| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 2651   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายนพพร พันธ์แตงไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 2650   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายบรรจบ มะโน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 2649   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0018.1/ / 2648   28 กุมภาพันธ์ 2566   การเพิ่มประสิทธิภาพงบบูรณาการในระดับอำเภอ  นายอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2647   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2646   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028/ / 2645   28 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน (กลุ่มงานบัญชี)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 2644   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2643   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2642   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2641   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2640   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2639   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต.0018.1/ / 2638   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอสัญชาติไทยตามสามี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2637   28 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563-2564  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2636   28 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563-2564  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2635   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 2566/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2634   28 กุมภาพันธ์ 2566   การัคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2633   28 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 2632   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2631   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2630   28 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต00181 / 2629   28 กุมภาพันธ์ 2566   การเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เเละเหรียญจักรพรรดิมาลา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 2628   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 2627   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขออารธนาประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  พระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 2626   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขออารธนาประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0020.2 / 2625   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 2624   28 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 2623   28 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  โรงพยาบาลพิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ด่วนมาก ที่ศธ02130 / 2622   28 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และขอให้สถานศึกษาส่งเอกสารด่วน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1,2 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.005 / 2621   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการลาออกของแพทย์ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนยังไม่ครบตามสัญญา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ด่วนมาก ที่ศธ02130 / 2620   28 กุมภาพันธ์ 2566   ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และขอให้สถานศึกษาส่งเอกสารด่วน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1,2 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 2619   28 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการสำนักงานที่ดินทั่วไทย ส้วมสะอาดน่าใช้ ได้มาตรฐาน HAS  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 2618   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้งประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส.ธ."  ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2617   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตทุ่งยั้ง  ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(1) / 2616   28 กุมภาพันธ์ 2566   คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)เพิ่มเติม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0007 / 2615   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่าย (ขายพัสดุ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.1/ / 2614   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 2613   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้เร่งรัดปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและขอให้เทศบาลตำบลศรีพนมมาศตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 2612   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุพระฝางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส.ธ."  ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2611   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานน้ำสรงเจดีย์พระธาตุพระฝาง  ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 2610   28 กุมภาพันธ์ 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  กค 0318.72/ / 2609   28 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 2608   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน มกราคม 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2607   28 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 2606   28 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือรับรอง นายนพ บุญปัน   นายนพ บุญปัน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 2605   28 กุมภาพันธ์ 2566   ของบประมาณเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005/ / 2604   28 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2603   28 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติให้จดกทะเบียนรับเด็กเป้นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 2602   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอขอบคุณ  นางกรกนก เจริญศรี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73