| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 457   8 มกราคม 2567   กรมชลประทานขอความยินยอมตามมาตรา 17 (1) กฎหมายเวนคืน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 456   8 มกราคม 2567   กรมชลประทานขอความยินยอมตามมาตรา 17 (1) กฎหมายเวนคืน  อธิบดีกรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 455   8 มกราคม 2567   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 454   8 มกราคม 2567   ขอสนับสนุนงบประมาณ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 453   8 มกราคม 2567   ความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำ  นางชนกานต์ วิรัชวงศ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 452   8 มกราคม 2567   การอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาติออกใบอนุญาติตามข้อ 4 ค. แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 451   8 มกราคม 2567   ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทประฉลากโดนวิธีใด ๆ (สลากกาชาด)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 450   5 มกราคม 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส.ธ."  ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 449   5 มกราคม 2567   ขอรับพระราชทานน้ำสรงพระธาตุเจดีย์  ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 448   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวเบญจวรรณ คำภา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 447   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสำเนียง เณรเมือง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 446   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวธัญญารัตน์ บัวทองทิม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 445   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายปัญญา บัวทองทิม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 444   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางบังอร ขัตติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 443   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบาง อินทิพย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 442   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวลักขณา ลาล่วง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 441   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางปี จอนคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 440   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสันทัด ภัทรกิตตินนท์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 439   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางธนธรณ์ รามวิชิต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 438   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางจิราพร อุชมวดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 437   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางทานตพวัน ขำฉา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 436   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวีระ เมฆทับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 435   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางชนากานต์ เมฆทับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 434   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอรรถพล คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 433   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางคอน คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 432   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวสภาพร นวลพี้  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 431   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสมาน ค้ำชู  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 430   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวุฒิพงษ์ รอดพุฒ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 429   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจุฬา รอดพุฒ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 428   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางประภัสสร โหมดอิ่ม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 427   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางมัจรี ใบบัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 426   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางเยาวลักษณ์ ทองนาค  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 425   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวสมจิตร เพ็งสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 424   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวกัญญาภัค ชูพงษ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 423   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายธนพันธ์ สาสุข  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 422   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสุรัตน์ สวัสดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 421   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอรุณ กังหัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 420   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวรัชนีวรรณ มีแก้วแกม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 419   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายไพโรจน์ ทองเทียน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 418   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายมังกร มียวน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 417   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสุวรรณี ภูมราดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 416   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวพิรุณพร ปิติยนต์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 415   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเนตรนภาวรรณ ปิติยนต์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 414   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวอินทิรา นิยมเดช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 413   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางวันเพ็ญ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 412   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายชลอ บุญอยู่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 411   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสำเภา แก้วโต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 410   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายคมสัน บัวศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 409   5 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมหวัง บัวศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 408   5 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวอรชา วัฒนธรรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2307 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47