| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 7121   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายเงิน จรรังกา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7120   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวเยาวลักษณ์ เมืองนันท์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7119   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางเรณู วงษ์แก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7118   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายพิเซต ปานอูบ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7117   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางจรูญ แสงม่วง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7116   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวการะเกด น้อยเจือ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7115   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางสำราญ ปวงกาวี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7114   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายมานิตย์ เอี่ยมสอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7113   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางพอตา เขียนงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7112   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวสิตากาญจน์ วัฒนสิทธิรัตน์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7111   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางประภาพร มิ่งประเสริฐ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 7110   4 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 7109   4 กรกฏาคม 2567   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 7108   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายกิต คำอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7107   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายบรรเจิด จีนหน่อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7106   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวเบญจวรรณ สิงหเดช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7105   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางประเทือง สิงหเดช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7104   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางอินทิรา ขำฉา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7103   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายสัมพันธ์ แนวสูง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7102   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายชิตพงษ์ มงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7101   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางหอม พุฒโต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7100   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายอำนาจ ชมชื่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7099   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวณัฐกานต์ ยิ้มเสมียน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7098   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวสุรีวัลย์ พยัคฆภาพ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7097   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางหทัยชนก จันทร์กวี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7096   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายจีรวัฒน์ จันมา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7095   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายแห จันมา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7094   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวฉันทนา ทับทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7093   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายนัน ตายศ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7092   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายธนภัทร พัฒณะกลั่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7091   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวองุ่น มหานาค  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7090   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวจตุพร กมลงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7089   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางทองเหรียญ กมลงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7088   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวธนัชพร โล่ห์สุดใจ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7087   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายสมศักดิ์ โล่ห์สุดใจ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7086   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายทรงศักดิ์ เดชลี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7085   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางสายทอง เดชลี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7084   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางสายทอง เดชลี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7083   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายเชิดศักดิ์ สุขสาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7082   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางพิกุล มุสิกสุต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7081   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางพิกุล มุสิกสุต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7080   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวลัดดาวัลย์ คุ้มไกรสร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7079   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายสำรอง คุ้มไกรสร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7078   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายบุญส่ง เรืองเดช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7077   4 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายธนกร เพ็ชรภู่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7076   4 กรกฏาคม 2567   ขอจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานพร้อมหลักญานการจ่ายเงินตามรายงานที่ได้รับอนุมัติ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 7075   4 กรกฏาคม 2567   ขออนุญาตค้าของเก่า  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7074   4 กรกฏาคม 2567   กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะบุคคล  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7073   4 กรกฏาคม 2567   หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 7072   4 กรกฏาคม 2567   ขอคัดทะเบียนราษฎร์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165