| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0022 / 10896   25 กันยายน 2566   หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0009 / 10895   25 กันยายน 2566   แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0010 / 10894   25 กันยายน 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 10893   25 กันยายน 2566   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกินกว่าที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.4 / 10892   25 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง คดีหมายเลยดำที่ 73/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10891   25 กันยายน 2566   แจ้งรายชื่อเจ้าที่ประสานงานคดี ในคดีหมายเลขดำที่ 73/2566 ของศาลปกครองพิษณุโลก  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10890   25 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง หมายเลยดำที่ 73/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 10889   25 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10888   25 กันยายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10887   25 กันยายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ(เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10886   25 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 10885   25 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 10884   25 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 10883   25 กันยายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 10882   25 กันยายน 2566   หนังสือรับรอง นายรณชัช คำสนิท  นายรณชัช คำสนิท  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10881   25 กันยายน 2566   ส่งคำสั่งให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10880   25 กันยายน 2566   ส่งคำสั่งให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 10879   25 กันยายน 2566   แพทย์ประจำตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10878   25 กันยายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10877   25 กันยายน 2566   ขอส่งคำสั่งให้ข้าราชพ้นจากการช่วยราชการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 10876   25 กันยายน 2566   ขอแก้ไขและเพิ่มข้อมูลในทะเบียนประวัติ ก.พ.7  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10875   25 กันยายน 2566   ขอแก้ไขชื่อสถานประกอบอาชีพค้าของเก่า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10874   25 กันยายน 2566   แจ้งการทำสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  นายทวี พิชญวิวัฒน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.005 / 10873   25 กันยายน 2566   แจ้งการลาออกของแพทย์ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนยังไม่ครบตามสัญญา   อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / 10872   25 กันยายน 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0007 / 10871   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0025 / 10870   25 กันยายน 2566   รายงานการรับตัวผู้ต้องขังเพื่อดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10869   25 กันยายน 2566   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าวัสดุการจัดวัสดุการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 10868   25 กันยายน 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.นัำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0002/ / 10867   25 กันยายน 2566   ให้นายทหารประทวนสายงานสัสดีพ้นจากการช่วยราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 10866   25 กันยายน 2566   ให้นายทหารประทวนพ้นจากการช่วยราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1/ / 10865   25 กันยายน 2566   การเลือนค่าจ้างค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566ป  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 10864   25 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10863   25 กันยายน 2566   การเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / 10862   25 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ  กรมบัญชีกลาง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 10861   25 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10860   25 กันยายน 2566   ส่งแบบรายงานการทำลายแบบพิมพ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 10859   25 กันยายน 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0018.1/ / 10858   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับเเต่งตั้ง (เกษียณอายุราชการ)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 10857   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับเเต่งตั้ง ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 10856   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับเเต่งตั้ง  ผูว่าราชการจงหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 10855   25 กันยายน 2566   ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1/ / 10854   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับเเต่งตั้ง ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566)  นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 10853   25 กันยายน 2566   ส่งแบบแจ้งรายการการก่อหนี้ผูกพันและเงินคงเหลือของเงินนอกงบประมาณ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 10852   25 กันยายน 2566   แจ้งไม่ประสงค์ยื่นคำแถลงนั่งพิจารณาคดี  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 10851   25 กันยายน 2566   ขอรับทราบรายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10850   25 กันยายน 2566   ขอรับทราบรายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10849   25 กันยายน 2566   ขอรับทราบรายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0029.1/ / 10848   25 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มาช่วยราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566)  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0023.2 / 10847   25 กันยายน 2566   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230