| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 1769   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 1768   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.2/ / 1767   8 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 75  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 1766   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นกรรมาธิการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1765   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ว / 1764   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 1763   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1762   8 กุมภาพันธ์ 2567   สำรวจการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 1761   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวพรรณนารา สังข์ทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 1760   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัฃ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1759   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวศรุตา จันโสดา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 1758   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.1 / 1757   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเสนอแนะความคิดเห็น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1756   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 1755   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033 / 1754   8 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งการายงานตัวข้าราชการ (นฤมล ตันกูล)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1753   8 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งการายงานตัวข้าราชการ (นฤมล ตันกูล)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1752   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวปุญญิสา นามราชา)  จังหวัดชัยนาท  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / 1751   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  กองคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 1750   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1749   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1748   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1747   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1746   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1745   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1744   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 1743   8 กุมภาพันธ์ 2567   การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับเขตที่ิดิน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1742   8 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้้งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตดิตถ์  เลขาธิการสภากาชาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 1741   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1/ / 1740   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ กรณี ราษฎรร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 1739   8 กุมภาพันธ์ 2567   ตอบรับเข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้าง ประจำปี 2567  เจ้าแขวงไชยะบูลี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 1738   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 1737   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0028/ / 1736   8 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 1735   8 กุมภาพันธ์ 2567   นโยบายและวิสัยทัศน์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน “Future Thailand”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 1734   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ  ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1733   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 1732   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้านสิ่งของส่วนตัว  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 1731   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอจำนวนข้อมูลคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1730   7 กุมภาพันธ์ 2567   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1729   7 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2567  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 1728   7 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0133/12.2 / 1727   7 กุมภาพันธ์ 2567   การขายพัสดุชำรุดของส่วนราชการ  นางสาวิตรี ฤทธิ์น้อย และ นางวรรณิสา ดวงไชย  รพ.สต.พระฝาง
  อต 0020.2 / 1726   7 กุมภาพันธ์ 2567   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 1725   7 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 1724   7 กุมภาพันธ์ 2567   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่9 ฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 1723   7 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0033 / 1722   7 กุมภาพันธ์ 2567   พนักงานราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นส.ธีรดา เย็นสำราญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1721   7 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นส.นันท์นภัส โพธิ์หิรัญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 1720   7 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2319 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47