| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 2501   27 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน  นายมรรค สีหอำไพ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2500   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2499   27 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัขของเพื่อนบ้าน  นางจรีรัตน์ เกตุทิพย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2498   27 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนการประกวดราคางานเสริมกำลังฐานราก  นายบุญลาภ ศรีบุญมาก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 2497   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0019.4 / 2496   25 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  อำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2495   25 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  อำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 2494   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตใช้สถานที่และนิมนต์เป็นประธานสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ  พระวินัย สาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.101.3/ / 2493   24 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน (พนิตนาฎ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0018.3 / 2492   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2491   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2490   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 2489   24 กุมภาพันธ์ 2566   จัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 2488   24 กุมภาพันธ์ 2566   สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กุมภาพันธ์ 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0030 / 2487   24 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งบันทึกคำให้การบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์รุ่งกรุ๊ป จำกัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0017.3 / 2486   24 กุมภาพันธ์ 2566   การเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0004 / 2485   24 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการปฎิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2566)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0014.2/ / 2484   24 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกัไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566  อธิบดกรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.3 / 2483   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565  คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0002 / 2482   24 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2481   24 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2480   24 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการมหาวิทยาลัยรังสิต  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  กก5115 / 2479   24 กุมภาพันธ์ 2566   การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2478   24 กุมภาพันธ์ 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับการประเมินที่ 1  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2477   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 2476   24 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2475   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2474   24 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 2473   24 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งเลขบัญชีธนาคาร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 2472   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / 2471   24 กุมภาพันธ์ 2566   การเสนอให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการโอน ย้าย ในบัญชีการเทียบตำแหน่ง  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2470   24 กุมภาพันธ์ 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2469   24 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 70 ปีขึ้นไป  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2468   24 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 70 ปีขึ้นไป  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2467   24 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 65 ปี เเต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอลับเเล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2466   24 กุมภาพันธ์ 2566   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2465   24 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 65 ปี เเต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2464   24 กุมภาพันธ์ 2566   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ไตรมาสที่ 3 )  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2463   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2462   24 กุมภาพันธ์ 2566   กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญรอบเดือนตุลาคม 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 2461   24 กุมภาพันธ์ 2566   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 2460   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 และ เรืองการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ของเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2459   24 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2458   24 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2457   24 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 2456   24 กุมภาพันธ์ 2566   ขอนำส่งหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0006 / 2455   24 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งกำหนดการไปราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.3 / 2454   23 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการจัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 2453   23 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการสำคัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0019.4 / 2452   23 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73