| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1/ / 2734   2 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกร  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 2733   2 มีนาคม 2566   ขอส่งตัวข้าราชการเข้าศึกษาอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0028 / 2732   2 มีนาคม 2566   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 2731   2 มีนาคม 2566   ขอส่งข้อมูลรายงานวัสดุสิ้้นเปลืองและรายงานข้อมูลรายการของกล่องน้ำหลวงพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทาน กล้องดินพระราชทาน สำหรับใช้ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.2 / 2730   2 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ติดตามการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก (ค้างตาไข) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0016 / 2729   2 มีนาคม 2566   แจ้งข้อมูงตลาดปลายทางที่สามารถรองรับผลผลิตสับปะรดและมะม่วงน้ำดอกไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 2728   2 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอทองแสนขัน และนายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2727   2 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2726   2 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2725   2 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2724   2 มีนาคม 2566   รายงานตรวจสอบใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) และสถานการณ์ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2723   1 มีนาคม 2566   ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2722   1 มีนาคม 2566   แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2721   1 มีนาคม 2566   แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2720   1 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือ พมจ.อต. ดำเนินการตอบแบบสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 2719   1 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และบุคคลในครอบครัว เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพไันธื 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2718   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 2717   1 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอไปช่วยปฏิบัติราชการหรือย้ายไปตำแหน่งที่่ว่างในจังหวัดพะเยา  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2716   1 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการเเละการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2715   1 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2714   1 มีนาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2713   1 มีนาคม 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2712   1 มีนาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 2711   1 มีนาคม 2566   นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอทองแสนขัน  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2710   1 มีนาคม 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2709   1 มีนาคม 2566   รายงานการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2708   1 มีนาคม 2566   รานงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2707   1 มีนาคม 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.2 / 2706   1 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้มไม้ประจำจังหวัด  นายวสันต์ จันทร์จร  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2705   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.2 / 2704   1 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้มไม้ประจำจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 2703   1 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังพ้นโทษในคดียาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0006/ / 2702   1 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราห์ปฏิบัติการฝนหลวง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0025 / 2701   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2700   1 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 2699   1 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.4 / 2698   1 มีนาคม 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 2697   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2696   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2695   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2694   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2693   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 2692   1 มีนาคม 2566   ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(4) / 2691   1 มีนาคม 2566   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์หล่อวัฒนา ขออนุญาตต่ออายุประทานบัตร  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 2690   1 มีนาคม 2566   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2689   1 มีนาคม 2566   ส่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2688   1 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 2687   1 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 2686   1 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021/ / 2685   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจรับสิ่งของพระราชทาน  เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127