| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / 5163   1 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.011 / 5162   1 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.011 / 5161   1 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.011 / 5160   1 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้ายสองแคว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 5159   1 พฤษภาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5))  อธิบดีกรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / 5158   1 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเสียหายจากสาธารณภัยในพื้นที่  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(4) / 5157   1 พฤษภาคม 2566   บริษัท บ่อทองศิลา จำกัด ขออนุญาตประทานบัตร  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0010 / 5156   1 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต.0023.5 / 5155   1 พฤษภาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5154   1 พฤษภาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ขอลาออกจากราชการระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 5153   1 พฤษภาคม 2566   การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต.0023.5 / 5152   1 พฤษภาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5151   1 พฤษภาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 5150   1 พฤษภาคม 2566   ขอเพิ่มวุฒิการศึกษษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 5149   1 พฤษภาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5148   1 พฤษภาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0001/ / 5147   1 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 5146   1 พฤษภาคม 2566   การรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / 5145   30 เมษายน 2566   รายงานผลการประชุมกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์และรายงานผลการลงพื้น  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5144   30 เมษายน 2566   การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไป เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5143   30 เมษายน 2566   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5142   30 เมษายน 2566   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5141   30 เมษายน 2566   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / 5140   28 เมษายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5139   28 เมษายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5138   28 เมษายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5137   28 เมษายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5136   28 เมษายน 2566   สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอฟากท่า  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / 5135   28 เมษายน 2566   ขอแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์งาน InfoComm Asia 2023  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5134   28 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนการจัดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0014.3 / 5133   28 เมษายน 2566   นางดาวเรือง ศรีมอญ ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครืองเรือนฯ  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 5132   28 เมษายน 2566   นางสาวธันยชนก ศรีคำตำบล ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำครัวเรือนฯ  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0029.1/ / 5131   28 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มาช่วยราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0031 / 5130   28 เมษายน 2566   รายงาน  เลขาธิการ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0005 / 5129   28 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลการฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5128   28 เมษายน 2566   ขอส่งแบบข้อมูลหนี้ส่งฟ้องคดี  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5127   28 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานผลการจัดงานวันแห่งครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5126   28 เมษายน 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 5125   28 เมษายน 2566   แก้ไขข้อบกพร่องบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5124   28 เมษายน 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังป่วย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.3 / 5123   28 เมษายน 2566   หารือแนวทางปฏิบัติในการนำไม้ท่อนที่ขึ้นบนที่ดินกรรมสิทธิ์ตามประมวลผลที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรที่่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0034(2) / 5122   28 เมษายน 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535ของนายนิพล เอี่ยวเฉยและจ.ส.อ.ธวัชชัย กาวีละ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0005/ / 5121   28 เมษายน 2566   รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / 5120   28 เมษายน 2566   การคัดเลือกพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 5119   28 เมษายน 2566   การแต่งตั้งไวยาวัจกร วัดชำทอง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0014.2 / 5118   28 เมษายน 2566   แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่3  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.2 / 5117   28 เมษายน 2566   แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต.0023.5 / 5116   28 เมษายน 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน มีนาคม 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 5115   28 เมษายน 2566   ขอส่งข้อมูลโครงการฯ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.2 / 5114   28 เมษายน 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225