| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.5 / 7971   19 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 7970   18 กรกฏาคม 2567   แจ้งลงนามในใบสั่งจ้าง  หจก.ส.เคหะภัณฑ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 7969   18 กรกฏาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พราว โปรดักส์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 7968   18 กรกฏาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท พลพัฒน์ ดิจิทัล โซลูซันส์ จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 7967   18 กรกฏาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท อุตรดิตถ์ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3/ / 7966   18 กรกฏาคม 2567   รายงานคู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองใสต่างประเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0019.4 / 7965   18 กรกฏาคม 2567   แจ้งการลงนามใบสั่งจ้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างป้ายโครงการฯ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 7964   18 กรกฏาคม 2567   แต่งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและราคากลาง ดครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า  นายพัลภ ขันมณี นางอริษา วีระค์ นางสาวปพิชญา สิตไทย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.012 / 7963   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022.5 / 7962   18 กรกฏาคม 2567   แจ้งการซ่อมแซมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร (ครั้งที่ 2)  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการอุตรดิตถ์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 7961   18 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร (ครั้งที่ 2)  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 7960   18 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมพัฒนาปับปรุงบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 7959   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7958   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7957   18 กรกฏาคม 2567   การเดินทางไปรับเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน  ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 7956   18 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0025 / 7955   18 กรกฏาคม 2567   รายงานการนำบัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาสังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 7954   18 กรกฏาคม 2567   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7953   18 กรกฏาคม 2567   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ว / 7952   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่6/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7951   18 กรกฏาคม 2567   ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2567  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022.5 / 7950   18 กรกฏาคม 2567   การยืนยันหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7949   18 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทางตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7948   18 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทางตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7947   18 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทางตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7946   18 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทางตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7945   18 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทางตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7944   18 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทางตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / 7943   18 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย อบต ชัยจุมพล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 7942   18 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย อบต บ้านหม้อ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 7941   18 กรกฏาคม 2567   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 7940   18 กรกฏาคม 2567   ขอความเป็นธรรม กรณี ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ  นางสาวลดาภัช วรนิธิทชาเดช  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 7939   18 กรกฏาคม 2567   การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศึล 5 หนเหนือ ปีงบประมาณ2567  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 7938   18 กรกฏาคม 2567   การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศึล 5 หนเหนือ ปีงบประมาณ2567  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.3 / 7937   18 กรกฏาคม 2567   รายงานการส่งคืนงบประมาณ อบต.บ่อทอง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.005 / 7936   18 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033 / 7935   18 กรกฏาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (เนาวรัตน์ เชื้อบาง)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 7934   18 กรกฏาคม 2567   ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3 / 7933   18 กรกฏาคม 2567   การมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 7932   18 กรกฏาคม 2567   ขอเปิดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.5 / 7931   18 กรกฏาคม 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ลาออกจากราชการ  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 7930   18 กรกฏาคม 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ลาออกจากราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022.5 / 7929   18 กรกฏาคม 2567   ส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน มิถุนายน 2567  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.2 / 7928   18 กรกฏาคม 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 7927   18 กรกฏาคม 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวับที่ดินในสารบบ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.2 / 7926   18 กรกฏาคม 2567   โครงการ โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / 7925   18 กรกฏาคม 2567   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยฯ ปี 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 7924   18 กรกฏาคม 2567   ขอความเป็นธรรมกรณีถูกสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาส  นายธนพล หมื่นยา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.3/ / 7923   18 กรกฏาคม 2567   การรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 7922   18 กรกฏาคม 2567   การดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165