| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.2 / 7660   11 กรกฏาคม 2567   กิจกรรม Kick Off โครงการ เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ปันสุข  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0001/ / 7659   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / 7658   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู็พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / 7657   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / 7656   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0035 / 7655   11 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0032 / 7654   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7653   11 กรกฏาคม 2567   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7652   11 กรกฏาคม 2567   ขอใบอนุญาตให้ค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7651   11 กรกฏาคม 2567   อนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลาอุปสมบท  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7650   11 กรกฏาคม 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 7649   11 กรกฏาคม 2567   ย้ายข้าราชการและกำหนดส่งตัวข้าราชการไปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั้งที่ได้รับแต่งตั้ง  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 7648   11 กรกฏาคม 2567   ขอส่งตัวข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 7647   11 กรกฏาคม 2567   ขอส่งตัวข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0017.2 / 7646   11 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและลงพื้นที่ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 7645   11 กรกฏาคม 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7644   11 กรกฏาคม 2567   ขอส่งใบอนุญาตการจัดตั้งศุนย์บริการคนพิการทั่วไปและแบบคำขอ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชัวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7643   11 กรกฏาคม 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.2 / 7642   11 กรกฏาคม 2567   การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0021/ / 7641   11 กรกฏาคม 2567   การมอบเงินรางวัลให้แก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2567  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ้่ยพลเรือนกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.2 / 7640   11 กรกฏาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอุทกภัย  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0009 / 7639   11 กรกฏาคม 2567   อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7638   11 กรกฏาคม 2567   อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0010 / 7637   11 กรกฏาคม 2567   การอทบทวนแผนพัฒนาจัดงหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แก้ไข)  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 7636   11 กรกฏาคม 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.2 / 7635   11 กรกฏาคม 2567   ร่วมหารือและลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณย่านศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และสำนักกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0025 / 7634   11 กรกฏาคม 2567   ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1/ / 7633   11 กรกฏาคม 2567   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7632   11 กรกฏาคม 2567   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 7631   11 กรกฏาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านอุตรดิตถ์ ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2/ / 7630   10 กรกฏาคม 2567   รายงานสถานการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022.5 / 7629   10 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแผนประมาณการค่าสาธารณูปโภค ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2567  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.2 / 7628   10 กรกฏาคม 2567   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3/ / 7627   10 กรกฏาคม 2567   การให้ข้อมูลประกอบการถวายที่ดิน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 7626   10 กรกฏาคม 2567   การให้ข้อมูลประกอบการถวายที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 7625   10 กรกฏาคม 2567   รายงานการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7624   10 กรกฏาคม 2567   ขอความช่วยเหลือเกียวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษา  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0011/ / 7623   10 กรกฏาคม 2567   แจ้งเตือนเข้าปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนภายในสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถื ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 2)  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสทรัคชั่น  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 7622   10 กรกฏาคม 2567   ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7621   10 กรกฏาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7620   10 กรกฏาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้า  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7619   10 กรกฏาคม 2567   ขอให้ซ่อมแซมถนนเข้าสู่ที่ดินทำกิน  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.3 / 7618   10 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่ายอบต แสนตอ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 7617   10 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย อบต นาขุม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.4 / 7616   10 กรกฏาคม 2567   ขอทราบประมาณราคาการค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2/ / 7615   10 กรกฏาคม 2567   การส่งเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ราย นายคำ ติ๊บใจ  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 7614   10 กรกฏาคม 2567   ีรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 7613   10 กรกฏาคม 2567   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 7612   10 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 7611   10 กรกฏาคม 2567   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165