| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0035 / 3134   14 มีนาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3133   14 มีนาคม 2566   ส่ง ก.พ. 7 และหลักฐานของพนักงานราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3132   14 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (ประสงค์ จตุรศรีวิไล)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / 3131   14 มีนาคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.101.3 / 3130   14 มีนาคม 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  หทัยกาญจน์ เชียงบุญญะ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3129   14 มีนาคม 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  รสสุคนธ์ ดีจริง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3128   14 มีนาคม 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตั  ชลดา พูลสวัสดิ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.3 / 3127   14 มีนาคม 2566   การติดตั้งตัวกันถนน (ฺBarrier) เพื่อปิดกั้นเส้นทางลักลอบลำเลียงรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 3126   14 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3125   14 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นควันไฟ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3124   14 มีนาคม 2566   ร้องเรียนร้านซ่อมรถไม่ติดป้ายราคาค่าบริการ  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3123   14 มีนาคม 2566   การประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3122   14 มีนาคม 2566   ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ก่อนคืนหลักประกันสัญญา  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3121   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3120   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3119   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3118   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3117   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3116   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3115   14 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 3114   13 มีนาคม 2566   แจ้งเกลื่อนเวล่ใช้ห้องประชุม  แจ้งเลื่อนเวลาใช้ห้องประชุม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3113   13 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ราชการจังหวัดเลย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3112   13 มีนาคม 2566   รายงานการจัดอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบิหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3111   13 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง โครงการฝึกวิชาชีพ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3110   13 มีนาคม 2566   สำรวจที่ดินราชพัสดุในความครอบครอง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3109   13 มีนาคม 2566   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 3108   13 มีนาคม 2566   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0033.101.1 / 3107   13 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4/1/66  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0006/ / 3106   13 มีนาคม 2566   ขอขอบคุณการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 3105   13 มีนาคม 2566   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ / ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 / นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 3104   13 มีนาคม 2566   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว ครั้งที่ 2  สารวัตรตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 3103   13 มีนาคม 2566   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว ครั้งที่ 2  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0034(2) / 3102   13 มีนาคม 2566   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 3101   13 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0007 / 3100   13 มีนาคม 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.4 / 3099   13 มีนาคม 2566   การขอทำความตกลงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 3098   13 มีนาคม 2566   ขออนุญาตใช้ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเพื่อสร้างวัด  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.4 / 3097   13 มีนาคม 2566   ขอเปลี้ยนแปลงดวงตราประจำเทศบาลตำบลหาดกรวด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3096   13 มีนาคม 2566   ขอเปลี้ยนแปลงดวงตราประจำเทศบาลตำบลหาดกรวด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 3095   13 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 3094   13 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3093   13 มีนาคม 2566   ผลการพิจารณาของดดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3092   13 มีนาคม 2566   ผลการพิจารณาของดดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3091   13 มีนาคม 2566   ผลการพิจารณาของดดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 3090   13 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบข้อมูลประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งที่ครองอยู่  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 3089   13 มีนาคม 2566   รายงานตัวชี้วัด "ร้อยละของบบุคลากรได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ สมรรถนะ" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 69 ของบุคลากรในสังกัด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3088   13 มีนาคม 2566   ส่งหนังสือรับรองการประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3087   13 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 3086   13 มีนาคม 2566   ส่งตัวนายทหารประทวนสายงานสัสดี เพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 3085   13 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านฯ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นาย สหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127