| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.2 / 2401   22 กุมภาพันธ์ 2566   การรับคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2400   22 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2399   22 กุมภาพันธ์ 2566   รางงานจัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง .หลักสูตรสัคคสาสมาธิ. รุ่นที่๑/๒๕๖๖  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2398   22 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารการขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0018.1/ / 2397   22 กุมภาพันธ์ 2566   ประการรายชือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  นายจรัญ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.1 / 2396   22 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 2395   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2394   22 กุมภาพันธ์ 2566   การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 2393   22 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2392   22 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2391   22 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2390   22 กุมภาพันธ์ 2566   การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7ทวิสอง แห่งพระราชบัญญัติสัณชาติ พศ.2508  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 2389   22 กุมภาพันธ์ 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2388   22 กุมภาพันธ์ 2566   การพิจารณาให้สัญชาติไทย  ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.3 / 2387   22 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 2386   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 2385   22 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2384   22 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2383   22 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2382   22 กุมภาพันธ์ 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2 / 2381   22 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2380   22 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2379   22 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2378   22 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 2377   22 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคดีมาทำการเปรียบเทียบ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.2 / 2376   22 กุมภาพันธ์ 2566   ตรวจสอบ พ.ส.3 ก. เลขที่ 1607 ต.บ้านด่านนาขาม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0014.3/ / 2375   22 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณี อบต.ท่าปลา ขอใช้พื้นที่  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 2374   22 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี อบต.ท่าปลาขอใช้พื้่นที  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 2373   22 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี อบต.ท่าปลา ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 2372   22 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน"  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.3/ / 2371   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0002 / 2370   22 กุมภาพันธ์ 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2369   22 กุมภาพันธ์ 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0001/ / 2368   22 กุมภาพันธ์ 2566   การสำรวจปัญหา อุปสรรค และข้อข้องของการมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต0021 / 2367   22 กุมภาพันธ์ 2566   พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือส่งมอบอุปกรณ์ และดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 2 และปี 3 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ฤ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 2366   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2365   22 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2364   22 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.6 / 2363   22 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานเพิ่มเติมข้อเสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 2362   22 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 2361   22 กุมภาพันธ์ 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 2360   22 กุมภาพันธ์ 2566   เเผนการปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียน กรมการปกครอง พ.ศ.2566-2570 DOPA action Plan on ASEAN Community 2023-2027  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 2359   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียนบาน"  ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2358   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียนบาน"  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2357   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียนบาน"  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2356   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียนบาน"  ศิลปินอาจารยย์วิทยา ศรีม่วง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2355   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียนบาน"  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2354   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียนบาน"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2353   22 กุมภาพันธ์ 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียนบาน"  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2352   22 กุมภาพันธ์ 2566   การขุดพบเจอโบราณวัตถุในเขตตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73