| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.001 / 3001   9 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 3000   9 มีนาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 1  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 2999   9 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 2998   9 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 2997   9 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สำหรับรอบการประเมินที่ 1  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0034(2) / 2996   9 มีนาคม 2566   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2995   9 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 2994   9 มีนาคม 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 2993   9 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นายพัลลภ ขันมณี และนายวินัย จันทร์ทับทอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 2992   9 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผุ้ควบคุมงามจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โยธาธิการและผักเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2991   9 มีนาคม 2566   เรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงที่เบิกเกินสิทธิ  นายวรพจน์ อินจันทร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  คค 0703.74 / 2990   9 มีนาคม 2566   ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  อต0021 / 2989   9 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 2988   9 มีนาคม 2566   ขอชะลอการฟ้องคดีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 2987   9 มีนาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2986   9 มีนาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2985   9 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2984   9 มีนาคม 2566   การรับนักเรียนเข้าฝึกงาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 2983   9 มีนาคม 2566   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 2982   9 มีนาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 2981   9 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกลาวันมาฆบูชา  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2980   9 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลสินทรัพย์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 2979   9 มีนาคม 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2978   9 มีนาคม 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 2977   9 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0007 / 2976   9 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  คุณธเนศ เขียวสอาด  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0028 / 2975   9 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบสรุปการสัมภาษณ์รายจังหวัด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2974   9 มีนาคม 2566   ขอขอบคุณ  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2973   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2972   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2971   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2970   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2969   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2968   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2967   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2966   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทองเเสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2965   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  พม 0304.73 / 2964   9 มีนาคม 2566   ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  พม 0304.73 / 2963   9 มีนาคม 2566   ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 2962   9 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.1 / 2961   9 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 2960   9 มีนาคม 2566   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2959   9 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2958   9 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2957   9 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2956   9 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2955   9 มีนาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2954   9 มีนาคม 2566   การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 2953   8 มีนาคม 2566   เชิญประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินกิจกรรมศพก.  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2952   8 มีนาคม 2566   ได้รับสมุดคู่บัญชีการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล จำนวน 100 เล่ม  กรมกรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73