| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1/ / 2151   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งบรรจุข้าราชการตำแหน่งนายช่างรังวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2150   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งบรรจุข้าราชการตำแหน่งนายช่างรังวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2149   15 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 2148   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 2147   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสืบทรัพย์ตามคำพิพากษา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 2146   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสืบทรัพย์ตามคำพิพากษา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 2145   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสืบทรัพย์ตามคำพิพากษา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.010 / 2144   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2143   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2142   15 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขอต่อเวลาการปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 2141   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจดทะเบียนการเเต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของสมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2140   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจดทะเบียนการเเต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของสมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 2139   15 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2138   15 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2137   15 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2136   15 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2135   15 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 2134   15 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / 2133   15 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2132   15 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2131   15 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2130   15 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานสถานการณ์ชายแดนและผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2129   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอ Username และ Passward เพื่อเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 2128   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2127   14 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันแก่คนพิการและผุ้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2126   14 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันแก่คนพิการและผุ้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 2125   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.3 / 2124   14 กุมภาพันธ์ 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0004 / 2123   14 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการตามแผนงานดำเนินงานการจัดกิจกรรมกีฬาของสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / 2122   14 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการตามแผนงานดำเนินงานการจัดกิจกรรมกีฬาของสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0018.1 / 2121   14 กุมภาพันธ์ 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 2120   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญยัติเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่องการให้น้ำประปาเทศสบาลตำบลท่าเสา พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลท่าเสา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 2119   14 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากถนนเป็นฝุ่น  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2118   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบ  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 2117   14 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการพลเรือนขอโอนย้าย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 2116   14 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2115   14 กุมภาพันธ์ 2566   ลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2114   14 กุมภาพันธ์ 2566   มอบอำนาจให้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2113   14 กุมภาพันธ์ 2566   มอบอำนาจให้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใข้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2112   14 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.304 / 2111   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็นตัล เซอร์วิส จำกัด  โรงพยาบาลฟากท่า
  อต 0022 / 2110   14 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งคืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสัญญาสินเชื่อนครหลวง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พระปิ่นเกล้า  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 2109   14 กุมภาพันธ์ 2566   คืนหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า15% โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2108   14 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 2107   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2566  พระครูบวรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2106   14 กุมภาพันธ์ 2566   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นภาพร คลังกรณ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 2105   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 2104   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 2103   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 2102   14 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งบัญชีเอกสารครบกำหนดอายุการเก็บรักษาที่ขอทำลาย ของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา ประจำเดือน มกราคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73