| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ว / 2069   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2068   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 2067   16 กุมภาพันธ์ 2567   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.4 / 2066   16 กุมภาพันธ์ 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2065   16 กุมภาพันธ์ 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 2064   16 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจำหน่ายสินค้าในงานพระยาพิชัยฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.3 / 2063   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเป็นวิทยากร  นางกัญจนา เหล็กโป้  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 2062   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเป็นวิทยากร  ผู้จัดการฑนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 2061   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.3 / 2060   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเป็นวิทยากร  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 2059   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเป็นวิทยากร  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 2058   16 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค)  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 2057   16 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค)  ผู้จัดการฑนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 2056   16 กุมภาพันธ์ 2567   ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0035 / 2055   16 กุมภาพันธ์ 2567   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชำระค่าเช่าที่ดินวัดป่าสะแก (ร้าง) ประจำปี 2567  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.5 / 2054   16 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 10933 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3 / 2053   16 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค)  ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002/ / 2052   16 กุมภาพันธ์ 2567   ให้นายทหารประทวนพ้นช่วยราชการ และช่วยราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 2051   16 กุมภาพันธ์ 2567   ให้นายทหารประทวนพ้นช่วยราชการ และช่วยราชการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0014.3 / 2050   16 กุมภาพันธ์ 2567   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ กรีน พาวเวอร์ ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตไม้แปรรูปและชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 จำหน่าย  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ กรีน พาวเวอร์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 2049   16 กุมภาพันธ์ 2567   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ กรีน พาวเวอร์ ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตไม้แปรรูปและชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 จำหน่าย  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 2048   16 กุมภาพันธ์ 2567   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ กรีน พาวเวอร์ ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตไม้แปรรูปและชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 จำหน่าย  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0004 / 2047   16 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจข้อมูลการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0022 / 2046   16 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 2045   16 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งรายงานความคืบหน้าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - การลงนามสัญญาจ้าง และรายงานแผนการดำเนินงานบริหารโครงการ  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 2044   16 กุมภาพันธ์ 2567   ของบประมาณเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 2043   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา 904  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2042   16 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบโครงการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ไซฟอนทดน้ำลอดคลองแม่พร่อง และสะพานรถยนต์ ข้ามคลองแม่พร่องของระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งขวา โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2041   16 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบโครงการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ไซฟอนทดน้ำลอดคลองแม่พร่อง และสะพานรถยนต์ ข้ามคลองแม่พร่องของระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งขวาโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2040   16 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2039   16 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งกาอสร้างล่วงล้ำลำน้ำ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.5 / 2038   16 กุมภาพันธ์ 2567   กิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2037   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ  นายกเทศบาตำบลท่าเสา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.4 / 2036   15 กุมภาพันธ์ 2567   ขอมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแก้ต่างแทน  อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  0033.010/ / 2035   15 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ณ วันที่ 1 เมษายน 2567  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2034   15 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 2033   15 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนรถตู้เพื่อเดินทางไปร่วมมหกรรมบุญช้าง ประจำปี 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 2032   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2031   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2030   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงการคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 2029   15 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  จังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.2 / 2028   15 กุมภาพันธ์ 2567   การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2027   15 กุมภาพันธ์ 2567   การกำหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางานฯ  นายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2026   15 กุมภาพันธ์ 2567   การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  นายกเทศมนตรีตำบลจริม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2025   15 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานกรณีไม่มีบัญชีฯ  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 2024   15 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ที่บริเวณม่อนสันติสุข ตำบลท่าเสา  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / 2023   15 กุมภาพันธ์ 2567   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2022   15 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  ประธาน ก.ท.จ.น่าน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / 2021   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2020   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4019 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81