| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005 / 3984   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฉลวย หางสลัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3983   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสุภารัตน์ โตไผ่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3982   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางน้ำตาล โตไผ่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 3981   4 เมษายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3980   4 เมษายน 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3979   4 เมษายน 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ แลขนย้ายวัตถุระเบิด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 3978   3 เมษายน 2566   ขอยกเลิกสละสิทธิ์เงินกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3977   3 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ และรายงานการเบิกจ่ายเงินงบบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 3976   3 เมษายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณาการในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005 / 3975   3 เมษายน 2566   ขอรับกาสนับสนุนงบบริหารจัดการ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021 / 3974   3 เมษายน 2566   การติดตามการดำเนินการไฟ่าและหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3973   3 เมษายน 2566   การรายงานการปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005 / 3972   3 เมษายน 2566   ขอส่งแบบสรุปการพิจารณาเงินอุดหนุน สค.05 งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021 / 3971   3 เมษายน 2566   การรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005 / 3970   3 เมษายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 3969   3 เมษายน 2566   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ว / 3968   3 เมษายน 2566   ขอให้ไปทำสัญญาและรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 3967   3 เมษายน 2566   แจ้งการดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  เลขานุการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.3 / 3966   3 เมษายน 2566   การอำนวยความสะดวกในการส่งหนังสือผ่านแดนระบบ Delivery  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3965   3 เมษายน 2566   ส่งเงินจัดสรรโครงการอำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจจังหวัด/ชายแดนฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3964   3 เมษายน 2566   การประเมินบุคคลเพื่อนเลื่ิิอนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาและแผนเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.1 / 3963   3 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3962   3 เมษายน 2566   โครงการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 3961   3 เมษายน 2566   ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการวางและจัดทำผังเมือง ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆของจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3960   3 เมษายน 2566   รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3959   3 เมษายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3958   3 เมษายน 2566   การออกหนังสือสำคญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 3957   3 เมษายน 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.3 / 3956   3 เมษายน 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นางสาวอาภา สังบัวแก้ว  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3955   3 เมษายน 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นางลั่นทม เดี่ยวตระกูล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0030 / 3954   3 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0020.2 / 3953   3 เมษายน 2566   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 3952   3 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3951   3 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 3950   3 เมษายน 2566   แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 3949   3 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0010 / 3948   3 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมิน ครั้งที่1/2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566))  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0023.3 / 3947   3 เมษายน 2566   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการฯประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 3946   3 เมษายน 2566   การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 3945   3 เมษายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3944   3 เมษายน 2566   ส่งเงินได้รายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2566  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 3943   3 เมษายน 2566   ข้าราชการขอย้าย รายน.ส.แสงจันทร์ คำพงษ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 3942   3 เมษายน 2566   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3941   3 เมษายน 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต. ๑๗๒  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3940   3 เมษายน 2566   ขอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมควานพ้องเพื่อยกระดับงานบริการวิถีใหม่สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3939   3 เมษายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการพนันประเภทแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3938   3 เมษายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0012 / 3937   3 เมษายน 2566   ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขนส่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0017.2 / 3936   3 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์มอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3935   3 เมษายน 2566   ขอรับความอนุเคราะห์สิ่งของในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  กรรมการผู้อำนวยการการบริษัท ไทย เบพเวอเรจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127