| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  0017.5 / 3384   20 มีนาคม 2566   รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 3383   20 มีนาคม 2566   นำส่งข้อมูลสรุปการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียน"  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3382   20 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค บางกอกกรุ็ป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3381   20 มีนาคม 2566   การประเมินบุคคลเพื่อนเลื่ิิอนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 3380   20 มีนาคม 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำภอตรออน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3379   20 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  กก 5115 / 3378   20 มีนาคม 2566   ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 3377   20 มีนาคม 2566   การส่งสินค้าตามจุดผ่อนปรนการค้าและด่านประเพณี  นายพัลลภ พันธุ์ ผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรการชิปปิ้ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0011/ / 3376   20 มีนาคม 2566   แจ้งผลคดี  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3375   20 มีนาคม 2566   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 3374   20 มีนาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.2 / 3373   20 มีนาคม 2566   การออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 59 (ในเขตป่าไม้) รายนางกัยญา นวนสีใส  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3372   20 มีนาคม 2566   ตามออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกำหมายที่ดิน (ในเขตป่า) ราย นายประสิทธิ์ ทาวิเศษ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3371   20 มีนาคม 2566   รายงานผลคดี  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3370   20 มีนาคม 2566   หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 3369   17 มีนาคม 2566   ขอส่งหลักฐานการโอนเงินเหลือจ่ายและหลักฐานการเบิกจ่าย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3368   17 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบตอบรับการจัดส่งบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3367   17 มีนาคม 2566   ขอส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการและหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 3366   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0018.1/ / 3365   17 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเรียน มสธ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 3364   17 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3363   17 มีนาคม 2566   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0028 / 3362   17 มีนาคม 2566   รายงานผลตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1/ / 3361   17 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 3360   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3359   17 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการ  นางฟองจันทร์ ไกรสรไขศรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 3358   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0023.5 / 3357   17 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 3356   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 3355   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 3354   17 มีนาคม 2566   ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 3353   17 มีนาคม 2566   ขอให้ครวจสอบข้อเท็จจริง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 3352   17 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 3351   17 มีนาคม 2566   แจ้งเบาะแสการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3350   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3349   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายแพทย์สาธารณสุุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3348   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3347   17 มีนาคม 2566   จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ที่กรมราชทัณฑ์จัดสรรให้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 3346   17 มีนาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3345   17 มีนาคม 2566   บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.14) ครั้งที่ 3 รวมจังหวัด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3344   17 มีนาคม 2566   บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.14) ครั้งที่ 3 คณะที่ 2  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3343   17 มีนาคม 2566   บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.14) ครั้งที่ 3 คณะที่ 1  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3342   17 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามใบสั่งซื้อ  หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3341   17 มีนาคม 2566   ขอนำส่งดอกเบี้ยเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ว / 3340   17 มีนาคม 2566   คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3339   17 มีนาคม 2566   ส่งแบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3338   17 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างการลาพักผ่อนหรือในระหว่างวันหยุดราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 3337   17 มีนาคม 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.172  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 3336   17 มีนาคม 2566   ขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 3335   17 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127