| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 2884   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2883   7 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2882   7 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2881   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 2880   7 มีนาคม 2566   ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 2879   7 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากถนนเป็นฝุ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 2878   7 มีนาคม 2566   การส่งมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 2877   7 มีนาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2876   7 มีนาคม 2566   การรังวัดออกนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2875   7 มีนาคม 2566   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2874   7 มีนาคม 2566   แพทย์ประจำตำบลลาออกจากตำแหน่ง  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2873   7 มีนาคม 2566   มาตรการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0019.4 / 2872   7 มีนาคม 2566   แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคา โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ผู้จัดการ บริษัท เอพีเอ็น 2014 จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2871   7 มีนาคม 2566   ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0133.1/10.2/ / 2870   7 มีนาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าทางเชื่อมอาคารห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  รพ.สต.ห้วยฮ้า
  อต 0022 / 2869   7 มีนาคม 2566   การให้ข้อมูลและความเห็นประกอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 2868   7 มีนาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0013 / 2867   7 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการทำทำรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.2/ / 2866   7 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2865   7 มีนาคม 2566   แจ้งยกเลิกกิจการสถาบันรับเลี้ยงเด็กน้อยเนอร์สเซอรี่  นางถนอม พนัส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2864   7 มีนาคม 2566   แจ้งยกเลิกกิจการสถาบันรับเลี้ยงเด็กน้อยเนอร์สเซอรี่  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 2863   7 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2862   7 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2861   7 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอโอน  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 2860   7 มีนาคม 2566   ให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ  นางสาวปรารถนา นามวงษา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 2859   7 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 2858   7 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาเช่า  บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2857   7 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ...  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 2856   7 มีนาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา กรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 2855   7 มีนาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2 / 2854   7 มีนาคม 2566   รายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปัสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2853   7 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2852   7 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาติให้ข้าราชการไปต่างจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0014.2 / 2851   4 มีนาคม 2566   แผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถาณการณ์ฝุ่นละออง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.2 / 2850   4 มีนาคม 2566   สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2849   4 มีนาคม 2566   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันจะก่อนให้เกิดไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2848   4 มีนาคม 2566   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันจะก่อนให้เกิดไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2847   4 มีนาคม 2566   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันจะก่อนให้เกิดไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2846   4 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 2845   3 มีนาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0035 / 2844   3 มีนาคม 2566   ขออนุญาตใช้ท่ีดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดบ้านถ้ำดิน  นายชนะ พลเมืองดี  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.2 / 2843   3 มีนาคม 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2842   3 มีนาคม 2566   รายงานการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 2841   3 มีนาคม 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 2840   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นาย สหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2839   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นาย นพฤทธิ์ ศิริโกศล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2838   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2837   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2836   3 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 2835   3 มีนาคม 2566   รับสมัคร นบส.รง.  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127