| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 3768   5 เมษายน 2567   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 3767   5 เมษายน 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5))  อธิบดีกรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 3766   5 เมษายน 2567   การรายงานผลดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมที่ดินฉบับที่สอง พ.ศ. 2566-2570  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3765   5 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3764   5 เมษายน 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3763   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายสมชาย พรมเกษา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3762   5 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3761   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายปัณมนัส ทรัพย์เกรียงเดช  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3760   5 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3759   5 เมษายน 2567   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3758   5 เมษายน 2567   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 3757   4 เมษายน 2567   แผนปฏิบัติการด้านสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0020.1 / 3756   4 เมษายน 2567   การปรับปรุงบัญชีรายได้รอการรับรู้(สินทรัพย์รับบริจาค)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 3755   4 เมษายน 2567   การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ Krungthai Corporate Online  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3754   4 เมษายน 2567   รายงานการดำเนินงานปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 3753   4 เมษายน 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3752   4 เมษายน 2567   ประเมินผการปฏิบัติงานองพนักงานกองทุนฯ กสจ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.3 / 3751   4 เมษายน 2567   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  หัวหน้าสำนักงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / 3750   4 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0025 / 3749   4 เมษายน 2567   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาและนันทนาการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3748   4 เมษายน 2567   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 3747   4 เมษายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ตำบลขุนฝาง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0031 / 3746   4 เมษายน 2567   เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนตรวัฒน์ โฮลติ้ง จำกัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0031 / 3745   4 เมษายน 2567   เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  พบลับแล  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0031 / 3744   4 เมษายน 2567   เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  นายวัชรพงษ์ โลกเลื่อง  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0017.5/ / 3743   4 เมษายน 2567   รายงานสรุปผลการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566  เลขาธิการ ก.พ.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 3742   4 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 3741   4 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ได้รับ การเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 3740   4 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  ประธานชมรมมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 3739   4 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / 3738   4 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 3737   4 เมษายน 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3736   4 เมษายน 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3735   4 เมษายน 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3734   4 เมษายน 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3733   4 เมษายน 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3732   4 เมษายน 2567   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 3731   4 เมษายน 2567   แจ้งผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 3730   4 เมษายน 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 3729   4 เมษายน 2567   ขออนุญาตไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3728   4 เมษายน 2567   รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / 3727   4 เมษายน 2567   รายงานการตรวจสอบและยืนยันผลการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถื เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 พร้อมแผนที่แนบท้ายร่างประกาศฯ  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0032 / 3726   4 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0021 / 3725   4 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.5 / 3724   4 เมษายน 2567   การรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือวันหยุดราชการ (รอบ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 3723   4 เมษายน 2567   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 3722   4 เมษายน 2567   ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคและแมลง เพื่อเข้าร่วมติดตามประเมินสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้หนอน ในแปลงหอมแดง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.1 / 3721   4 เมษายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0008 / 3720   4 เมษายน 2567   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0008 / 3719   4 เมษายน 2567   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4019 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81