| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 5993   26 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.4 / 5992   26 พฤษภาคม 2566   แจ้งกำหนดนัดศาลและขอหนังสือมอบอำนาจ  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 5991   26 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นายสุวัฒน์ วิมลศิลป์  นายสุวัฒน์ วิมลศิลป์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / 5990   26 พฤษภาคม 2566   การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5989   26 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 5988   26 พฤษภาคม 2566   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) งบลงทุน (กรม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5987   26 พฤษภาคม 2566   โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  นาอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0023.5 / 5986   26 พฤษภาคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5985   26 พฤษภาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 5984   26 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหารความเดือดร้อนของประชาชน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 5983   26 พฤษภาคม 2566   ขอแก่ไขการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเป็นเงินฝากคลัง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5982   26 พฤษภาคม 2566   การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7ทวิสอง แห่งพระราชบัญญัติสัณชาติ พศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๑๕๓๕ และ (แบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  หัวหน้าหน่ายตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5981   26 พฤษภาคม 2566   การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7ทวิสอง แห่งพระราชบัญญัติสัณชาติ พศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๑๕๓๕ และ (แบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5980   26 พฤษภาคม 2566   การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7ทวิสอง แห่งพระราชบัญญัติสัณชาติ พศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๑๕๓๕ และ (แบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค6  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / 5979   26 พฤษภาคม 2566   โครงการ UP - Skill Re-Skill นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเพิ้มประสิทธภิภาพและบทบาทด้านต่างประเทศ  กองการต่างประเทศ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005 / 5978   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-3  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 5977   26 พฤษภาคม 2566   ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 5976   26 พฤษภาคม 2566   กำนันพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 5975   26 พฤษภาคม 2566   พิธีสรงน้ำพระราชทานเจดีย์พระธาตุพระฝาง พิธีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุพระฝาง และงานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่องจำลอง ประจำปี 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / 5974   26 พฤษภาคม 2566   สารวัตรกำนันขอลาออกจากตำแหน่ง  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 5973   26 พฤษภาคม 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือนเมษายน 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5972   26 พฤษภาคม 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5971   26 พฤษภาคม 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5970   26 พฤษภาคม 2566   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 5969   26 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5968   26 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5967   26 พฤษภาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 5966   26 พฤษภาคม 2566   ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5965   25 พฤษภาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5964   25 พฤษภาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 5963   25 พฤษภาคม 2566   ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 5962   25 พฤษภาคม 2566   การลงทะเบียนใช้งานระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปเคชัน ThaiD  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 5961   25 พฤษภาคม 2566   แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่ตั้งสำนักงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 5960   25 พฤษภาคม 2566   จำหน่ายทะเบียนโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 5959   25 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวศริประภา ศิริวิมาตย์  นางสาวศริประภา ศิริวิมาตย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 5958   25 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบฉุกเฉิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 5957   25 พฤษภาคม 2566   ขอส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2566  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 5956   25 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566  พระครูบวรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / 5955   25 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 5954   25 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 5953   25 พฤษภาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 5952   25 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำสวน ปี 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0007 / 5951   25 พฤษภาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  สุวิทย์ พันธุ์ปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0002 / 5950   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5949   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5948   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5947   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5946   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5945   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5944   25 พฤษภาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10943 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219