เมษายน 2566   ส่งคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  นางวิสุตราวดี ทองน่วม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1 / 4864   24 เมษายน 2566   การมอบสิทธิประโยชน์และประกาศนียบัตรสำหรับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด 50 อันดับ ประจำปี 2565  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225