| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0025 / 4315   26 เมษายน 2567   รางงานการจัดเยี่ยมญาติใกล้ชิดเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010/ / 4314   26 เมษายน 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010/ / 4313   26 เมษายน 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.2 / 4312   26 เมษายน 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดกการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 4311   26 เมษายน 2567   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 4310   26 เมษายน 2567   รายงานการรับตัวผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 4309   26 เมษายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (นางสาวดวงฤดี ห่อทอง)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.004 / 4308   26 เมษายน 2567   ส่งคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022.1 / 4307   26 เมษายน 2567   ขอส่งรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0011 / 4306   26 เมษายน 2567   แจ้งยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 161/2567  นายนิพนธ์ แก้วพูลปกรณ์,นางสาววิจิตรา วุงนนโกเใย,นายวีระศักดิ์ ธรรมกันมา  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010/ / 4305   26 เมษายน 2567   ข้าราชการขอฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010/ / 4304   26 เมษายน 2567   ข้าราชการขอฏิบัติราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.5 / 4303   25 เมษายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 4302   25 เมษายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / 4301   25 เมษายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามบัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0133.1/8.1 / 4300   25 เมษายน 2567   เชิญคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเข้าร่วมประชุม  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด/สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  รพ.สต.น้ำริด
  อต 0033.001 / 4299   25 เมษายน 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.น้ำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 4298   25 เมษายน 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.เมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005/ว / 4297   25 เมษายน 2567   ขอเชิญ)ระชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 4296   25 เมษายน 2567   ตอบข้อซักถามอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 4295   25 เมษายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4294   25 เมษายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4293   25 เมษายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4292   25 เมษายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4291   25 เมษายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4290   25 เมษายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4289   25 เมษายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4288   25 เมษายน 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.4 / 4287   25 เมษายน 2567   สำรวจข้อมูลการอนุญาตดูดทราย และเงินประกันเพื่อเป็นค่าชดใช้ความเสียหายที่จะเกิดจากผลของการดูดทราย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 4286   25 เมษายน 2567   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมนครั้งที่ 13/2567 และ ครั้งที่ 14/2567  หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033/ / 4285   25 เมษายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0032 / 4284   25 เมษายน 2567   สำรวจข้อมูลรายชื่อบุคลากรผู้เป็นจิตอาสา  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 4283   25 เมษายน 2567   รายงานการตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ในช่วงเทศกาล (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ว / 4282   25 เมษายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 4281   25 เมษายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 4280   25 เมษายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 4279   25 เมษายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 4278   25 เมษายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 4277   25 เมษายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033/ / 4276   25 เมษายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 4275   25 เมษายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 4274   25 เมษายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 4273   25 เมษายน 2567   ขออนุมัติเปิดระบบและตีกลับแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2566/67  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 / 4272   25 เมษายน 2567   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 4271   25 เมษายน 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4270   25 เมษายน 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  สาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4269   25 เมษายน 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4268   25 เมษายน 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 4267   25 เมษายน 2567   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4266   25 เมษายน 2567   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2567  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6166 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124