| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 2818   11 มีนาคม 2567   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0011/ / 2817   11 มีนาคม 2567   ขอส่งผลการพิจารณาให้คะแนนการมีส่วนร่วมบูรณาการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 2816   11 มีนาคม 2567   ข้าราชการขอลาออกจากราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2815   11 มีนาคม 2567   ข้าราชการยื่นคำร้องขอย้าย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 2814   11 มีนาคม 2567   ขอรับพระราชทานน้ำสรงพระธาตุพระฝาง  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0035 / 2813   11 มีนาคม 2567   วัดเหล่าป่าสา ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประโยชน์ที่ธรณีสงฆ์  เจ้าอาวาสวัดเหล่าป่าสา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0017.4 / 2812   11 มีนาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0017.4 / 2811   11 มีนาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0017.4 / 2810   11 มีนาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0017.4 / 2809   11 มีนาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0017.4 / 2808   11 มีนาคม 2567   การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 2807   11 มีนาคม 2567   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่่ 1  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021(ศปถจ) / 2806   11 มีนาคม 2567   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่่ 1  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 2805   11 มีนาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 พิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 2804   11 มีนาคม 2567   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2803   11 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2802   11 มีนาคม 2567   การจัดส่งแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) (เพิ่มเติม)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 2801   11 มีนาคม 2567   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2800   11 มีนาคม 2567   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2799   11 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา904  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองแสงขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / 2798   11 มีนาคม 2567   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดอุตรดิตถื  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 2797   11 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 2796   11 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2795   11 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2794   11 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2793   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2792   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2791   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2790   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2789   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2788   8 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2787   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2786   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2785   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2784   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2783   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2782   8 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2781   8 มีนาคม 2567   ดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.3 / 2780   8 มีนาคม 2567   ตอบข้อหารือ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 2779   8 มีนาคม 2567   ตอบข้อหารือ  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 2778   8 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / 2777   8 มีนาคม 2567   การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4 / 2776   8 มีนาคม 2567   การตอบแบบสำรวจความผูกพัน ปี 2567  อำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2775   8 มีนาคม 2567   การตอบแบบสำรวจความผูกพัน ปี 2567  อำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2774   8 มีนาคม 2567   การตอบแบบสำรวจความผูกพัน ปี 2567  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 2773   8 มีนาคม 2567   ขอส่งแบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐประเภทขับเคลื่อนเห็นผล  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0021/ / 2772   8 มีนาคม 2567   ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภาวะฝนแล้ง ด้านพืช ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 2771   8 มีนาคม 2567   ขออนุญาตใช้เงินผลพลอยได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2770   8 มีนาคม 2567   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.1 / 2769   8 มีนาคม 2567   อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4019 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81