| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต.0023.5 / 7010   22 มิถุนายน 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0020.1 / 7009   22 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟนอีเล็คทรอนิคส์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0023.5 / 7008   22 มิถุนายน 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 7007   22 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7006   22 มิถุนายน 2566   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 7005   22 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7004   22 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 7003   22 มิถุนายน 2566   จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7002   22 มิถุนายน 2566   จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7001   22 มิถุนายน 2566   จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 7000   22 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะทำงานการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 6999   22 มิถุนายน 2566   ขอความช่วยเหลือแก้ไขน้ำประปาไม่ไหล  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 6998   22 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 6997   21 มิถุนายน 2566   การรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ แปลง ที่สาธารณประโยชน์ยางโทน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 6996   21 มิถุนายน 2566   ขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการคลังเขต 6  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 6995   21 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6994   21 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0001/ / 6993   21 มิถุนายน 2566   การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2565  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0033.010 / 6992   21 มิถุนายน 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 6991   21 มิถุนายน 2566   การรับมอบแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎรและแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 6990   21 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0014.3/ / 6989   21 มิถุนายน 2566   เทศบาลตำบลจริมขอแกัไขคำขอใช้พืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 6988   21 มิถุนายน 2566   ขอรหัสครุภัณฑ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 6987   21 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 6986   21 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 6985   21 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) และแก้ไขคำสั่งให้ข้า่ราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  กรมบัญชีกลาง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 6984   21 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) และแก้ไขคำสั่งให้ข้า่ราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 6983   21 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) และแก้ไขคำสั่งให้ข้า่ราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0009 / 6982   21 มิถุนายน 2566   ข้าราชการขอโอน  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.3 / 6981   21 มิถุนายน 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Workshop on Enhancing Mekong Linkage) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6980   21 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนปฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / 6979   21 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 6978   21 มิถุนายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / 6977   21 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 11)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.2 / 6976   21 มิถุนายน 2566   ขอระวางภาพถ่ายทางอากาศ 5 ชั้นปี ณเพื่อประกอบการพิจารณออกโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.3 / 6975   21 มิถุนายน 2566   รายงานการขออนุมัติแก้ไขรายการเงินจัดสรรของโครงการที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 6974   21 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 6973   21 มิถุนายน 2566   แจ้งขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / 6972   21 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 3/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / 6971   21 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดอุตรดิตถ์ (กคร.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1/2566  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.1 / 6970   21 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 6969   21 มิถุนายน 2566   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือนพฤษภาคม 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ / 6968   21 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 (เฉพาะราย)  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0133.1/8.1/ / 6967   21 มิถุนายน 2566   แจ้งให้มาลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงห้อง Supply  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง  รพ.สต.น้ำริด
  อต0133.1/8.1/ / 6966   21 มิถุนายน 2566   แจ้งให้มาลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง  รพ.สต.น้ำริด
  อต 0009 / 6965   21 มิถุนายน 2566   แจ้งแผนการออกตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน และศูนย์จักการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / 6964   21 มิถุนายน 2566   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6963   21 มิถุนายน 2566   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 6962   21 มิถุนายน 2566   แจ้งแผนการออกตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน และศูนย์จักการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / 6961   21 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10962 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220