| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 7610   10 กรกฏาคม 2567   การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"  สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 7609   10 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0025 / 7608   10 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาและนันทนาการในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 7607   10 กรกฏาคม 2567   ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายการดำเนินงานความเท่าเทียมทางเพศ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 7606   10 กรกฏาคม 2567   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7605   10 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 7604   10 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0014.3 / 7603   10 กรกฏาคม 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายต้นขนุน-โจ้โก้เก๊าแก หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 37 ตาราง  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7602   10 กรกฏาคม 2567   กรมทรัพยากรน้ำ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพื่อติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา สถานีบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 0 ไร่ 0 งาน 2 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7601   10 กรกฏาคม 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายและใช้ประโยชน์อย่างอื่น ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 15 ไร่  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7600   10 กรกฏาคม 2567   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 0 งาน 20 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7599   10 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเป็นห้องปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / 7598   10 กรกฏาคม 2567   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7597   10 กรกฏาคม 2567   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตำบลหากกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7596   10 กรกฏาคม 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายจำผักกูด - ตับผีร้าย หมู่ที่ 5 ต.นานกกก อ.ลับแล. จ.อุตรดิตถ์ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 7595   10 กรกฏาคม 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยตีนเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / 7594   10 กรกฏาคม 2567   การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0020.1 / 7593   10 กรกฏาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.101.2 / 7592   10 กรกฏาคม 2567   ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย  บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0022.5 / 7591   10 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างฯ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7590   10 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการยื่นคำร้องขอย้าย  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 7589   9 กรกฏาคม 2567   การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76  นายกสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 7588   9 กรกฏาคม 2567   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / 7587   9 กรกฏาคม 2567   แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมยกระดับ งานเทศกาลกินปลากินไข่ ชมแพไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์  หจก.ดัมมี่ไอเดีย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0020.1 / 7586   9 กรกฏาคม 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในสารบบ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 7585   9 กรกฏาคม 2567   รายงานการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโบชน์ฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 7584   9 กรกฏาคม 2567   รายงานจำนวนเรื่องที่นิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033/ / 7583   9 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7582   9 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7581   9 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 7580   9 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9960-9961/2567 ลงวันที่ 9 ก.ค. 67  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7579   9 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9961/2567 ลงวันที่ 9 ก.ค. 67  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033/ / 7578   9 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 7577   9 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9960-9961/2567 ลงวันที่ 9 ก.ค. 67  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 7576   9 กรกฏาคม 2567   ขอส่งรายงานแนวทางการโอนทรัพสินระหว่างกรม  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.3 / 7575   9 กรกฏาคม 2567   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ . เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 7574   9 กรกฏาคม 2567   ขอส่งหลักฐานและสำเนาใบโอนเงินกองทุน กสจ  กรมพัฒ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.3/ / 7573   9 กรกฏาคม 2567   รายงานป่าไม้รอบเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7572   9 กรกฏาคม 2567   แพทย์ประจำตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 60 ปี  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 7571   9 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 7570   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7569   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7568   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7567   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7566   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7565   9 กรกฏาคม 2567   การจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3/ / 7564   9 กรกฏาคม 2567   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7563   9 กรกฏาคม 2567   การบันทึกผลการดำเนินงานโครงการอำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 7562   9 กรกฏาคม 2567   ส่งสัญญาเงินอุดหนุนโครงการของบกองทุนค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 7561   9 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประมาณการซ่อมแซมปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165