| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2/ / 4484   10 เมษายน 2566   การให้สัตนยาบันรับรองการดำเนินการและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 4483   10 เมษายน 2566   ส่งแบบคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้ารโคก  ประธานกรรมการมูลนิธิกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 4482   10 เมษายน 2566   การประเมินวัฒนธรรมจังหวัดรอบการประเมินที่ 1  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0022 / 4481   10 เมษายน 2566   ส่งข้อมูลบุคลากรที่มีประสบการณ์การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 4480   10 เมษายน 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022 / 4479   10 เมษายน 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 4478   10 เมษายน 2566   ขอนำส่งหลักฐานการขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0012 / 4477   10 เมษายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 4476   10 เมษายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 4475   10 เมษายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 4474   10 เมษายน 2566   ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 4473   10 เมษายน 2566   ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0033.001 / 4472   10 เมษายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / 4471   10 เมษายน 2566   ขความอนุเคราะห์วงดนตรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005 / 4470   10 เมษายน 2566   จัดส่งเอกสาร คคด.01 และโครงการกองทุนคุ้มครองเด็ก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 4469   10 เมษายน 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0011/ / 4468   10 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาสัญญา  ร้าน เอสเคเซอร์วิส  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 4467   10 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาสัญญา  ผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเอสเอส จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 4466   10 เมษายน 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.1/ / 4465   10 เมษายน 2566   ร้องทุกข์ให้กับน้องชายถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 4464   10 เมษายน 2566   การขึ้นทะเบียนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่ราชพัสดุ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 4463   10 เมษายน 2566   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4462   10 เมษายน 2566   แต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4461   10 เมษายน 2566   ตัวอย่างลายมือชื่อและดวงตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องที่  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / 4460   9 เมษายน 2566   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการ ก.พ.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 4459   7 เมษายน 2566   ขอส่งแบบรายงานการรับไมเเท้าขาว  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4458   7 เมษายน 2566   ส่งแบบสำรวจความต้อการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางระดับจังหวัด  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 4457   7 เมษายน 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 4456   7 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4455   7 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์มอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / 4454   7 เมษายน 2566   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงการคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 4453   7 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566ฯ  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 4452   7 เมษายน 2566   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4451   7 เมษายน 2566   ข้อส่งข้อมูลผู้ต้องขังพ้นโทษเพื่อเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัว  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  0022 / 4450   7 เมษายน 2566   พิจารณาส่งคืนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในแก่สำนักงานธนารักษ์ ณ ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0025 / 4449   7 เมษายน 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4448   7 เมษายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.3 / 4447   7 เมษายน 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นางนิภาวรรณ คุ้มอักษร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 4446   7 เมษายน 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายอ้วน รินสาร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0025 / 4445   7 เมษายน 2566   รายงานผลการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ และผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4444   7 เมษายน 2566   ขอส่งแผ่นทอง เงิน นาค พร้อมลงอักขระ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 4443   7 เมษายน 2566   ส่งเอกสารเพิ่มเติม  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 4442   7 เมษายน 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 4441   7 เมษายน 2566   ขอให้เร่งรัดการแก้ไขจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณถนนเจษฏาบดิน สี่แยกหนองบัว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 4440   7 เมษายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการประกวดผลงาน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 4439   7 เมษายน 2566   ขอให้เร่งรัดการแก้ไขจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณถนนเจษฎาบดินทร์ สี่แยกหนองบัวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ / นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 4438   7 เมษายน 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4437   7 เมษายน 2566   การดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบริการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 4436   7 เมษายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการรังวัดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 4435   7 เมษายน 2566   การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน 2566  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127