| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0033 / 10946   26 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.อรพิน ศรีสมบัติ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10945   26 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 10944   26 กันยายน 2566   โอนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดำเนินงานคงเหลือพร้อมดอกผล เงินรายได้นิคมสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 10943   26 กันยายน 2566   ขอโอนเงินดอกผลเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 10942   26 กันยายน 2566   การเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์นอกงบประมาณ รายงานปฏิบัติงาน และรายงานผลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4/ / 10941   26 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0007 / 10940   26 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0006 / 10939   26 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.1 / 10938   26 กันยายน 2566   ส่งเงินค่าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพบ้านห้วยต้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 10937   26 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 10936   26 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 10935   26 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 10934   26 กันยายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 10933   26 กันยายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายกิตติ มีทา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10932   26 กันยายน 2566   ร้องทุกข์ปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033. / 10931   26 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาววิรัตติกาล ปันคำ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033. / 10930   26 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาววิรัตติกาล ปันคำ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10929   26 กันยายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกรรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10928   26 กันยายน 2566   ขอความช่วยเหลือด้านทันตกรรม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 10927   26 กันยายน 2566   ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะให้กับสำนักทะเบียนอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 10926   26 กันยายน 2566   รายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.4 / 10925   26 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 10924   26 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 10923   26 กันยายน 2566   การจำหน่ายพัสดุบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.2 / 10922   26 กันยายน 2566   การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 10921   26 กันยายน 2566   ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง ถนนสายพิชัย-ตรอน  นายเสมย คำร่วง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10920   26 กันยายน 2566   ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง ถนนสายพิชัย-ตรอน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10919   26 กันยายน 2566   การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครองที่ปฎิบัติหน้าที่จนได้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 10918   26 กันยายน 2566   รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนสำนักงาน เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ครั้งที่ ๑  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1 / 10917   26 กันยายน 2566   การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครองที่ปฎิบัติหน้าที่จนได้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10916   26 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10915   26 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10914   26 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10913   26 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10912   26 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10911   26 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10910   25 กันยายน 2566   ขอรับการสนับสนุนสมาชิกอาสารักษาดินแดน  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 10909   25 กันยายน 2566   การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.2 / 10908   25 กันยายน 2566   การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ประธาน ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 10907   25 กันยายน 2566   หารือคุณวุฒิทางการศึกษา  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 10906   25 กันยายน 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 10905   25 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานผลตามแบบประเมินผล (สคส.03) และรายงานผลตามแบบรายงานผลการดำเนินโครงการให้บริการผู้สูงอายุในภาวะยากลำบยาก  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10904   25 กันยายน 2566   ขอส่งรายชื่อพื้นที่ที่ขอจัดตั้วศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10903   25 กันยายน 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายสันติสุข ธูปหอม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10902   25 กันยายน 2566   โอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เรียบร้อยแล้ว  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10901   25 กันยายน 2566   ขอส่งแบบสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน กสจ.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0033 / 10900   25 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(นส.ประภัสสร อัศวโสตถิ์ )  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 10899   25 กันยายน 2566   การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 350 เมตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 10898   25 กันยายน 2566   ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10897   25 กันยายน 2566   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230