| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0020.1 / 6642   12 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินตามโครงการให้บริการประชาชนผู้สูงอายุและทุพพลภาพ เพื่อฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6641   12 มิถุนายน 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณหลักเขตที่ดิน และหมุดหลักเขตแผนที่  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6640   12 มิถุนายน 2566   โครงการขุดลอกแม่น้ำน่าน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 6639   12 มิถุนายน 2566   ติดต่อขอรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 6638   12 มิถุนายน 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 6637   12 มิถุนายน 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 6636   12 มิถุนายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6635   12 มิถุนายน 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6634   12 มิถุนายน 2566   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 6633   12 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัลย์วิไล การินตา  ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัลย์วิไล การินตา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0011/ว / 6632   12 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 6631   12 มิถุนายน 2566   ขอให้ทบทวนการประเมินราคาชั้นต่ำครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0002 / 6630   12 มิถุนายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6629   12 มิถุนายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6628   12 มิถุนายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6627   12 มิถุนายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6626   12 มิถุนายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0007 / 6625   12 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์เอกสารรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียน (แบบ ทร01/2 และ แลล ทร01/3)  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0002 / 6624   12 มิถุนายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6623   12 มิถุนายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6622   12 มิถุนายน 2566   ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 6621   12 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานสงเคราะห์รายบุคคล  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 6620   12 มิถุนายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 6619   12 มิถุนายน 2566   รายงานราษฎร สปป.ลาวรุกล้ำเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 6618   12 มิถุนายน 2566   รายงานราษฎร สปป.ลาวรุกล้ำเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 6617   12 มิถุนายน 2566   รายงานราษฎร สปป.ลาวรุกล้ำเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / 6616   12 มิถุนายน 2566   รายงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.001 / 6615   12 มิถุนายน 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.เมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 6614   12 มิถุนายน 2566   สำเนาใบรับรองความแม่นยำและการสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 6613   12 มิถุนายน 2566   ขอชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนพฤติกรรมข้าราชการพลเรือนรายนางสาวณัฐพร จารุรัตนศุภมิตร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0012 / 6612   12 มิถุนายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 6611   12 มิถุนายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6610   12 มิถุนายน 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายนายณรงค์ นาคตระกูล  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 6609   12 มิถุนายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตลาพักผ่อน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 6608   12 มิถุนายน 2566   ข้าราชการขอย้าย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 6607   12 มิถุนายน 2566   ส่งข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.012 / 6606   12 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถฤ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.1 / 6605   12 มิถุนายน 2566   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / 6604   12 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.1 / 6603   12 มิถุนายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / 6602   12 มิถุนายน 2566   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6601   12 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ รายนายพงศธร เกตุกล่ำ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6600   12 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ นายภูวนารถ แสงกุดเลาะ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 6599   12 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9532/2566 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.4 / 6598   12 มิถุนายน 2566   ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขามขอลาออก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(2) / 6597   12 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2/ / 6596   12 มิถุนายน 2566   การอนุมัติโครงการจัดงานเทศกาลทุเรียนหลง - หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.101.3 / 6595   12 มิถุนายน 2566   เรียกรายงานตัวข้าราชการ  น.ส. เจนจิรา น้อยนคร  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 6594   12 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9532/2566 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6593   12 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการนายธีระ สิตะรุโณ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10943 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219