| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.2 / 3911   3 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดิน มีชื่อนายอุด มูลเป็ง เป็นผู้แจ้งารครอบครอง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0017.5 / 3910   3 เมษายน 2566   การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / 3909   1 เมษายน 2566   ขอเครื่องสูบน้ำระยะไกล  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0025 / 3908   31 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่3 อัตราการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติของผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3907   31 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตาไม่สงบในเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3906   31 มีนาคม 2566   รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนครั้งของการหลบหนีสำเร็จจากที่ควบคุมหรือคุมขังของผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3905   31 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 (รอบ 6 เดือน)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 3904   31 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (บุคคลธรรมดา) ตามโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวนัสชนก ทองแห้ว  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3903   31 มีนาคม 2566   รายงานตามมารตราการการควบคุมและการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้ต้องขัง รอบ 6 เดือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3902   31 มีนาคม 2566   เลื่อนขั้นเงินเดือน  เชียงราย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3901   31 มีนาคม 2566   เลื่อนขั้นเงินเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3900   31 มีนาคม 2566   โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ ๓  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3899   31 มีนาคม 2566   รายงานข้าราชการต้องหาในคดีอาญา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / 3898   31 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 3897   31 มีนาคม 2566   แบบติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / 3896   31 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 3895   31 มีนาคม 2566   รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0025 / 3894   31 มีนาคม 2566   ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.3 / 3893   31 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นางสมศิล แก้วหาญสอน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0003 / 3892   31 มีนาคม 2566   เชิญประชุมเร่งรัดการใช้งบประมาณ และชี้แจงการปฏิบติงานในระบบ New GFMLA Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราช (ตามเอกสารแนบท้าย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 3891   31 มีนาคม 2566   ขอส่งเอกสารการขอกันเขตจัดประโยชน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.001 / 3890   31 มีนาคม 2566   ส่งสัญญาจ้างก่อสร้าง และส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช. คอนสตรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 3889   31 มีนาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.2 / 3888   31 มีนาคม 2566   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / 3887   31 มีนาคม 2566   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือของเทศบาลตำบลท่าเสา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / 3886   31 มีนาคม 2566   การจัดระเบียบสังคมแบบบูณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  คณะทำงานชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3885   31 มีนาคม 2566   การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 3884   31 มีนาคม 2566   รายงานผลดำเนินโครงการอบรมและบรรยายธรรมโดยผู้นำศาสนาฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 3883   31 มีนาคม 2566   การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 3882   31 มีนาคม 2566   หนังสือรับรองสภาพวัด  เจ้าอาวาสวัดห้วยครั่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0023.3 / 3881   31 มีนาคม 2566   ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3880   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3879   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 3878   31 มีนาคม 2566   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  ประธานกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3877   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3876   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3875   31 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3874   31 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3873   31 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 3872   31 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามบันทึกข้อตกลงจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นางสาวณิชารีย์ โตมี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3871   31 มีนาคม 2566   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 3870   31 มีนาคม 2566   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / 3869   31 มีนาคม 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Check lish  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3868   31 มีนาคม 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Check lish  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2 / 3867   31 มีนาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 3866   31 มีนาคม 2566   ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญากู้ยืม  นางสาวบัวชมพู บัวบาน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 3865   31 มีนาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3864   31 มีนาคม 2566   รายงานการสิ้นสุดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ตำบลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3863   31 มีนาคม 2566   รายงานการสิ้นสุดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ตำบลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.2/ / 3862   31 มีนาคม 2566   ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  ขอส่งเอกสารองค์กความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองฯ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10961 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220