| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 6063   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 6062   29 พฤษภาคม 2566   การผลักดันโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าสู่ตำบลวังดิน  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3/ / 6061   29 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / 6060   29 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 6059   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6058   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6057   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6056   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6055   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6054   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.6 / 6053   29 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติใช้เงินบำรุง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 6052   29 พฤษภาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน เมษายน 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 6051   29 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคืนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.2 / 6050   29 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / 6049   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 10)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 6048   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6047   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตัดต้นไม้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย  นายละมาย เสวันนา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 6046   29 พฤษภาคม 2566   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 6045   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบที่มาของน้ำซึมจากใต้ดิน  นางกันติยา เป็นมงคล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 6044   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งให้แก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ 2)  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช. คอนสตรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / 6043   29 พฤษภาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 6042   29 พฤษภาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 6041   29 พฤษภาคม 2566   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.6 / 6040   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้กไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0133.1/9.1/ / 6039   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องหน่วยจ่ายกลาง(Supply) เข้าร่วมประชุม  นางสาวกรรณิการ์ สอนกำเนิด, นางมนนัทธ ธาราเวชรักษ์,นายเสธ์ อินทุวงศ์  รพ.สต.งิ้วงาม
  อต 0017.1 / 6038   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๕ ตำบลบ้านดารา  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 6037   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6036   29 พฤษภาคม 2566   งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.1 / 6035   29 พฤษภาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัขจำนวนมากของเพื่อนบ้าน  นางจรีรัตน์ เกตุทิพย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6034   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณา  นายอำนาจ รัตนสากล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6033   29 พฤษภาคม 2566   ขอความช่วยน้ำประปาไม่สะอาด  นางสาวสุวิมล จันทร์หมื่น  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6032   29 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากเสียงดังรบกวน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6031   29 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ทำการเกษตร  นายณัฐธนชัย สุปินะ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6030   29 พฤษภาคม 2566   ร้องทุกข์ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6029   29 พฤษภาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุด  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6028   29 พฤษภาคม 2566   ขอรับเงินเดือน  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6027   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6026   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6025   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้เพิกถอนคำสั่งงดการจดทะเบียนในโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6024   29 พฤษภาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังบ้าน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1/ / 6023   28 พฤษภาคม 2566   การศึกษาอบรมหลักนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 80  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 6022   26 พฤษภาคม 2566   ประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการคน พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำวน 1 แห่ง โดยวิธี คัดเลือก ครั้งที่ 4/2566  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6021   26 พฤษภาคม 2566   ประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการคน พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำวน 1 แห่ง โดยวิธี คัดเลือก ครั้งที่ 4/2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6020   26 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6019   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่2/2566  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021 / 6018   26 พฤษภาคม 2566   ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6017   26 พฤษภาคม 2566   ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6016   26 พฤษภาคม 2566   ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / 6015   26 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  อ มรภ.อต  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005 / 6014   26 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225