| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 1217   26 มกราคม 2567   ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 1216   26 มกราคม 2567   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 1215   26 มกราคม 2567   ดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 1214   26 มกราคม 2567   ขอคัดทะเบียนราษฎร์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0021/ / 1213   26 มกราคม 2567   ขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / 1212   26 มกราคม 2567   การขัยเคลื่อนการยกระดบเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022 / 1211   26 มกราคม 2567   การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านกองโค หมู่ที่ 3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 391 เมตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 1210   26 มกราคม 2567   ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต.0021/ / 1209   26 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบริการขนส่งสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  นายสถานีรถไฟศิลาอาสน์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / 1208   25 มกราคม 2567   การเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 1207   25 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 1206   25 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 1205   25 มกราคม 2567   ขอส่งรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0034(2) / 1204   25 มกราคม 2567   แจ้งการหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0021 / 1203   25 มกราคม 2567   เร่งรัดก่ีจัดส่งเอกสารหลักฐานชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.5/ / 1202   25 มกราคม 2567   การรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 1201   25 มกราคม 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 1200   25 มกราคม 2567   การประชุม ก.บ.จ.อต.  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 1199   25 มกราคม 2567   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พ.ศ.2567  ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 1198   25 มกราคม 2567   ขอรับความเห็นชอบในการดำเนินก่อสร้างกำแพง คสล.คลองน้ำริด ชุมชนหน้าฝาย  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1197   25 มกราคม 2567   ขอรับความเห็นชอบในการดำเนินก่อสร้างกำแพง คสล.คลองน้ำริด ชุมชนหน้าฝาย  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.5/ / 1196   25 มกราคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5/ / 1195   25 มกราคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 1194   25 มกราคม 2567   การขอเพิ่มและยกเลิกสิทธิการเข้าใช้งานในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 1193   25 มกราคม 2567   ขอส่งผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คัร้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0133.1/12.2 / 1192   25 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนขายทอดตลาด  คุณทัศนีย์ ปราบสมรชัย,คุณนิตชญา วันเกลี้ยง,คคุณสุนิสา ประสานศรี  รพ.สต.พระฝาง
  อต 0022 / 1191   25 มกราคม 2567   การตรวจราชการของ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033 / 1190   25 มกราคม 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 6 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1189   25 มกราคม 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0008 / 1188   25 มกราคม 2567   ส่งตัวข้าราชการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0002 / 1187   25 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1186   25 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1185   25 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1184   25 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1183   25 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1182   25 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1181   25 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1180   25 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1179   25 มกราคม 2567   การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.5 / 1178   25 มกราคม 2567   การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 10933 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือนธันวาคม 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 1177   25 มกราคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบและผลการดำเนินการแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.306 / 1176   25 มกราคม 2567   รายงานขอจ้างเหมาทำฟันเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต 0023.5 / 1175   25 มกราคม 2567   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 1174   25 มกราคม 2567   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.1 / 1173   25 มกราคม 2567   ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2566  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ ๒  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 1172   25 มกราคม 2567   ขอส่งตัวข้าราชการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.2/ / 1171   25 มกราคม 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐  เลขานุการ ก.ท.จ. อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / 1170   25 มกราคม 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1169   25 มกราคม 2567   การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.1 / 1168   25 มกราคม 2567   บันทึกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลักลอบตัดไม้  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 2317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47