| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 867   17 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3 ) รุ่นที่ 4/67  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 866   17 มกราคม 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 865   17 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 864   17 มกราคม 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  นายเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 863   17 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 862   17 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 861   17 มกราคม 2567   การจัดกิกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 860   17 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 859   16 มกราคม 2567   การจัดส่งแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / 858   16 มกราคม 2567   การแก้ไขและให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง สำหรับรอบการประเมินที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 857   16 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 856   16 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2 / 855   16 มกราคม 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 854   16 มกราคม 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033. / 853   16 มกราคม 2567   ขอส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายกังวาน พงษ์ดารา)  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 852   16 มกราคม 2567   การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4/ / 851   16 มกราคม 2567   ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0035 / 850   16 มกราคม 2567   ข้าราชการมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับแล้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1 / 849   16 มกราคม 2567   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญติสถานบริการ พ.ศ. 2509  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 848   16 มกราคม 2567   ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 847   16 มกราคม 2567   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฯ สัปดาห์ที่ 1  ประธานกรรมการประจำสาขาวิทยาการจัดการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.1 / 846   16 มกราคม 2567   ได้รับเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ครบ  นายอำเภอตรอน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 845   16 มกราคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายบ้านน๊อคดาวน์  นางสาวนุจรีย์ อุทธา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.1 / 844   16 มกราคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 843   16 มกราคม 2567   ขอรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 842   16 มกราคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด  นางสาวศิริรัตน์ ชื่นชม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 841   16 มกราคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 840   16 มกราคม 2567   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 839   16 มกราคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อคลองซอย บริเวณ ซอยท่าข้าม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 838   16 มกราคม 2567   การรายงานยอดเงินกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีของจังหวัด  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 837   16 มกราคม 2567   ย้ายข้าราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 836   16 มกราคม 2567   การยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริง  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 835   16 มกราคม 2567   ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 834   16 มกราคม 2567   การขออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติเดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 833   16 มกราคม 2567   ขอแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม บ้านชัยนัดดารีสอร์ท  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 832   16 มกราคม 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 831   16 มกราคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 830   16 มกราคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0532.1/3.2/ / 829   16 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตรอบอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  รพ.สต.ท่าโพธิ์
  อต0013 / 828   15 มกราคม 2567   ข้าราชการลาออกจากราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0032 / 827   15 มกราคม 2567   ขอรับพระราชทานน้ำสรงพระธาตุเจดีย์  ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 826   15 มกราคม 2567   ขอส่งแผนการดำเนินงานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.010 / 825   15 มกราคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 824   15 มกราคม 2567   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาและนันทนาการในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 823   15 มกราคม 2567   ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 822   15 มกราคม 2567   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 821   15 มกราคม 2567   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 820   15 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 819   15 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางสาวสุภัชชา สิริเกียรติสวัสดิ์  นางสาวสุภัชชา สิริเกียรติสวัสดิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 818   15 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นายนภสัวัต เกิดเจริญ  นายนภสัวัต เกิดเจริญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47