| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0002 / 3834   30 มีนาคม 2566   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารในคราวที่มีคนพอ  อธิการมหาวิทยาลัยศรีปทุม  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005 / 3833   30 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 3832   30 มีนาคม 2566   ตรวจสอบรายการที่กองคลังได้ดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ประเภทเอกสารสำรองเงิน  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3831   30 มีนาคม 2566   ขอเลขครุภัณฑ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 3830   30 มีนาคม 2566   ของบประมาณรื้อถอนถนนคอนกรีต สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3829   30 มีนาคม 2566   ขออนุมัติรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตที่ดินที่จะเวนคืนของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0028 / 3828   30 มีนาคม 2566   รายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 1  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 3827   30 มีนาคม 2566   ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 3826   30 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสาร  ห้วหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร พะเยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0025 / 3825   30 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3824   30 มีนาคม 2566   การตรวจสอบบัญชีธนาคารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 3823   30 มีนาคม 2566   การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคลลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 3822   30 มีนาคม 2566   แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0028 / 3821   30 มีนาคม 2566   ส่งแบบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครอาสาแรงงาน ไตรมาส2  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักตรวจและประเมินผล)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 3820   30 มีนาคม 2566   ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารทระพยากรบุคคล (กลุ่มบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 3819   30 มีนาคม 2566   รายงานผลการติดตามผลของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง ประจำเดือนมีนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักตรวจและประเมินผล)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 3818   30 มีนาคม 2566   รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่1  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 3817   30 มีนาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3 / 3816   30 มีนาคม 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.172  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / 3815   30 มีนาคม 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.พี ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 3814   30 มีนาคม 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005 / 3813   30 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายกิจกรรมการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปี 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3812   30 มีนาคม 2566   ขอส่งสำเนาประกาศเรื่องการจดแจ้งผู็ช่วยคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 3811   30 มีนาคม 2566   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3810   30 มีนาคม 2566   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.101.1 / 3809   30 มีนาคม 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นางสาวณัฐธิดา กุณวงศ์ (บุญอยู่)  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.3 / 3808   30 มีนาคม 2566   ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 3807   30 มีนาคม 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3806   30 มีนาคม 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0023.5 / 3805   30 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3804   30 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3803   30 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3802   30 มีนาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3801   30 มีนาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 3800   30 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3799   30 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3798   30 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวปวริศา ขัมภวรัตน์  นางสาวปวริศา ขัมภวรัตน์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3797   30 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวอภิญญา อุวรรณ์  นางสาวอภิญญา อุวรรณ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 3796   30 มีนาคม 2566   การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 3795   30 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวศิริรัตน์ คำป่าคาย  นางสาวศิริรัตน์ คำป่าคาย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 3794   30 มีนาคม 2566   ขอโอนเงินดอกผลเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 3793   30 มีนาคม 2566   ร้องทุกข์บิดาได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน  สวัสดิิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 3792   30 มีนาคม 2566   การส่งเงินคืน งวดที่ 2 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตกร ระยะที่ 2  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 3791   30 มีนาคม 2566   ขอให้เปิดทางแยกบริเวณจุดตัดบนถนนสาย ง1  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3790   30 มีนาคม 2566   ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 3789   30 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 3788   30 มีนาคม 2566   แจ้งปรับอัตราเงินสะสมและงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3787   30 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารขอความเห็นชอบปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0033.306 / 3786   30 มีนาคม 2566   สัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณบ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0033.306 / 3785   30 มีนาคม 2566   สัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127