| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 5711   4 มิถุนายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5710   4 มิถุนายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 5709   4 มิถุนายน 2567   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 5708   4 มิถุนายน 2567   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.3 / 5707   31 พฤษภาคม 2567   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0020.1 / 5706   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางไพเราะ แก้วดวงน้อย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 5705   31 พฤษภาคม 2567   ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0020.1 / 5704   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสุดารัตน์ หอมมาลี  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5703   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางออน ชาพรม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5702   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวกลอยใจ กลิ่นประทุม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5701   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางดอกรัก พึ่งสุข  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5700   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสายเดิม ทองผาย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5699   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายรัชตะ จันเทวี  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5698   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายศิวศิษฏ์ จิตเรืองโชค  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5697   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายธนาวุฒิ จันบุตรศรี  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5696   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายสยาม คงนิล  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5695   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายชัยพร มั่นแย้ม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5694   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายนพณัช อินชูรัญ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5693   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวศิราพร สนแย้ม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5692   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายพีรชญา ทองทา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5691   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวปรางกนก พระวงษ์วัน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5690   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวสิริยากร เกณฑ์ลาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5689   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวจารุณี โปกำเนิด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5688   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายกิตติธัช พาลีขันธ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 5687   31 พฤษภาคม 2567   รายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 5686   31 พฤษภาคม 2567   รายงานการเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.3 / 5685   31 พฤษภาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ระดับจังหวัด  คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0030 / 5684   31 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงนายจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 5683   31 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมติดตามประเมินสถานการณ์การระบาดของหนอนคืบละหุ่งในแปลงมะขามอำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 5682   31 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานศุนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 5681   31 พฤษภาคม 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 5680   31 พฤษภาคม 2567   การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตร 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 5679   31 พฤษภาคม 2567   แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตและมห้ชำระค่าธรรมเนียม  ซ้อปลา คาราโอเกะ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.4 / 5678   31 พฤษภาคม 2567   การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตร 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)  นายอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 5677   31 พฤษภาคม 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5676   31 พฤษภาคม 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0030 / 5675   31 พฤษภาคม 2567   ขอส่งแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรเมินผลสัมฤทธิ์ของพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0025 / 5674   31 พฤษภาคม 2567   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 5673   31 พฤษภาคม 2567   รายงานการย้ายตัวผู้ต้องขังฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0011/ / 5672   31 พฤษภาคม 2567   มอบอำนาจให้อัยการฟ้องคดี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 5671   31 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5670   31 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5669   31 พฤษภาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5668   31 พฤษภาคม 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5))  อธิบดีกรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 5667   31 พฤษภาคม 2567   ขอให้ติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของ อปพร.  นายจรินทร์ มั่นแย้ม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5666   31 พฤษภาคม 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรม  นายไพทูล ทองเถื่อน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 5665   31 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 5664   31 พฤษภาคม 2567   ขอให้กำชับเน้นย้ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการจำหน่ายทุเรียนปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอุตรดิตถ์  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 5663   31 พฤษภาคม 2567   ขอรับเงินบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพ  คลังเขต 6  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1/ / 5662   31 พฤษภาคม 2567   ขอพระราชทานเหรียญพิทักเสรีชน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165