| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 9544   21 สิงหาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9543   21 สิงหาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9542   21 สิงหาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9541   21 สิงหาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 9540   21 สิงหาคม 2566   ร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 9539   21 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นายธิติวัฒน์ แบบวาณิช  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 9538   21 สิงหาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9537   21 สิงหาคม 2566   ขอส่งวุฒิบัตรของผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมฯ ข้าราชการบรรจุใหม่  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 9536   21 สิงหาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 9535   21 สิงหาคม 2566   การสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร  กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 9534   21 สิงหาคม 2566   ขอความเป็นธรรม กรณี การทำโครงการสาธารณประโยชน์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านคลองวัดไพร ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย  นางดาวเรือง ชื่นชมเชย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 9533   21 สิงหาคม 2566   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ศพก. ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.010 / 9532   21 สิงหาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นายสิทธินันท์ เมฆสว่างวงศ์)  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / 9531   21 สิงหาคม 2566   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9530   21 สิงหาคม 2566   แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ (เพิ่มเติม)  นายก อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9529   21 สิงหาคม 2566   มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566  นายก อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 9528   21 สิงหาคม 2566   การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแนวเขตการปกครองตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 9527   21 สิงหาคม 2566   ขอส่งคำขอจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0006/ / 9526   21 สิงหาคม 2566   การจ้างพนักงานราชการทั่วไป  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.010 / 9525   21 สิงหาคม 2566   หนังสิอรับรอง นางสาวชุติมร บุญเก  นางสาวชุติมร บุญเก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0005/ / 9524   21 สิงหาคม 2566   ขอส่งสัญญารับเงินอุดหนุนจอกกองทุนคุ้มครองเด็กและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 9523   21 สิงหาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด สำเนาคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0034(2) / 9522   21 สิงหาคม 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9521   21 สิงหาคม 2566   ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 9520   21 สิงหาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 9519   21 สิงหาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0006/ / 9518   21 สิงหาคม 2566   การจ้างพนักงานราชการทั่วไป  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0006/ / 9517   21 สิงหาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0006/ / 9516   21 สิงหาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ  นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005 / 9515   18 สิงหาคม 2566   ชี้แจงเหตุผลคนเงินล่าช้า พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 9514   18 สิงหาคม 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9513   18 สิงหาคม 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9512   18 สิงหาคม 2566   รายงานผลการจัดทำราคากลางเครื่องบริโภคฯให้กรมราชทัณฑ์ทราบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9511   18 สิงหาคม 2566   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการครั้งที่2/2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 9510   18 สิงหาคม 2566   แจ้งทำสัญญาการจัดซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ จำนวน 1 คัน  บริษัท แกรนด์ไดร์ฟ จำกัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 9509   18 สิงหาคม 2566   การต่อหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9508   18 สิงหาคม 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 9507   18 สิงหาคม 2566   ข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 9506   18 สิงหาคม 2566   ข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.101.3 / 9505   18 สิงหาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (ดามพวรรณ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9504   18 สิงหาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (ดุลนียา)  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9503   18 สิงหาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (ดุลนียา ดามพวรรณ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9502   18 สิงหาคม 2566   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  น.ส.สุทธิพร หอมชื่อน  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9501   18 สิงหาคม 2566   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  น.ส.สุรีรัตน์ กามะ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 9500   18 สิงหาคม 2566   ส่งมอบพื้นที่ดำเนินงานและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 9499   18 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองความภูกต้องของหนังสือค้ำประกันสัญญา  ผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 9498   18 สิงหาคม 2566   รายงานตัวชี้วัด"ร้อยละของบุคคลกรได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ สมรรถนะ" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของบุคลากรในสังกัด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9497   18 สิงหาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9496   18 สิงหาคม 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9495   18 สิงหาคม 2566   รายงานผลการจู่โจมตรวจค้นกรณีวันหยุดราชการติดต่อกัน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11497 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230