| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.101.3 / 8545   21 กรกฏาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นภัสภรณ์ ศรีสกุลธนภูมิ)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ว / 8544   21 กรกฏาคม 2566   ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลยในคดีค้ามนุษย์  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 8543   21 กรกฏาคม 2566   ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลยในคดีค้ามนุษย์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0028/ / 8542   21 กรกฏาคม 2566   การจุัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566 - 2570) ฯลฯ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 8541   21 กรกฏาคม 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2566 (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0004 / 8540   21 กรกฏาคม 2566   โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1 / 8539   21 กรกฏาคม 2566   การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต(กปภจ)0021/ / 8538   21 กรกฏาคม 2566   การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  มรภ.อต.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / 8537   21 กรกฏาคม 2566   การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  มทบ.35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.4 / 8536   21 กรกฏาคม 2566   ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 8535   21 กรกฏาคม 2566   การขอทำความตกลงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 8534   21 กรกฏาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิ๔ีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัคริย์เป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8533   21 กรกฏาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8532   21 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบลักษณะต้องห้าม  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8531   21 กรกฏาคม 2566   ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และต่ออายุใบอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า ประจำปี ๒๕๖๖  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8530   21 กรกฏาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8529   21 กรกฏาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8528   21 กรกฏาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8527   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8526   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 8525   21 กรกฏาคม 2566   ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตหักเขตที่ดิน 3,000 หลัก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 8524   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8523   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝ่ายทหาร)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8522   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8521   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8520   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8519   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8518   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8517   21 กรกฏาคม 2566   การจัดงานพิธีเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๖  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 8516   21 กรกฏาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายเดโช รอดมณี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8515   21 กรกฏาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายมงคลชัย ทิมขาว  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8514   21 กรกฏาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงส่งเสียงดังรบกวน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 8513   21 กรกฏาคม 2566   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 8512   21 กรกฏาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวอินธุอร สีนวล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 8511   21 กรกฏาคม 2566   แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2/ / 8510   21 กรกฏาคม 2566   การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทและระบบอื่นในจังหวัดภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงนเชิงพื้นที่แบบูรณาการ พ.ศ.2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 8509   21 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  กก 5115 / 8508   21 กรกฏาคม 2566   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ "กาญจนบุรี" ณ จังหวัดกาญจนบุรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 8507   21 กรกฏาคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 8506   21 กรกฏาคม 2566   รายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 8505   21 กรกฏาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 8504   21 กรกฏาคม 2566   ขอส่งเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.5/ / 8503   21 กรกฏาคม 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เฉพาะราย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / 8502   21 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 8501   21 กรกฏาคม 2566   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 8500   21 กรกฏาคม 2566   ประชุมเตรียมรับสถารการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 8499   21 กรกฏาคม 2566   ประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยฤดูฝน ปี2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / 8498   21 กรกฏาคม 2566   การอนุมัติโครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 8497   21 กรกฏาคม 2566   การอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำด่านชุมชน/หมู่บ้าน  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022 / 8496   21 กรกฏาคม 2566   ให้แก้ไขความชำรุดบกพร่องงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 350 เมตร และแจ้งผู้รับจ้างเข้าแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานฯ ก่อนคืนหลักประกันสัญญาจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11498 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230