| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต.0023.5 / 10396   12 กันยายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 10395   12 กันยายน 2566   พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ ๒  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 10394   12 กันยายน 2566   พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ ๒  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต.0023.5 / 10393   12 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่เกษียณอายุราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10392   12 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่เกษียณอายุราชการ  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10391   12 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งครู) ที่เกษียณอายุราชการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10390   12 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งครู) ที่เกษียณอายุราชการ  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 10389   12 กันยายน 2566   การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น : Local Education Award 2023  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 10388   12 กันยายน 2566   การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 08 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 10387   12 กันยายน 2566   การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 10386   12 กันยายน 2566   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  นางสมบัติ โพธิ์กล่ำ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 10385   12 กันยายน 2566   การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดสายทางที่ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้ว (อบจ.อต.)  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 10384   12 กันยายน 2566   ส่งรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005 / 10383   12 กันยายน 2566   ขอส่งแบบรายงานผลจำนวนองคฺฏร โครงการ และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุน กสจ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 10382   12 กันยายน 2566   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่่ 2  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.4 / 10381   12 กันยายน 2566   หารือการปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการกฤษฎีกา  นายชวเรศ กัลยาณมิตร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10380   12 กันยายน 2566   หารือการปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการกฤษฎีกา  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 10379   12 กันยายน 2566   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่่ 2  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 10378   12 กันยายน 2566   ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 10377   12 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005 / 10376   12 กันยายน 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10375   12 กันยายน 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10374   12 กันยายน 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 10373   12 กันยายน 2566   ขอให้แก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ซ คอนสตรัคชั่น  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10372   12 กันยายน 2566   ขออนุญาตให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.1 / 10371   12 กันยายน 2566   การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 10370   12 กันยายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.1 / 10369   12 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10368   12 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 10367   12 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 10366   12 กันยายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวฤทัยรัตน์ สุขสุวรรณ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10365   12 กันยายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางกัลยากร บุญคล้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 10364   12 กันยายน 2566   แจ้งการทำสัญญาจ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการส่งเสริมผลผลิต  หจก.สุขุม  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 10363   12 กันยายน 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 10362   12 กันยายน 2566   นางสาวศิริพร พรมโชติ  หนังสือรับรอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 10361   12 กันยายน 2566   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0028 / 10360   12 กันยายน 2566   ขอส่งสรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0014.3/ / 10359   12 กันยายน 2566   สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ  นายตรอน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 10358   12 กันยายน 2566   สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ  ท้องถิ่นจังหวัด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 10357   12 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0028 / 10356   12 กันยายน 2566   ขอส่งเอกสารโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพฯ  สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0133.1/05/ / 10355   12 กันยายน 2566   การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดรูปแบบ ราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการราคากลางระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา  นางณิชชา โชติวรรธนันท์ ,นางสาวรัชมาลย์ ศรีการะเกตุ,นายพิเชษฐ์ มูลจันทร์  รพ.สต.คุ้งตะเภา
  อต 0019.2 / 10354   12 กันยายน 2566   การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.3 / 10353   12 กันยายน 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นางบุญษา จันคำ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0133.1/05/ / 10352   12 กันยายน 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม  นางณิชชา โชติวรรธนันท์,นางสาวรัชมาลย์ ศรีการะเกตุ,นายพิเชษฐ์ มูลจันทร์  รพ.สต.คุ้งตะเภา
  อต0032 / 10351   12 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0021 / 10350   11 กันยายน 2566   การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 10349   11 กันยายน 2566   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 10348   11 กันยายน 2566   ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบการปรับเปลี่ยนพืชในเขตที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 10347   11 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานการจำแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันดารกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230