| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0033 / 1717   7 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.กาญจนา กีรติเรืองรอง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1716   7 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1715   7 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1714   7 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1713   7 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1712   7 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  กค 0318.72/ / 1711   7 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุญาตให้ใช้อาคารราชพัสดุ (ชั่วคราว)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 1710   7 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1709   7 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1708   7 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 1707   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอสงวนสิทธิ์แจ้งการเรียกค่าปรับสัญญาจ้าง  นายอนุษร แสนพรมปัญญา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.5 / 1706   7 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้กับทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญที่ถึงแก่กรรม  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1705   7 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้กับทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญที่ถึงแก่กรรม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1704   7 กุมภาพันธ์ 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 1703   7 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.จ.จ. อุตรดิตถ์)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1702   7 กุมภาพันธ์ 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1701   7 กุมภาพันธ์ 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1700   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028/ / 1699   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอบรรจุรายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานฯ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0011/ / 1698   7 กุมภาพันธ์ 2567   ยินยอมให้เกษตรกรก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  นางลับ พันป้อง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 1697   7 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขอลาออกจากราชการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 1696   7 กุมภาพันธ์ 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0030 / 1695   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงนายจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 1694   7 กุมภาพันธ์ 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1693   7 กุมภาพันธ์ 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1692   7 กุมภาพันธ์ 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2 / 1691   7 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 1690   7 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขอย้าย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 1689   7 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0016 / 1688   7 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งผลการจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อเก็บสต็อกให้แก่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บาต็อก ปีการผลิต 2566/67  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิชัยธัญญะชาติ จำกัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0018.1 / 1687   7 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0016 / 1686   7 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  อธิบดีกรมการค้าภายใน (ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร))  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0016 / 1685   7 กุมภาพันธ์ 2567   ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ขอเบิกเงินและเปิดบัญชีตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 1684   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 1683   7 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งแแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 1682   7 กุมภาพันธ์ 2567   การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารกรมการปกครองส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567  นายอำเภอตรอน, นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 1681   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบำนาญปกติ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1680   7 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1679   7 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.4 / 1678   7 กุมภาพันธ์ 2567   การแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้ันที่หวงห้ามประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 1677   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผู้อำนวยการศูนย์เขต9พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0020.1 / 1676   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งคืนใบเสร็จฯ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 1675   6 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งทำลายแบบพิมพ์ใบแทนโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002/ / 1674   6 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งตัวนายทหารประทวนรับราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 1673   6 กุมภาพันธ์ 2567   ให้นายทหารประทวนรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1672   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033 / 1671   6 กุมภาพันธ์ 2567   ส่ง ก.พ.7 และหลักฐานของพนักงานราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 1670   6 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 1669   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 1668   6 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47