| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 4462   10 เมษายน 2566   แต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4461   10 เมษายน 2566   ตัวอย่างลายมือชื่อและดวงตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องที่  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / 4460   9 เมษายน 2566   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการ ก.พ.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 4459   7 เมษายน 2566   ขอส่งแบบรายงานการรับไมเเท้าขาว  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4458   7 เมษายน 2566   ส่งแบบสำรวจความต้อการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางระดับจังหวัด  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 4457   7 เมษายน 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 4456   7 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4455   7 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์มอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / 4454   7 เมษายน 2566   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงการคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 4453   7 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566ฯ  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 4452   7 เมษายน 2566   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4451   7 เมษายน 2566   ข้อส่งข้อมูลผู้ต้องขังพ้นโทษเพื่อเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัว  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  0022 / 4450   7 เมษายน 2566   พิจารณาส่งคืนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในแก่สำนักงานธนารักษ์ ณ ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0025 / 4449   7 เมษายน 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4448   7 เมษายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.3 / 4447   7 เมษายน 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นางนิภาวรรณ คุ้มอักษร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 4446   7 เมษายน 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายอ้วน รินสาร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0025 / 4445   7 เมษายน 2566   รายงานผลการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ และผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4444   7 เมษายน 2566   ขอส่งแผ่นทอง เงิน นาค พร้อมลงอักขระ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4443   7 เมษายน 2566   ส่งเอกสารเพิ่มเติม  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 4442   7 เมษายน 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 4441   7 เมษายน 2566   ขอให้เร่งรัดการแก้ไขจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณถนนเจษฏาบดิน สี่แยกหนองบัว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 4440   7 เมษายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการประกวดผลงาน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 4439   7 เมษายน 2566   ขอให้เร่งรัดการแก้ไขจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณถนนเจษฎาบดินทร์ สี่แยกหนองบัวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ / นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 4438   7 เมษายน 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4437   7 เมษายน 2566   การดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบริการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 4436   7 เมษายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการรังวัดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 4435   7 เมษายน 2566   การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 4434   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 4433   7 เมษายน 2566   การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4432   7 เมษายน 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4431   7 เมษายน 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4430   7 เมษายน 2566   ขอมีบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4429   7 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายข่าว  วิทยากร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4428   7 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายข่าว  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4427   7 เมษายน 2566   การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ ฯ  หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4426   7 เมษายน 2566   แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง  นายอำเภอบ้านโคก น้ำปาด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4425   7 เมษายน 2566   การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ ฯ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4424   7 เมษายน 2566   การฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4423   7 เมษายน 2566   กรขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ ฯ  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4422   7 เมษายน 2566   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4421   7 เมษายน 2566   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0006 / 4420   7 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.5/ / 4419   7 เมษายน 2566   มาตรการป้องกันและปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0025 / 4418   7 เมษายน 2566   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด:ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4417   7 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4416   7 เมษายน 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 4415   7 เมษายน 2566   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4414   7 เมษายน 2566   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 4413   7 เมษายน 2566   การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จุดดำเนินการจังหวัดนครราชสีมา  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10962 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220