| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0019.4 / 5598   12 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 5597   12 พฤษภาคม 2566   รายงานการย้ายผู้ต้องขังไปดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5596   12 พฤษภาคม 2566   รายงานการย้ายผู้ต้องขังไปดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5595   12 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 5594   12 พฤษภาคม 2566   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 5593   12 พฤษภาคม 2566   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ำน่าน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 5592   12 พฤษภาคม 2566   จัดส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ NEW GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 5591   12 พฤษภาคม 2566   ขอเปลี่ยนช่องทางการชำระหนี้เป็นชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 5590   12 พฤษภาคม 2566   อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานการบริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก5115 / 5589   11 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ จังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 5588   11 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0002 / 5587   11 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 5586   11 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 5585   11 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1/ / 5584   11 พฤษภาคม 2566   ร้องทุกข์ให้กับน้องชายถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นางจำรัส ปาด้วง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0002 / 5583   11 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 5582   11 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 5581   11 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.4 / 5580   11 พฤษภาคม 2566   ขอหารือกรมสรรพากรแจ้งการอายัดทรัพย์สิน รายห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 5579   11 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0034(2) / 5578   11 พฤษภาคม 2566   การเปลี่ยนแปลงผังเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 5577   11 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0002 / 5576   11 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 5575   11 พฤษภาคม 2566   การส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)  อำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 5574   11 พฤษภาคม 2566   การส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)  กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 5573   11 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งท่ี ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0019.4 / 5572   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตัั้งข้าราชการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 5571   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตัั้งข้าราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 5570   11 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 5569   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตัั้งข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 5568   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตัั้งข้าราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 5567   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตัั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 5566   11 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.306 / 5565   11 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ งวดที่ 8  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0010 / 5564   11 พฤษภาคม 2566   ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  ประชาสัมพัน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 5563   11 พฤษภาคม 2566   ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 5562   11 พฤษภาคม 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5561   11 พฤษภาคม 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 5560   11 พฤษภาคม 2566   ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 5559   11 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื้อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 5558   11 พฤษภาคม 2566   การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 80-81 ประจำปี2556  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5557   11 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราห์วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัคซีนป้องกันไข้วัดใหญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5556   11 พฤษภาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค3)รุ่นที่ี 3/66  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / 5555   11 พฤษภาคม 2566   ตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว ณ ช่องทางธรรมชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.2/ / 5554   11 พฤษภาคม 2566   การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ของกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ / 5553   11 พฤษภาคม 2566   การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ของกระทรวงมหาดไทย  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / 5552   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 5551   11 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 5550   11 พฤษภาคม 2566   การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.4 / 5549   11 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  หัวหน้าสำนักงา่นจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10948 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219